hcl 60 din 27.10.2021 stadiu registru agricol

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

                   

 

 

 

 

 

HOTARAREA NR. 60 din 27.10.2021

              

Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2021 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

 

 

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

       Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.10.2021;

 

Avand in vedere referatul de aprobare inregistrata sub nr. 124/08.10.2021 prin care se propune analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul III al anului 2021 si a stabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati, in scopul respectarii legislatiei in materie si a imbunatatirii activitatii, raportul compartimentului de resort nr.131/15.10.2021;

Avand avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa inregistrate cu nr.133/27.10.2021, nr.140/27.10.2021 si nr.147/27.10.2021

Avand in vedere prevederile art.1, alin. (1), alin. (2),, lit. a), art. 3-4 si art. 6 din O.G. nr. 28/2008 privind registrul agricol si ale HG 985/2019 privind registrul agricol pentru perioada 2020-2024 si Ordinul ministrului agriculturii nr.25/2020 pentru aprobareaNormelor tehnice privind modul de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024;

In temeiul  prevederilor art. 129, alin.2, lit.d, alin.7, lit. s, art. 139, alin 3, lit. a, art. 196, alin.1, lit a, art. 197, art.243, alin. 1, lit. a  din OUG nr. 57/2019- Coduladministrativ;

 

HOTARASTE :

 

Art.1.Se ia act de stadiul de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Sarmizegetusa pentru trimestrul III al anului 2021, conform celor prevazute in anexa nr. 1 la prezenta hotarare.

Art.2.(1)Se aproba programul de masuri pentru eficientizarea activitatii de inscriere a datelor in registrul agricol al comunei Sarmizegetusa, tinut in format electronic si pe suport de hartie, conform anexei nr. 2 la prezenta hotarare.

          (2) Formularul tipizat al invitatiei prin care compartimentul registrul agricol invita la primarie persoanele fizice care au obligatia sa efectueze declaratiile pentru inscrierea datelor in registrul agricol este cel aprobat in Anexa 3 la prezenta hotarare. 

Art.3. Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de compartimentul registrul agricol din aparatul de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa.

Art.4. Anexele nr. 1, 2 si 3 fac parte din prezenta hotarare.

            Art.5.Prezenta hotarare  poate fi contestat la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile si termenul Legii nr. 554/2004 privind contenciosul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.6. Prezenta hotarare  se comunica: Institutiei Prefectului judetului Hunedoara, compartimentului impozite si taxe locale , primarului comunei Sarmizegetusa, compartimentului agricol si se afiseaza pe site-ul institutiei.

 

            Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza Secretar General

           Hibais Ileana Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 27.10.2021. Consilieri în funcţie 9.

                                 Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0.

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.