hcl 56 /30.09.2021 dare in administrare scoala

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 56 din 30.09.2021

privind aprobarea dării în administrare către Școala Gimnazială Sarmizegetusa a

imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Sarmizegetusa

 

 

Consiliul Local Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit astazi, 30.09.2021 in sedinta ordinara;

 

             Avand in vedere referatul de aprobare al Primarului comunei nr.114/21.09.2021 prin care se propune aprobarea dării în administrare către Școala Gimnazială Sarmizegetusa a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Sarmizegetusa si raportul compartimentului de resort nr.115/21.09.2021.

Având în vederea dresa Școlii Gimnaziale Sarmizegetusa  cu  nr.921/21.09.2021 prin care se solicită darea în administrare,pe perioada funcționării structurilor unității de învățământ, a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat (școli și grădinițe) din comuna.

În conformitate cu prevederile art.112 alin.(1) din Legea nr.1/2011 a educației naționale, cu modificările și completările ulterioare, ale  art. 866-870, art. 1324-1325 din Legea nr. 287/2009 privind codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;

Avand avizele favorabile ale comisiilor de specialiate ale Consiliului Local Sarmizegetusa inregistrate cu nr.121/30.09.2021, nr.125/30.09.2021 si nr.129/30.09.2021

 

În temeiul dispoziţiilor art. 108 lit.a), art.129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a), art. 290, art. 297 lit. a), art. 298-301 din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

Art. 1(1) Se aprobă darea  în administrare, pe perioada funcționării structurilor unității de învățământ,  către Școala Gimnazială Sarmizegetusa  a unor imobile aparținând domeniului public al comunei în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Sarmizegetusa.

(2) Elementele de identificare ale imobilelor menționate la alin.1) sunt prevăzute în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din  prezenta hotărâre.

 

Art. 2 (1) Se aprobă modelul cadru al contractului de dare in administrare, conform Anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotarare, ce reprezintă alături de hotărârea consiliului local actul de constituire al dreptului.

(2) Se împuterniceste primarul comunei Sarmizegetusa  să semneze contractul de dare în administrare în condițiile prevăzute de prezenta hotărâre.

 

Art. 3 Evidenţa financiar-contabilă a imobilelor prevăzute la art. 1 se ţine distinct în contabilitate, potrivit legii, de către titularul dreptului de administrare.

 

 

 

 

Art. 4 Predarea – primirea imobilelor se va face pe baza un proces verbal de predare – primire, după  semnarea contractului de dare în administrare prevăzut la art. 2 din prezenta hotărâre, prin grija compartimentului contabilitate si resurse umane din cadrul primariei Sarmizegetusa.

 

Art. 5.Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 6 Prezenta hotărâre  se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului Judeţului  Hunedoara, Primarului comunei , Școlii Gimnaziale Sarmizegetusa,Compartimentului contabilitate si resurse umane si se afiseaza la afisieru primariei si pe site.

     

 

                  Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza Secretar General

                Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 30.09.2021. Consilieri în funcţie 9,

                                 Consilieri prezenţi: 8 . Voturi pentru: 8, impotrivă: – , abţineri: -.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   

  ANEXA 1 la  HCL Sarmizegetusa nr.  56/2021  

 

LISTĂ

CU ELEMENTELE DE IDENTIFICARE ALE IMOBILELOR APARȚINÂND DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI  SARMIZEGETUSA, CE SE DAU ÎN ADMINISTRARE CĂTRE ȘCOALA GIMNAZIALĂ  SARMIZEGETUSA

 

Nr. crt,

Denumirea bunului

         Actul de proprietate

Suprafață construită/

desfășurată

mp

Valoarea de inventar

-lei-

Extras CF

Număr cadastral

Referințe

1

Școala Gimnazială Sarmizegetusa

60495

60945

C1-școală generală

 

 

C3- anexă – grup sanitar

 

 

1.213 mp.

 

 

 

56 mp

 

 

 

2.248.378,5

 

 

 

12.600

2

Gradinita Sarmizegetusa

 

Nu este notata in CF

 

 

C1-gradinita

 

  100 mp.

 

150.293,04

 

                  Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza Secretar General

                Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ANEXA 1 la  HCL Sarmizegetusa nr.  56/2021

 

 

 

 

CONTRACT DE DARE ÎN ADMINISTRARE

 

Nr. ________/_________________

În temeiul art. 551 pct. 7), art. 866-870, art. 1324-1325 din Legea nr. 287/2009privind codul civil, republicat, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 108 lit.a), art.129alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a), art. 290, art. 297 lit. a), art. 298-301 din O.U.G. nr. 57/2019, privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, ale HCL nr.____/2021 privind aprobarea dării în administrare către Școala Gimnazială Sarmizegetusa   a imobilelor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Sarmizegetusa.

 

 1. PARTILE CONTRACTANTE

UAT Comuna Sarmizegetusa cu sediul in comuna Sarmizegetusa , str. Principală, nr.4, judetul Hunedoara, cod fiscal 4633293  reprezentata in conformitate cu OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare, prin Primarul comunei Sarmizegetusa , dl.Hibais Leontin – Dorin , în calitate de proprietar, pe de o parte şi Școala Gimnazială Sarmizegetusa cu sediul încomuna Sarmizegetusa , str. Principală, nr.1,  judeţul Hunedoara, reprezentat prin d-na Tonca Argentina – Loredana , in calitate de ADMINISTRATOR pe de alta parte.

 

 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Art.1(1) Obiectul contractului il constituie darea  în administrare, pe perioada funcționării structurii unităților de învățământ,  către Școala Gimnazială Sarmizegetusa a unor imobile aparținând domeniului public al comunei în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat din comuna Sarmizegetusa

(2) Elementele de identificare ale imobilelor menționate la alin.1) sunt următoarele:

Nr. crt,

Denumirea bunului

         Actul de proprietate

Suprafață construită/

desfășurată

mp

Valoarea de inventar

-lei-

Extras CF

Număr cadastral

Referințe

1

Școala Gimnazială Sarmizegetusa

60495

60945

C1-școală generală

 

 

C3- anexă – grup sanitar

 

 

1.213 mp.

 

 

 

56 mp

 

 

 

2.248.378,5

 

 

 

12.600

2

Gradinita Sarmizegetusa

 

Nu este notata in CF

 

 

C1-gradinita

 

  100 mp.

 

150.293,04

 

Art.2 (1)Administratorul se obliga sa utilizeze bunul incredintat spre administrare potrivit destinatiei stabilite de catre Consiliul Local .

(2) Predarea- primirea bunului se va consemna in procesul verbal de predare – primire ce va fi incheiat după semnarea contractului contractului.

 

 

 

III. DURATA CONTRACTULUI

Art.3 Durata contractului de administrare este pe perioada funcționării unităților de învățământ

 

 1. OBLIGATIILE PROPRIETARULUI

Art.4 Proprietarul se obliga:

 1. a) sa predea spre administrare bunul, in baza unui proces verbal de predare – primire ce se va încheia după semnarea contractului;
 2. b) sa controleze, modul cum sunt folosite si intretinute bunurile cu respectarea destinatiei stabilite de catre proprietar;
 3. c) sa stabilească anual lista investițiilor, lucrarilor de reparatii curente si capital ce urmeaza a se realiza;
 4. d) sa asigure inventarierea anuala a bunurilor transmise in administrare;
 5. e) la incetarea contractului sa preia bunul in starea in care a fost transmis si, dupa caz, cu imbunatatirile aduse;
 6. f) sa sprijine administratorul in vederea obtinerii avizelor legale de functionare, pentru activitatea desfasurata;

g)sa asigure reevaluarea bunurilor, în condiţiile legii;

 

 1. OBLIGATIILE ADMINISTRATORULUI

Art.5 Administratorul se obliga:

 1. a) sa preia in administrare bunul ce face obiectul prezentului contract pe baza de proces verbal de predare – primire ;
 2. b) sa asigure paza, protecţia şi conservarea bunului, ca un bun proprietarsi totodata sa asigurefolosirea şi dispunerea de bunul dat în administrare în condiţiile stabilite de lege şi de actele de constituire ;
 3. c) sa asigure avizele legale de functionare, pentru activitatea desfasurata;
 4. d) sa mentina in siguranta bunurile si sa aduca la cunostinta proprietarului orice tulburare produsa de o terta persoana sau ca urmare a starii tehnice a bunurilor din punctul de vedere al sigurantei in exploatare;
 5. e) sa intocmeasca fisele tehnice periodice (jurnalul evenimentelor) cu privire la starea bunului mobil dat spre administare, precum si a tuturor modificarilor aduse acestora in conditiile stabilite conform legii;
 6. f) sa foloseasca bunurile incredintate in administrare potrivit destinatiei prevazute in art.2.;
 7. g) se obliga ca pe toata durata administrarii sa pastreze in bune conditii bunurile incredintate, precum si accesoriile acestora, sa nu le degradeze sau deterioreze;
 8. h) administratorul raspunde de distrugerea totala sau partiala a bunurilor incredintate care s-ar datora culpei sale;
 9. i) are obligatia sa permita accesul proprietarului ori de cate ori acest lucru este necesar pentru a controla bunurile incredintate si starea acestora;
 10. j) la incetarea darii in administrare, administratorul este obligat sa restituie bunul cel putin in aceeasi stare in care l-a primit conform celor descrise in procesul verbal de predare-primire incheiat la data perfectarii contractului, situatie ce va fi consemnata intr-un proces verbal;
 11. k) repararea oricarui prejudiciu pe care administratorul il va cauza acestora revine in exclusivitate administratorului;
 12. l) sa asigure urmarirea comportarii in exploatare a bunuluipotrivit legii;
 13. m) sa raspunda in nume propriu in litigiile referitoare la dreptul de administrare;

 

 

 

 

 

 1. n) sa arate in fata instantei titularul dreptului de proprietate in litigiile ce au ca obiect dreptul de proprietate,in caz contrar purtand raspunderea pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neandeplinirii acestei obligatii.
 2. o) suportarea tuturor cheltuielilor necesare pentru aducerea bunului la starea corespunzătoare de folosinţă, în cazul degradării acestuia, ca urmare a utilizării necorespunzătoare sau a neasigurării pazei;

p)evidenţa financiar-contabilă a imobilului se ţine distinct în contabilitate, potrivit legii, de către titularul dreptului de administrare.

 

 1. INCETAREA ADMINISTRARII

Art.6 Contractul inceteaza prin:

 1. a) Acordul de vointa, exprimat in scris, al partilor contractante;
 2. b) Desfiintarea titlului proprietarului; proprietarul nu este raspunzator de schimbarea regimului juridic al imobilului ca urmare a unor reglementari legale adoptate dupa semnarea prezentului contract sau ca urmare a unor procese de revendicare, administratorul nefiind in drept sa pretinda nici un fel de despagubiri de la proprietar;
 3. c) Prin revocare, numai daca administratorul nu-si exercita drepturile si obligatiiile ce deriva din prezentul contract;

 

VII. RASPUNDEREA CONTRACTUALA

Art.7 Pentru nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract, partea in culpa datoreaza celeilalte parti daune. Daunele se vor determina in functie de prejudiciul produs. Prejudiciul va fi evaluat printr-o expertiza tehnica.

Art.8 Nici una din partile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau de executarea necorespunzatoare, total sau partial, a oricarei obligatii, care ii revine in baza acestui contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiei a fost cauza de forta majora, asa cum este definita de lege, cu conditia notificarii in termen de 10 zile de la producerea evenimentului.

 

VIII. DISPOZITII FINALE

Art.9 Modificarea contractului se poate face in limitele legislatiei romane, cu acordul partilor, prin act aditional, care face parte integranta din prezentul contract, exceptie facand hotararile Consiliului Local sau alte acte normative – legi, hotarari de Guvern, ordonante, ale caror prevederi sunt imperative si nu fac obiectul unui act aditional.

Art.10 Eventualele litigii care s-ar putea ivi in legatura cu acest contract vor fi solutionate pe cale amiabila, iar daca partile nu cad de acord, vor fi solutionate de catre instantele de judecata competente.

Art.11 Prezentul contract produce efecte de la data incheierii acestuia.

Art.12 Prezentul contract de administrare s-a incheiat in 2(doua) exemplare, cate unul pentru fiecare parte, astazi……………………..

PROPRIETAR,                                                                ADMINISTRATOR ,

UAT Comuna Sarmizegetusa                                        Școala Gimnazială Sarmizegetusa

            Primar                                                                     Director

 

 

                  Presedinte de sedinta                                 Contrasemneaza Secretar General

                Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.