HCL 5 /28.01.2022 ACTIVITATE ASISTENTI PERSONALI SEM.2 ANUL 2021

Anexa la HCL nr.5/2022

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

RAPORT

Privind activitatea desfăşurată de asistenţii personali ai persoanelor

cu handicap pentru semestrul II al anului 2022

 

În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi  completată, Compartimentul de Asistenta Sociala a comunei Sarmizegetusa controlează periodic  activitatea asistenţilor personali şi prezintă semestrial un raport Consiliului Local.

 Potrivit art.29 alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, raportul conţine cel puţin următoarele:

  • dinamica angajării asistenţilor personali,
  • modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă,
  • informaţii privind numărul de asistenţi personali instruiţi,
  • numărul de controale efectuate  şi problemele sesizate.

Potrivit prevederilor Legii 448/2006 republicată, rolul autorităţii locale, este de a monitoriza încondiţii optime atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali, în vederea ameliorării situaţiei persoanelor cu handicap , astfel încât aceştia să primească îngrijire specială la niveul lacare starea lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale şi spirituale.

Îngrijirile ce li se acordă pot permite persoanelor bolnave să-şi valorifice potenţialul fizic, intelectual, spiritual, emoţional şi social, în pofida handicapului de care suferă.

În contextuldat, la finele semestrului I al anului 2018, se înregistrau următoare le date :

  1. Dinamica angajării asistenţilor personali:

            La sfârşitul semestrului II al anului 2021, în cadrul Primariei Sarmizegetusa, figurează ca angajaţi un număr de 17 asistenti personali ai persoanelor cu handicap  şi 5 indemnizatii lunare pentru persoana cu handicap ,  un asisten personal are  în îngrijire minor şi restul de 16 au în îngrijire adulţi.

 Se remarca in continuare faptutul că gradul de rudenie reprezintă o pondere în rândul asistenţilor personali ceea ce subliniază caracterul familial al serviciilor prestate de această categorie profesională .

Contorm statisticii, numărul mai mare al persoanelor cu handicap este în rândul varstnicilor. In randul copiilorhandicapul este de regula genetic. Cele mai frecvente afecţiuni întâlnite la copii sunt: encefalopatie ,oligofrenie, sindrom Langdon-Down,distrofie musculară progresivă. Afecţiunile dobânditepe parcursul vieţii mai frecvente sunt: leucemie acută, limfon Hodking, sechele după traumatismcranio-cerebral, diferite forme de neoplasm, schizofrenie, psihoza-depresivă. La adulţii cu handicap predomină :hemiplegia, paraplegia. Sindromul Alzheimer, boala Parkinson, scleroza în plăci ,polireumatismul articular acut.

            2.Modul în care se asigură înlocuirea asistentului personal pe perioada concediului de odihnă, în strânsă legătură cu lipsa in comuna Sarmizegetusa  a centrelor de tip  respiro

             Asistenţii personali beneficiază pe parcursul anului de concediu de odihnă, perioadă în care angajatorul trebuie să asigure un înlocuitor asistentului personal aflat în concediu, iar în situaţia în care angajatorul nu poate asigura un înlocuitor, persoanei cu handicap grav i se acordă o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal  sau găzduirea într-un centru de tip respiro.

Pe teritoriul comunei Sarmizegetusa nu există însă un centru de tip respiro, astfel Primaria Sarmizegetusa, acorda persoanei cu handicap  o indemnizaţie echivalentă cu salariul net al asistentului personal, stabilita prin prevederile art. 37 alin. 3 din Legea nr. 448/2006, republicata.

Informatii privind numărul de asistenţi personali instruiţi:

Conform dispoziţiilor art.38, lit.”a” din Legea nr.448/2006 privind protectia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, precum şi a art.29, alin.(1) din H.G. nr.268/2007 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.448/2006, asistentii personali au obligatia sa participle o data la 2 ani la o instruire organizata de angajator.  Persoana desemnata din cadrul Compartimentul de Asistenta Sociala a comunei Sarmizegetusa impreuna cu jurist primariei si cu medical de familie procedeaza la instruirea asistentilor personali respectand tematica din Ordinul 319/2007, aceasta instruire are loc de regula cu ocazia intrunirii asistentilor personali in vederea evaluarii medicale

si  psihologice, o data pe an.

  1. Numarul de controale efectuate asupra activităţii asistenţilor pesonali şi problemele sesizate:

Un rol important al instituţiei noastre este de a monitoriza atribuţiile şi obligaţiile care le revin asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, în vederea ameliorării situaţiei acestora, astfel încât acestea să primească îngrijire specială la nivelul la care situaţia lor o cere, pentru satisfacerea întregului lanţ de nevoi fizice, personale, sociale  . Indiferent de vârsta sau de handicapul cu care se confruntă acest segment social, el are dreptul fundamental la autodeterminare şi individualitate, pentru depăşirea condiţiei de handicap şi a reinserţiei sociale. Îngrijirile ce li se acordă permit persoanelor cu handicap grav să îşi valorifice potenţialul fizic, spiritual şi social, în pofida handicapului de care suferă.

 În conformitate cu prevederile art.40 alin.(2) din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată şi completată, Compartimentul de Asistenta Sociala dispune efectuarea de controale periodice(semestriale) asupra activităţii asistenţilor personali, precum si controale zilnice sau lunare in functie de situatie.

In momentul de fata , in cadrul Compartimentului de Asistenta Sociala activeaza o persoana cu studii de specialitate. În urma acestor controale au fost evidenţiate: climatul familial, reţeaua socială / legătura cu comunitatea, situaţia economică, educaţia, condiţiile de locuit, nevoile medicale.

 

Asistenţii personali au declarat pe proprie răspundere:

– că prestează pentru persoana cu handicap grav toate activităţile şi serviciile prevăzute în contractul individual de muncă, în fişa postului şi în planul de recuperare pentru copilul cu handicap , în planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap;

– că tratează cu respect, bună credinţă şi înţelegere persoana cu handicap grav şi să nu abuzeze fizic, psihic sau moral de starea acesteia;

– că vor comunica D.G.A.S.P.C. Deva şi Compartimentului de Asistenta Sociala, întermen de 48 de ore de la luarea la cunoştinţă, orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială a persoanei cu handicap grav şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege.

De asemenea, la angajare, asistentilor personali le este adus la cunostinta prevederile art.38 din Legea 448/2006 si obligatiile ce le revin fata de persoana cu handicap.

Scopul vizitelor la domiciliul persoanei cu handicap grav reprezintă un prilej unic  de informare, mediere şi consiliere referitor la noutăţile în domeniul social al persoanelor cu dizabilităţi, al serviciilor care pot fi accesate pe plan local.

Alte serv icii de care au beneficiat persoanele cu handicap:

– Indemnizaţie lunară pentru persoanele cu handicap care optează pentru aceasta formă în locul asistentului personal.

Nu s –au inregistrat abateri disciplinare a asistentilor personali.

 

In conformitate cu prevederile art .29alin.(1) din HG.268/2007 pentru aprobarea Normeor metodologice de aplicare a Legii 448/2006 privind protectia si promovarea persoanelor cu handicap, va propunem spre aprobare raportul prezentat.

 

                                                                             Intocmit

Inspector asistenta sociala

Popescu Emanuela Patricia

Sarmizegetusa, 28.01.2022

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                   CONTRASEMNEAZA

       HIBAIS IULIAN GABRIEL                                                 SECRETAR GENERAL

                                                                                            BUGARIU SIMONA NICOLETA

Posted in HCL adoptate.