HCL 62/2022 ALEGERE PRESEDINTE DE SEDINTA

                                                       ROMANIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA  NR. 62/2022

privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni

incepand cu luna noiembrie 2022

 

 

           

 

                                    Consiliul local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 31.09.2022

 

Avand  in vedere:

  • referatul de aprobare nr.127/24.10.2022 la proiectul de hotărâre nr.65/2022 iniţiat de primarul comunei Sarmizegetusa , privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara , pentru o perioadă de trei luni
  • raportul secretarului 128/24.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa, pentru o perioadă de trei luni ;
  • avizele comisiilor de specialiate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.186/31.10.2022, nr.192/31.10.2022 si nr.198/31.10.2022

In baza  art. 123 alin.(3)-(4), 129 alin.(14), art. 139 alin.1, art.140 alin.1,art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2  si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTARASTE :

ART. 1 Incepand cu luna NOIEMBRIE  2022 , domnul/a  consilier BRAILA ADRIAN MIRCEA indeplineste funcţia de preşedinte de şedinţă al Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa , judeţul Hunedoara, pentru o perioadă de trei luni(noiembrie, decembrie 2022, ianuarie 2023) .

ART. 2  Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                                   

ART. 3  Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Hunedoara,primarului comunei Sarmizegetusa, persoanelor interesate si se afiseaza pe site-ul Comunei Sarmizegetusa.

 

 

                                        Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza ,Secretar General

                              Popescu Petrisor Eugen                                              Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE majoritatea simpla (5 consilieri)

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 31.10.2022. Consilieri în funcţie 9.

                       Consilieri prezenţi:9. Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0.

Posted in HCL adoptate.