HCL 63/2022EXECUTIE BUGETARA TRIM.III 2022

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA NR. 63 / 31.10.2022

 

               Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul III al anului 2022

 

        

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara;

          Intrunit in sedinta ordinara din data de 31.10.2022

 

Analizand referatul de aprobare   Nr. 129/24.10.2022  a Primarului Comunei Sarmizegetusa la proiectul de hotarare nr.66/2022 ,contul de executie, referatul compartimentului de resort nr. 130/24.10.2022 ;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.187/31.10.2022, nr.193/31.10.2022 si nr.199/31.10.2022;

In temeiul art.49 alin12,art.58,art.71 alin.4,art.73 alin.3 din  Legea 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare;art1 alin 2 si art.28 alin 9 din Legea 81/1991 Legea Contabilitatii,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;

  In baza  art. 129, art. 133, art.136 si art.137  art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2  si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

                                                     

 

                                                              HOTARASTE :

 

 

        Art . 1  Se aproba executia bugetara pe trim. III  al anului 2022  conform anexei la prezenta hotarare;    

            Art.2. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                        

Art. 3  Prezenta hotarare se comunica  Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,Compartimentului contabilitate , primarului comunei Sarmizegetusa si se  afiseaza la avizierul primariei pentru aducere la cunostinta publica.

 

                Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza ,Secretar General

             Popescu Petrisor Eugen                                              Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritatea calificata (5 consilieri)

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 31.10.2022. Consilieri în funcţie 9.

                       Consilieri prezenţi:____. Voturi pentru: ____, impotrivă: ____, abţineri: ____.

 

Posted in HCL adoptate.