HCL 28/2024privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Paucinesti din satul Paucinesti, comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

 

           ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  nr. 28 din 19.06.2024

privind aprobarea acordarii unui sprijin financiar Parohiei Ortodoxe Paucinesti din satul Paucinesti, comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

 

 

 

 

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 19.06.2024

 

 

      Avand in vedere:

 

         – Proiectul de hotarare sus mentionat privind alocarea de la bugetul local a unor fonduri pentru unitati de cult din Comuna Sarmizegetusa initiat de primarul comunei, referatul de aprobare  nr.55/23.05.2024  al Primarului Comunei si referatul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului comunei Sarmizegetusa nr.56/23.05.2024;

-Solicitarea Parohiei Ortodoxe Paucinesti privind acordarea unui sprijin financiar inregistrata la Primaria Sarmizegetusa cu nr.990/22.05.2024, având avizul Episcopiei Ortodoxe Române a Devei și Hunedoarei-Sectorul Patrimoniu pe anexa nr.2 la regulament, inregistrata la Primaria Sarmizegetusa sub nr. 991/22.05.2024;

          – Procesul – verbal al comisiei de evaluare a cererilor inregistrat cu nr.1 din data de 22.05.2024;

          – avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.70/19.06.2024, nr.73/19.06.2024 si nr.76/19.06.2024;

          – HCL nr.2/31.01.2020 privind aprobarea Regulamentului  de acordare a  unor forme de sprijinului financiar de la bugetul Consiliului Local Sarmizegetusa unităţilor de cult din comuna Sarmizegetusa, aparţinând cultelor religioase recunoscute din România

        – Prevederile art. 3, alin. 3 din O. G. nr.82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase din Romania, republicata, ale art.4 alin.2, art.5 si art.14 din H.G. nr. 1470/2002 pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvenului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitatile de cult apartinand cultelor religioase recunoscute din Romania, republicata, prevederile Legii 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

 

 In temeiul prevederilor art. 129 alin.(2), lit. c, art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Aproba alocarea de la bugetul local al Comunei  Sarmizegetusa- Capitolul 67 alin.02.06 “Servicii religioase “, a sumei de 16.000 lei ca sprijin financiar pentru Parohia Ortodoxa Paucinesti, pentru proiectul iconografic privind lucrarile de pictura la biserica din satul Paucinesti .

 

Art.2. – Justificarea si decontarea cheltuielilor se vor face numai pe baza de acte doveditoare, conform prevederilor  O.G.nr.82/2001, cu modificarile si completarile ulterioare si ale H.G.nr.1470/2002 cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.3. Hotararea  poate fi contestata in  conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.4. – Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Parohiei Ortodoxe Sarmizegetusa , Parohiei Ortodoxe Paucinesti, compartimentului contabilitate din cadrul primariei Sarmizegetusa si se afiseaza pe site-ul institutiei.

 

 

Presedinte de sedinta                                          Contrasemneaza Secretar General

Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – (5 consilieri).

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 19.06.2024.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi:9.

Voturi pentru:9, impotrivă: 0, abţineri:0

 

 

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.