HCL 18/2022 privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Comuna Sarmizegetusa, Judetul Hunedoara

 

R   O   M      N   I   A

JUDEŢUL  HUNEDOARA

 COMUNA   SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 18 din 29.03.2022 

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Comuna Sarmizegetusa, Judetul Hunedoara

 

 

Consilul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara,

Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2022

 

 

Având în vedere:

 • Referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa la proiectul de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile de pe raza UAT Comuna Sarmizegetusa inregistrat cu nr.35/18.03.2022
 • Raportul compartimentului de resort la proiectul nr.18/2022 inregistrat cu nr. 36/18.03.2022
 • Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.50/29.03.2022, nr.53/29.03.2022 si nr.56/29.03.2022;
 • Avizul favorabil nr.1/14.01.2022 al Agentiei Nationale pentru Arii Protejate- Serviciul teritorial Hunedoara
 • Decizia nr.8/27.01.2022 a Agentiei pentru Protectia Mediului Hunedoara comunicata cu adresa nr.10046/27.03.2022;

Reținând prevederile:

 • 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
 • 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
 • HGR nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum si pentru modificareasi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentrumodificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013
 • OAP 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata

 a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor  naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 19/2010

 • XVII  din OUG nr.130/2021 privind unele masuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene,precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative
 • Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratie publica

 

Avand in vedere art.129 alin (1) si alin.(2),lit.d ,alin (7) lit.s, si alin (14), art.139 alin.(1) şi art. 196, alin. (1), lit. a)  si  art.243 alin.1 lit.(a) din OUG nr.57/2019 privindCoduladministrativ.

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aprobă amernajamentul pastoral pentru pajiștile  de pe raza UAT Comuna Sarmizegetusa,judetul Hunedoara, conform Anexelor 1 si 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Amenajamentul pastoral prevazut la alin.(1) reprezinta actul administrativ prin care se gestioneaza  pajistile aflate pe teritoriul comunei si este valabil pe o perioada de 10 ani de la data aprobarii.

Art. 3. Incepand cu data prezentei se abroga HCL Sarmizegetusa nr.78/2021.

Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului şi prefectului şi se aduce la cunoştinţă public prin afișare la sediul institutiei precum şi prin publicarea pe pagina de internet.

       PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   CONTRASEMNEAZA

            Obrejan Marius Ciprian                                              SECRETAR GENERAL

                                                                                              Bugariu Simona – Nicoleta

 

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea calificata

Adoptata prin vot deschis.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi: 9, voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0.

 

Posted in HCL adoptate.