hcl 67 din 27.10.2021 salar sef svsu

             R O M Â N I A

JUDEŢUL HUNEDOARA

   COMUNA SARMIZEGETUSA

 

CONSILIUL LOCAL

                               337415, Sarmizegetusa , nr. 4

                                tel./fax: 0254/776510;776552

                                          cod fiscal 4633293

                                   primariasarmizegetusa@yahoo.com  

 

 

H O T Ă R Â R E A  nr.67 din 27.10.2021

 

privind stabilirea salariului de bază pentru personalul contractual – șef serviciu SVSU din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa

 

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.10.2021;

 

 

Analizând proiectul de hotărâre nr. 70/2021 , referatul de aprobare intocmit de catre Primarului comunei Sarmizegetusa nr. 138/26.10.2021 si raportul compartimentului de resort nr. 139/26.10.2021 

Având în vedere  raportul comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.154/27.10.2021, nr.155/27.10.2021 si nr.156/27.10.2021.

În conformitate cu prevederileart.10, art.11 alin. (1)-(2) şi alin. (4), coroborat cu capitolul II, lit. A), pct. IV, lit. a) şi b), ale anexei VIII, capitolul II, lit. A), pct. IV, lit. B, art.7 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), din Legea nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduripublice, cu modificările și compleyările ulterioare, ale Legii nr.273/2006 privind  finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.III alin. (1) şi (2) coroborat cu pct. 1), pct. 2) lit. a) şi pct. 6) din O.U.G. nr. 63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, cu modificările şi completările ulterioare;

Tinand cont HCL Sarmizegetusa nr.76/2017 pentru aprobarea stabilirii salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalulcontractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa modificata si completata prin HCL nr. 24/2018 si HCL nr.11/2019

La stabilirea salariilor de bază și a coeficienților de ierarhizare s-a urmărit respectarea prevederilor legale potrivit cărora nivelul veniturilor salariale trebuie să se încadreze, ca limită maximă, la nivelul indemnizației viceprimarului UAT, în cuantum de 6240 lei.

         În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.(1) si alin.(14), art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ;

 

HOTARASTE :

 

Art. 1. Stabileşte coeficienţii de ierarhizare şi salariile de bază pentru personalul contractual – șef serviciu SVSU din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa conform anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

 

Art.2. Aproba modificarea Anexei la HCL Sarmizegetusa nr.24/2018 in sensul ca, sintagma “ inspector de specialitate “ se inlocuieste cu “ Inspector” .

 

Art. 3 Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri, în condiţiile legii, se însărcinează compartimentul contabilitate si resurse umane din aparatul de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa.

 

Art.4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.5 Prezenta hotărăre se afiseaza la panoul de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa si compartimentului financiar-contabil.

 

 

 

            Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza Secretar General

           Hibais Ileana Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 27.10.2021. Consilieri în funcţie 9.

                                 Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 8, impotrivă: 1, abţineri: 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.