hcl 63 /27.10.2021 alegere presedinte de sedinta

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA NR. 63 din 27.10.2021

              

 

 

PRIVIND ALEGEREA PREŞEDINTELUI DE ŞEDINŢĂ AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA , JUDEŢUL HUNEDOARA, PENTRU O PERIOADĂ DE TREI LUNI INCEPAND CU LUNA NOIEMBRIE 2021

 

 

           

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.10.2021

 

 

          Avand  in vedere referatul de aprobare nr.128/08.10.2021 la proiectul de hotărâre nr.66/2021 iniţiat de primarul comunei Sarmizegetusa , privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara , pentru o perioadă de trei luni  si avizele  Consiliului Local Sarmizegetusa nr.136/27.10.2021, nr.143/27.10.2021 si nr.150/27.10.2021.

  • avînd în vedere raportul secretarului 129/08.10.2021 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa, pentru o perioadă de trei luni ;

In baza  art. 123 alin.(3)-(4), 129 alin.(14), art. 139 alin.1, art.140 alin.1,art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2  si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

PROPUNE :

 

ART. 1 Incepand cu luna NOIEMBRIE 2021 , domnul  consilier HIBAIS IULIAN GABRIEL indeplineste funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara, pentru o perioadă de trei luni( noiembrie, decembrie 2021 si ianuarie 2022) .

ART. 2  Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                   

ART. 3  Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara,primarului comunei Sarmizegetusa, persoanelor interesate si se afiseaza la sediul Primariei Comunei Sarmizegetusa.

 

 

                           Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza ,Secretar General

                      Hibais Ileana Mirabela                                              Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE -5 voturi (majoritatea simpla)

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 27.10.2021. Consilieri în funcţie 9.

Consilieri prezenţi: 9. Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0.

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.