HCL 27/2024 privind aprobarea indexării anuale cu rata inflaţiei de 10,4 % a impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2025

 

           ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂREA  nr. 27 din 19.06.2024

privind  aprobarea indexării anuale cu rata inflaţiei de 10,4 % a impozitelor

şi taxelor locale aferente anului 2025

 

 

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 19.06.2024

 

 

Avand in vedere referatul de aprobare a primarului comunei Sarmizegetusa nr. 53/13.05.2024 privind aprobarea indexării anuale cu rata inflaţiei de 10,4 % a impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2024 si raportul compartimentului impozite si taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa, înregistrat sub nr. 54/13.05.2024;

            Având în vedere comunicatul Institutului Național de Statistică și al M.L.P.D.A. pe site-ul MDRAP http://www.dpfbl.mdrap.ro/rata_inflatiei.html conform căreia rata inflației pentru anul 2023 este de 10,4 %;

În conformitate cu prevederile:

– art. 491, alin.1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că, în cazul oricărui impozit sau oricărei taxe locale, care constă într-o anumită sumă în lei sau care este stabilită pe baza unei anumite sume în lei, sumele respective se indexează anual, până la 30 aprilie ținând cont de rata inflației pentru anul fiscal anterior, comunicată pe siteurile oficiale ale Ministerului Finanțelor Publice și Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice.

-art. 491, alin. (1^1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, sumele prevăzute la art. 470 alin. (5) și (6) din Codul fiscal se indexează anual în funcție de rata de schimb a monedei euro în vigoare în prima zi lucrătoare a lunii octombrie a fiecărui an și de nivelurile minime prevăzute în Directiva 1999/62/CE de aplicare la vehiculele de marfă pentru utilizarea anumitor infrastructuri;

-Ordonanței Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, cu modificările şi completările ulterioare;

-Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

-Hotărârii Guvernului nr.1.309/2012 privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile începând cu anul 2013;

– art. 5 alin. (1) lit. a), alin. (2) , art. 16 alin. (2), art. 20 alin. (1) lit. b) și art. 27 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

– art. 491 și Titlul IX – Impozite şi taxe locale din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

– Legii 207/2015 privind Codul de procedură fiscală cu modificările și completările ulterioare;

Avand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.69/19.06.2024, nr.72/19.06.2024 si nr.75/19.06.2024;

 

 

 

 

 

 

În temeiul art. 129 alin.(4), lit.c),  art. 136, art. 139 alin.(1), alin.(3),lit.c) și alin.(5) și art. 196 alin.(1), lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art. 1 (1) Se aprobă indexarea anuală cu 10,4 % a impozitelor şi taxelor locale ale UAT comuna Sarmizegetusa, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, începând cu data de 1 ianuarie 2025.

          (2) Se aproba actualizarea cu rata inflatiei de 10,4 % a limitelor amenzilor prevazute al art. 493 alin. (3) si (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 01 ianuarie 2025.

            Art. 2 Responsabilitatea ducerii la îndeplinire a acestei hotărâri cade în sarcina Compartimentului impozite si taxe din cadrul Parimariei Comunei Sarmizegetusa.

Art.3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 4 Prezenta hotărâre se afişeajă pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa si la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului contabilitate si resurse umane, Compartimentului taxe și impozite şi prin intermediul acestuia tuturor  persoanelor fizice şi juridice interesate.

 

 

Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 19.06.2024.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.

Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

Posted in FĂRĂ CATEGORIE.