HCL 20/2022 privind acordarea unui mandat special pentru încheierea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018, încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară ,, Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara” și asocierea S.C. Brai-Cata SRL – S.C. Ted Trans 2002 S.R.L.

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E    nr. 20/ 2022

privind acordarea unui mandat special pentru încheierea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg  nr. 874/1975/22.08.2018, încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară ,, Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara” și asocierea S.C. Brai-Cata SRL – S.C. Ted Trans 2002 S.R.L.

 

 

            Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2022

 

 

            Examinând referatul de aprobare nr. 41 din 28.03.2022 prin care se propune acordarea unui mandat special pentru încheierea actului adițional nr. 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg  nr. 874/1975/22.08.2018, încheiat între Asociația de dezvoltare intercomunitară ,, Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara” și asocierea S.C. Brai-Cata SRL – S.C. Ted Trans 2002 S.R.L., motivat de necesitatea modificării art. 5 alin. (2) și alin. (4) din contractul de delegare referitor la obligația de calcul a penalităților referitoare la neplata la timp a redevenței, aferente contractului de delegare si raportul secretarului comunei nr.42/28.03.2022;

Având în vedere:

a)adresa Asociației de dezvoltare intercomunitară  ,,Sistem integrat de gestionare a deseurilor judetul Hunedoara”, nr. 385/02.03.2022, precum și nota de fundamentare elaborată de către aparatul tehnic al asociației având nr. 358/28.02.2022, ambele înregistrate la Primăria Sarmizegetusa sub nr. 462 din 04.03.2022, prin care se solicită organizarea unei ședințe a Consiliului local, în vederea aprobării încheierii actului adițional nr. 2  la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg

b)documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”, semnat de membrii A.D.I.S.I.G.D. – Hunedoara ; 

c)statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judetul Hunedoara”;

d)art. 35 din contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare nr. 874/1975/22.08.2018, aferent zonei 2 Haţeg constând în:  colectarea separată şi transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare; operarea şi administrarea Staţiei de transfer Haţeg; transportul la distanţă al deşeurilor la facilităţile de tratare/depozitare nr. 874/1975/22.08.2018, incheiat intre Asociatia  de Dezvoltare Intercomunitara  SIGD Hunedoara si Asocierea SC BRAI-CATA SRL – SC TED TRANS 2002 SRL;

 1. e) avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa inregistrate cu nr.58/29.03.2022, nr.59/29.03.2022 si nr.60/29.03.2022

            În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit.e), art. 6 lit. d), art. 7, art. 8 alin. (3) lit. d², art. 10 alin. (1), alin. (4)-(5¹), art. 23 alin. (1) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. b), art. 26 alin. (7)  din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitarede Utilităţi Publice nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitarede Utilităţi Publice nr. 112/2007 privind aprobarea Contractului-cadru de prestare a serviciului de salubrizare a localităţilor, ale Legii nr. 211/2011 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii  98/2016 privind achizitiile publice, republicata, cu modificările şi completările ulterioare;  ale Hotărârii Guvernului nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru şi a statutului-cadru ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară cu obiect de activitate serviciile de utilităţi publice, cu modificările şi completările ulterioare;

            În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019, privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare.

 

HOTĂRĂŞTE :

 

     Art. 1 Se aprobă mandatarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara pentru a întreprinde toate demersurile prevăzute de lege, de documentele aferente organizării şi funcţionării serviciului şi de contractul de delegare, pentru a aproba Actul adiţional nr. 2 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018, conform anexei la prezenta hotărâre, ce fac parte integrantă din aceasta.

     Art. 2 Se acordă mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara,, să semneze în numele și pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Sarmizegetusa,  actul aditional nr. 2 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018.

     Art. 3 Se aprobă acordarea unui mandat special reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale comuna Sarmizegetusa,domnul Hibais Leontin Dorin – primar,  să voteze, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara,  pentru a aproba, în cadrul acesteia, incheierea Actului aditional nr.2 prevăzut la art. 1 din prezenta hotărâre.

     Art. 4 Toate celelalte clauze ale contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg sunt și raman valabile.

     Art. 5 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în teremenele şi condiţiile prevăzute de Legea 554/2004, a contenciosului administrativ, republicata.

     Art. 6 Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial Local, pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro, se afișează la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii:Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, şi persoanelor şi structurilor interesate.

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   CONTRASEMNEAZA

                   Obrejan Marius Ciprian                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                             Bugariu Simona – Nicoleta

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea calificata

Adoptata prin vot deschis.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi: 9, voturi pentru: 8, impotrivă: 0, abţineri: 1.

 

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Anexă la HCL Sarmizegetusa nr.  20/2022

                                                                       

A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara                                                    SC BRAI-CATA SRL

Nr. ______/___.___.2022                                                                   Nr. ______/___.___.2022

ACT ADIȚIONAL NR. 2DIN DATA DE……..

LACONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIULUI DE SALUBRIZARE ÎN ZONA DE COLECTARE 2 HAȚEG CONSTÂND ÎN: COLECTAREA SEPARATĂ ȘI TRANSPORTUL SEPARAT ALDEȘEURILOR MUNICIPALE ȘI AL DEȘEURILOR SIMILARE;

OPERAREA ȘI ADMINISTRAREA STAȚIEI DE TRANSFER HAȚEG; TRANSPORTUL LA DISTANȚĂ AL DEȘEURILOR LA FACILITĂȚILE DE TRATARE/DEPOZITARE

Nr. 874/1975/22.08.2018

Preambul :

 • Prezentul act adițional se încheie cu respectarea prevederilor art. 8 alin. (3) lit. d²) , 10 alin. (5) și alin. (5¹) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare,a prevederilor Contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg nr. 874/1975/22.08.2018 respectiv, Capitolul VII. MODIFICAREA CONTRACTULUI – art. 35 MODIFICAREA CONTRACTULUI PRIN ACORDUL PĂRȚILOR și Capitolul III. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR –art. 5 DREPTURILE DELEGATARULUI

 

            AVÂND ÎN VEDERE:

-Hotărârile Consiliilor Locale ale unităților administrativ-teritoriale membre care formează Zona de colectare 2 Hațeg;

-Hotărârea Adunării Generale a Asociaților implicați în Zona de colectare 2 Hațeg nr……………..  ;

-Hotărârea Consiliului Județean Hunedoara nr…………… ;

 

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ” Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor Județul Hunedoara”, cu sediul în Municipiul Deva, Piața Unirii nr.9, județul Hunedoara, înregistrată în Registrul asociaţiilor și fundaţiilor de pe lângă judecătoria Deva cu numărul 5/A/09.02.2010, cod unic de înregistrare 26533287, reprezentat(ă) de GOANȚĂ LIA ANI-ANEMARI, având calitatea de Președinte al A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara,

în numele şi pe seama membrilor A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara, respectiv Județul Hunedoara și Unităţile Administrativ-Teritoriale din zona de colectare 2 Hateg :

 1. Orașul Hațeg,în baza Hotărârii Consiliului Local al Orașului Hațeg nr……. ;

și

COMUNELE:

 1. Comuna Pui, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Pui nr. …….. ;
 2. Comuna Răchitova, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Răchitova nr. …….. ;
 3. Comuna Râu de Mori, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Râu de Mori nr…… ;
 4. Comuna Sălașu de Sus, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sălașu de Sus nr…… ;
 5. Comuna Sarmizegetusa, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa nr…….;
 6. Comuna Bretea Română, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Bretea Română nr. ….;
 7. Comuna Densuș, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Densuș nr. ……;
 8. Comuna General Berthelot, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei General Berthelot
 9. …..;
 10. Comuna Sântămăria Orlea, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Sîntămăria Orlea
 11. …… ;
 12. Comuna Totești, în baza Hotărârii Consiliului Local al Comunei Totești nr. ……. .

 

având împreună calitatea de DELEGATAR, denumite în cele ce urmează „Delegatar”, pe de o parte,

şi

Asocierea SC BRAI-CATA SRL, lider, cu sediul în București, Șoseaua Virtuții nr.48, et.1, sector 6, telefon: 0314.379.395, fax: 0314.379.394, e-mail: office@braicata.ro, cu datele de identificare: CUI RO13627967, înregistrată la ORC sub nr. J40/5581/2017, cont nr. RO78 TREZ 7005 069X XX01 2050, A.T.C.P. Mun. București (cont analitic 5069.35945929),  reprezentată de CONSTANTINESCU BOGDAN, având funcţia de Manager General – lider de asociație și

SC TED TRANS 2002 SRL cu sediul în Petroșani, strada Livezeni nr.5, județul Hunedoara, telefon: 0254.548.060, e-mail: tutunaruemil@yahoo.com, cu datele de identificare: CUI RO 14858013, înregistrată la ORC sub nr.J20/66/2002, cont nr. RO34 TREZ 3665 069X XX01 2113 deschis la Trezoreria Deva,  reprezentată de TUTUNARU EMIL, având funcţia de Administrator – asociat,

având împreună calitatea de delegat, denumită în cele ce urmează „Delegat”, pe de altă parte,

 

Denumite în continuare împreună „Părţile” şi separat „Partea”,

 

            Părțile au convenit încheierea prezentului Act Adițional la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare, în zona de colectare 2 Hațeg, astfel:

 

 1. Se modifică art. 5 – DREPTURILE DELEGATARULUI din Capitolul III. Drepturile și obligațiile părților , după cum urmează :

– alin. (2) se modifică, având următorul conținut:

            (2)“ Drepturile prevăzute la alin. 1 lit. a, d, f, j, vor fi exercitate în numele și pe seama unităților administrativ-teritoriale din Aria delegării, de către ADI în baza mandatului primit prin statutul său.”

– alin. (4) se modifică și se completează, având următorul conținut:

(4)“Dreptul prevăzut la alin.1 lit. e și g privind încasarea Redevenței și calculul penalităților în caz de executare cu întârziere sau neexecutare este exercitat de Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara, în calitate de titular al Fondului IID.”

 1. Toate celelalte clauze contractuale rămân neschimbate.

            Prezentul Act adițional a fost încheiat astăzi, data de…………, la sediul A.D.I. S.I.G.D. Hunedoara, în 3 (trei) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte și intră în vigoare de la data semnării acestuia de către părți.

Pentru DELEGATAR,                                               Pentru DELEGAT,

Președinte împuternicit,                                             Asocierea

                                                                                    SC BRAI-CATA SRL –lider asociere

                                                                                               

 

Sarmizegetusa , 29 martie 2022

 

                      PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   CONTRASEMNEAZA

                   Obrejan Marius Ciprian                                             SECRETAR GENERAL

                                                                                                             Bugariu Simona – Nicoleta

 

 

Posted in HCL adoptate.