HCL 42/29.06.2022 RECTIFICAREA A 3 A A BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA

H O T Ă R Â R E    nr. 42 din 29.06.2022

        privind Rectificarea a-III -a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa

 

 

    Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara,

Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.06.2022

 

          Avand in vedere referatul de aprobare la Proiectul de hotarare nr.43/23.06.2022 inregistrat cu nr.83/23.06.2022 ,  raportul compartimentului contabilitate inregistrat cu nr.84/23.06.2022 si aveizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa inregistrate cu nr.122/29.06.2022, nr.126/29.06.2022 si nr.130/29.06.2022.

In temeiul  Legii 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare,Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021, Legea 227/ 2015  privind  Codul Fiscal;

Conform art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), art.139 alin.3 lit.(a), art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;      

 

                                                HOTARASTE:

 

      Art.1   Se rectifica bugetul  local al Comunei Sarmizegetusa pe anul 2022 cu suma de 185 mii lei la venituri cat si la cheltuieli ,iar in urma rectificarii bugetul local  va fi in suma de 5.014,50 mii lei la venituri si in suma de  6.514,50 mii lei la cheltuieli. 

          

     Art. 2. Suma  respectiva  modifica  clasificarea bugetara  atat la venituri cat si la cheltuieli  dupa cum urmeaza:

             VENITURI 

                               CHELTUIELI

Capitolul

  Suma

Capitolul

Suma  

 

07.01.01

07.02.03

07.03

16.02.01

16.50

42.34

 

 

 

+ 20 mii lei

+ 95 mii lei

+ 20 mii lei

+ 20 mii lei

+25 mii lei

+ 5 mii lei

67.71.01.01

68.15.02.01

70.71.01.01

     20.01.05

     20.01.09

+100 mii lei

+ 5 mii lei

+60 mii lei

+15 mii lei

+5 mii lei

 

Total

185 mii lei

Total

185 mii lei

         

          Art.3 Se actualizeaza lista de investitii conform modificarilor bugetare.

 

       Art. 4. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                           

 

     Art. 5. Prezenta hotarare se comunica  Institutiei prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei  Sarmizegetusa,Directiei Generale a Finantelor Publice Deva, Serviciului  Buget finante a Consiliului Local Sarmizegetusa si se  afiseaza la sediul Consiliului Local prin grija secretarului. 

 

 

          Presedinte de sedinta                                                           Contrasemneaza

              Consilier local                                                              Secretar General

      Obrejan Pamela Corina                                                Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate calificata – 6 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 29.06.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri:0 .

Posted in HCL adoptate.