HCL 49/2022 MODIFICARE ART.6 ANEXA 1 LA HCL 33/2022 REGULAMENT GOSPODARIRE COMUNALA

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

                              

                         

 

 

 

HOTARAREA NR.49 din 29.07.2022

Privind aprobarea modificarii HCL nr.33/2022 privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara

 

 

                  Consiliul Local al  Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

                           Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.07.2022

 

Avand in  vedere Referatul de aprobare nr.96/26.07.2022 si raportul secretarului comunei nr.95/26.07.2022 la Proiectul de hotarare nr.49/2021, avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.147/29.07.2022, nr.149/29.07.2022 si nr.151/29.07.2022;

Tinand seama de:

– HCL Sarmizegetusa nr.33/2022 privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

 – prevederile OG nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare

           In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit. b si alin.4 lit.e, art. 139 alin. (3), lit.e art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

Art.I. Articolul 6  din Anexa nr.1 la HCL 33/2022 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

“ Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu:

 • data si locul unde este incheiat;;
 • prenumele,prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator;
 • numele, prenumele, domiciliul si codul numeric personal ale contravenientului;
 • descrierea faptei contraventionale cu indicarea datei, orei si locului in care a fost savarsita, precum si aratarea imprejurarilor care pot servi la aprecierea gravitatii faptei si la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabileste si se sanctioneaza contraventia;
 • indicarea societatii de asigurari, in situatia in care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulatie;;
 • posibilitatea achitarii, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, a jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ;
 •  termenul de exercitare a caii de atac si instanta la care se depune plangerea.”

In cazul contravenientilor cetateni straini, persoane fara cetatenie sau cetateni romani cu domiciliul in strainatate, in procesul-verbal vor fi cuprinse si urmatoarele date:

 • seria si numarul pasaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberarii acestuia si statul emitent.

     În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare.

Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal.

Dacă aceeași persoana a săvârșit mai multe contravenții sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție.

Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei. În cazul contravențiilor continue, termenul prevăzut mai sus curge de la data încetării săvârșirii faptei. Contravenția este continuă în situația în care încălcarea obligației legale durează în timp.

Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii.

Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata și din oficiu.

În cazul în care prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică și sancțiunea.

Dacă, potrivit actului normativ de stabilire și sancționare a contravenției, agentul constatator nu are dreptul să aplice și sancțiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancțiunea. În acest caz sancțiunea se aplică prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal.

Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

În situația în care contravenientul a fost sancționat cu amendă, precum și dacă a fost obligat la despăgubiri, odată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituțiile abilitate să o încaseze, potrivit legislației în vigoare și, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta și înștiințarea de plată se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.

În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum și a înștiințării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

Comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.

Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face astfel:

 • a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termenul prevăzut de lege;
 • b) de către instanța judecătorească, în celelalte cazuri;

În vederea executării amenzii, agentul constatator va comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, astfel:

 • a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unităților administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, își are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică;
 • b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unităților subordonate Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială își are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică.”

 

Art.II. Celelalte prevederi ale HCL 33/2022 raman neschimbate.

 

Art.III. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.          

 

Art. IV.  Prezenta hotarare se comunica  Institutiei Prefectului judetului Hunedoara, primarului comunei Sarmizegetusa si se  aduce la cunostinta publica conform legii.

 

 

       Presedinte de sedinta                                                   Contrasemneaza Secretar General UAT

     Obrejan Pamela Corina                                                                Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE  majoritatea simpla

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 29.07.2020. Consilieri în funcţie 9,

 Consilieri prezenţi: 9.

Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0.

 

Posted in HCL adoptate.