HCL 6 /28.01.2022 RETEA SCOLARA 2022-2023

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA NR. 6 din 28. 01. 2022

Privind aprobarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna  Sarmizegetusa  pentru  anul scolar 2022 – 2023

 

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

Intrunit in sedinta ordinara din data de 28.01.2022

Având în vedere:

– referatul de aprobare al primarului nr.11/12.01.2022, raportul compartimentului de resort nr.12/12.01.2022 si avizele comisiilor consiliului local Sarmizegetusa nr.8/28.01.2022 , nr.15/28.01.2022 si nr.22/28.01.2022.

Luand in considerare avizul conform al Inspectoratului  Scolar al  judetului Hunedoara, comunicat cu adresa nr. 5305/37/22.12.2021 si inregistrata la Primaria comunei Sarmizegetusa la  nr.107 / 13.01.2022;

În conformitate cu prevederile art.19  alin.(4) şi art.61  alin.(2) si art,95 din Legea 1/2011  a educaţiei naţionale, cu modificarile si completarile ulterioare;

Ţinând cont de Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr. 5511/28.10.2021 pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de scolarizare pentru invatamantul preuniversitar de stat, evidenta efectivelor de prescolari si elevi scolarizati in unitatile de invatamant particular, precum si emiterea avizului conform in vederea organizarii retelei unitatilor de invatamant preuniversitar pentru anul scolar 2022-2023;

   In baza art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 7, lit. a si art. 139, alin. 1, coroborat cu art. 5, lit.ee, art.196, alin. 1, lit. a  si art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

                                                                        HOTARASTE:

 

ART. 1 . Se aproba  organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat pentru anul şcolar 2022-2023 de pe raza comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara astfel: SCOALA GIMNAZIALA SARMIZEGETUSA, localitatea Sarmizegetusa, str. Principala nr.1, cu personalitate juridica.

ART. 2  Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 3  Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se insarcineaza primarul comunei si directorul Scolii Gimnaziale din comuna Sarmizegetusa.

ART. 4  Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara,primarului comunei Sarmizegetusa, ISJ  Hunedoara , Scolii Gimnaziale din comuna Sarmizegetusa si se afiseaza la sediul Primariei Comunei Sarmizegetusa si pe site.

 

Sarmizegetusa, 28.01.2022

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   CONTRASEMNEAZA

       HIBAIS IULIAN GABRIEL                                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                            BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea calificata Adoptata prin vot deschis.Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi: 8, voturi pentru: 8, impotrivă: 0,abţineri: 0.

 

 

Posted in HCL adoptate.