hcl 58/30.09.2021 abrogare pozitii hcl 40/2019

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 58 din 30.09.2021

 

Privind aprobarea abrogarii pozitiei 7 din Anexa la HCL Sarmizegetusa nr.40/2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Sarmizegetusa a unor drumuri si canale de pe teritoriul comunei Sarmizegetusa

 

 

Consiliul Local Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit astazi, 30.09.2021 in sedinta ordinara

 

Având învedere:

  • referatul de aprobare înregistrat sub nr.118/21.09.2021 al primarului comunei Sarmizegetusa, la proiectul de hotarare nr.60/2021 ;
  • raportul compartimentului de resort nr.119/21.09.2021 ;
  • Avizele comisiilor de specialiate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.123/30.09.2021 , nr.127/30.09.2021 si nr.131/30.09.2021;
  • Adresa nr.15735/08.09.2021 a administratiei bazinale de Apa Mures prin care informeaza ca, este necesara trecerea unor imobile avand categoria de ape curgatoare din domeniul public al comunei Sarmizegetusa in domeniul public al statului roman si administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Nationala Apele Romane;
  • HCL Sarmizegetusa nr.40/2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Sarmizegetusa a unor drumuri si canale de pe teritoriul comunei Sarmizegetusa;
  • Legea nr.7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, republicata;
  • 133,134 si 135 din Ordinul ANCPI nr.700/2017 privind aprobarea Regulamentului de avizare , receptie si inscriere in registrul de carte funciara , cu modificarile si completarile ulterioare;
  • 293 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

În temeiul art.129 alin.2 lit.(c) , art.139 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a) si art.243 alin.1 lit.(a) din OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

          Art. 1. Se abroga pozitia nr.7 din Anexa la  HCL Sarmizegetusa nr.40/2019 privind atestarea apartenenței la domeniul public al comunei Sarmizegetusa a unor drumuri si canale de pe teritoriul comunei Sarmizegetusa.

 

Art. 2. Imobilul de la pozitia 7 din Anexa la HCL Sarmizegetusa nr.40/2019 in suprafata totala de 41.948 mp are categoria HR – ape curgatoare , are ca proprietar Statul Roman – domeniu public, se afla in administrarea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor prin Administratia Nationala Apele Romane, avand denumirea oficiala de paraul Breazova.

 

Art. 3. Se aprobă trecerea din domeniul public al comunei Sarmizegetusa, in domeniul public al statului al imobilului din CF 62452 Sarmizegetusa  , cu nr.cadastral 62452 in suprafata de 41.948 mp, avand categoria de folosinta HR – ape curgatoare

 

Art. 4. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei Sarmizegetusa si compartimentul agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului.

Art. 5. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 6. Prezenta hotărâre  se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului  Hunedoara, primarului comunei , Administratiei Bazinale de Apa Mures, BCPI Hateg , Compartimentului agricol si se afiseaza pe site.

 

 

         Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza Secretar General

       Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 30.09.2021. Consilieri în funcţie 9,

                                 Consilieri prezenţi: 8 . Voturi pentru: 8, impotrivă: – , abţineri: -.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.