HCL 41/29.06.2022 COMPLETARE DOMENIU PRIVAT COMUNA SARMIZEGETUSA

H O T Ă R Â R E    nr. 41 din 29.06.2022

privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Sarmizegetusa, aprobat prin HCL Sarmizegetusa  nr. 76/2019

     

 

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

                        Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.06.2022

 

Avand in vedere referatul de aprobare al primarului nr. 79 din 20.06.2020 la PH nr.41/2022 prin care propune completarea inventarului domeniului privat al comunei, referatul Secretarului General al comunei inregistrat cu nr. 80 din 20.03.2022, raportul comisie de inventariere nr. 1209/17.06.2022 si HCL 76/2019 privind aprobarea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara, raportul de evaluare nr.10/16.06.2022 inregistrat la primaria Sarmizegetusa cu nr.1208/17.06.2022

În conformitate cu prevederile art. 354, art. 355, art. 357 alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;   ale art. 552, art. 553, art. 555 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;    

In baza prevederilor HG nr.392/2020 privind aprobarea normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul public si privat al comunelor, al oraselor, al municipiilor si judetelor.

Avand avizele favorabile ale comisiilor de specialiate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.121/29.06.2022, nr.125/29.06.2022 si nr.129/29.06.2022.

În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. c), alin.6 lit.b, art. 139 alin. (3) lit.g, art. art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 , art. 243 alin. (1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;    

 

HOTARASTE:

 

              Art. 1. Se aprobă actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Sarmizegetusa,aprobat prin HCL 76/2019, astfel:

  • La secțiunea I “Bunuri imobile” după poziţia nr. 2, se introduce o poziţie noua, pozitia nr. 3, conform Anexei la prezenta hotărâre, care face parte integranta din aceasta

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se împuterniceşte primarul comunei Sarmizegetusa prin compartimentul contabiliate si resurse umane din cadrul primariei comunei Sarmizegetusa.

Art. 3 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Art. 4 Prezenta hotărâre se afişează pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa,  Compartimentului contabilitate si resurse umane si compartimentului agricol .

 

          Presedinte de sedinta                                                                    Contrasemneaza

              Consilier local                                                                       Secretar General

      Obrejan Pamela Corina                                                            Bugariu Simona Nicoleta

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 29.06.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri:0 .

 

 

 

 

JUDETUL HUNEDOARA                                                                                                                   Anexă   la HCL nr. 41/2022

 COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

INVENTARUL

bunurilor care  alcatuiesc  domeniului privat al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

 

 

Nr.

Crt.

 

Codul de

clasificare

 

 

Denumirea bunului

 

 

Elementele de identificare

 

Anul dobandirii sau, dupa caz, al darii in folosinta

 

Valoarea de inventar

 -lei –

 

Situaţie juridică

actuala

0

1

2

3

4

5

6

Bunuri imobile

 

3

 

Teren

Teren intravilan situate in localitatea Sarmizegetusa ,nr.178, in suprafata de 471 mp, categoria de folosinta- curti constructii – teren imprejmuit cu gard de piatra

2022

19.817

 

CF nr.64062 Sarmizegetusa

 

      Sarmizegetusa, la 29.06.2022

 

 

 

           Presedinte de sedinta                                                                                                                     Contrasemneaza

              Consilier local                                                                                                                           Secretar General

       Obrejan Pamela Corina                                                                                                            Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

Posted in HCL adoptate.