HCL 50/2022 RECTIFICAREA A IB A BUGETULUI LOCAL

 

R O M A N I A

JUDETUL  HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415

 Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;

e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E    nr.50 din 29.07. 2022

        privind Rectificarea a-IV -a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa

 

 

 

                        Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara,

Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.07.2022

 

            Avand in vedere referatul de aprobare la Proiectul de hotarare nr.50/2022 inregistrat cu nr.97/26.07.2022  si  raportul compartimentului contabilitate inregistrat cu nr.98/26.07.2022, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.148/29.07.2022, nr.150/29.07.2022 si nr.152/29.07.2022.

In temeiul  Legii 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare,Legea bugetului de stat pe anul 2022 nr.317/2021, Legea 227/ 2015  privind  Codul Fiscal;

Conform art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), art.139 alin.3 lit.(a), art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;      

                                                               HOTARASTE:

 

       Art.1   Se rectifica bugetul  local al Comunei Sarmizegetusa pe anul 2022 cu suma de 40 mii lei la venituri cat si la cheltuieli ,iar in urma rectificarii bugetul local  va fi in suma de 5.054,50 mii lei la venituri si in suma de  6.554,50 mii lei la cheltuieli.        

   

     Art. 2. Suma  respectiva  modifica  clasificarea bugetara  atat la venituri cat si la cheltuieli  dupa cum urmeaza:

             VENITURI 

                               CHELTUIELI

Capitolul

  Suma

Capitolul

Suma  

 

30.05.30

16.02.02

+ 25 mii lei

+15 mii lei

 

 

67.71.01.01

 

+40 mii lei

 

 

 

Total

40 mii lei

Total

40 mii lei

 

 Art.3  Se aproba transferul sumei de 20 mii lei in cadrul capitolul 51.02, alin .10.01.01 la alin.10.01.12;

 

Art.4   Se aproba transferul sumei de 60 mii lei din  capitolul 51.02, alin .10.01.01 , la capitolul 70.02, alin. 20.01.03 – 20 mii lei si alin.71.01.01 – 40 mii lei;

 

Art.5   Se aproba transferul sumei de 50 mii lei din  capitolul 84.02, alin .20.02 , la capitolul 67.02, alin. 71.01.01;   

         

 Art.6 Se actualizeaza lista de investitii conform modificarilor bugetare .

        

            Art.7. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                           

 

  Art. 8. Prezenta hotarare se comunica  Institutiei prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei  Sarmizegetusa,Directiei Generale a Finantelor Publice Deva, Serviciului  Buget finante a Consiliului Local Sarmizegetusa si se  afiseaza la sediul Consiliului Local prin grija secretarului. 

 

 

        Presedinte de sedinta                                         Contrasemneaza Secretar General UAT

                  Obrejan Pamela Corina                                            Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE  majoritatea absoluta

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 29.07.2020. Consilieri în funcţie 9,

 Consilieri prezenţi: 9.

Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0.

 

 

Posted in HCL adoptate.