hcl 59 din 30.09.2021 rectificarea a 7 a abugetului local

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 59 din 30.09. 2021

Privind Rectificarea a-VII-a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa pe anul 2021 si estimari pe anii 2022, 2023 si 2024

 

 

Consiliul Local Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit astazi, 30.09.2021 in sedinta ordinara;

 

            Avand in vedere referatul de aprobare a nr.120 din 29.09.2021 la Proiectul de hotarare nr.61/2021  si  raportul compartimentului contabilitate nr.121 din 29.09.2021.

                   Adresa Directiei Generale a Finantelor Publice nr.HDG_STZ 17459 / 20.09.2021 prin care ne comunica sumele alocate in baza Deciziei Directorului general al Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice nr.1043/17.09.2021 si adresa Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa nr.936/23.09.2021;

In temeiul  Legii 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare,Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, Legea 227/ 2015  privind  Codul Fiscal, avand în vedere contul de executie referitor la donatii si sponsorizari.

Avizul comisiei de specialiate a Consiliului Local Sarmizegetusa nr.132/30.09.2021.

Conform art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), art.139 alin.3 lit.(a), art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;      

                                                               HOTARASTE:

 

     Art . 1.Se rectifica bugetul  local al Comunei Sarmizegetusa pe anul 2021 cu suma de 17 mii lei la venituri cat si la cheltuieli ,iar in urma rectificarii bugetul local  va fi in suma de 5.117,50 mii lei la venituri si in suma de  5.455,50 mii lei la cheltuieli.             

     Art. 2. Suma  respectiva  modifica  clasificarea bugetara  atat la venituri cat si la cheltuieli  dupa cum urmeaza:

             VENITURI 

                               CHELTUIELI

Capitolul

  Suma

Capitolul

Suma  

 

04.02.01

04.02.04

11.02.06

11.02.02

-33 mii lei

–  9 mii lei

+24 mii lei

+17 mii lei

 

65-59.01

65-20.01

+7 mii lei

+10 mii lei

Total

17  mii lei

Total

17  mii lei

 

       Art. 3 Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                           

          Art. 4 Prezenta hotarare se comunica  Institutiei prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei  Sarmizegetusa,Directiei Generale a Finantelor Publice Deva, Serviciului  Buget finante a Consiliului Local Sarmizegetusa si se  afiseaza la sediul Consiliului Local prin grija secretarului. 

 

Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza Secretar General

Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 30.09.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 8 . Voturi pentru: 8, impotrivă: – , abţineri: -.

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.