hcl 65 / 27.10.2021 rectificare bugetara

 

R O M A N I A

JUDETUL  HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415

 Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;

e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 65 din 27.10. 2021

Privind Rectificarea a-VIII-a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa pe anul 2021

 

 

Consiliul Local Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit astazi, 27.10.2021 in sedinta ordinara;

 

            Avand in vedere referatul de aprobare a nr.134 din 21.10.2021 la Proiectul de hotarare nr.68/2021  si  raportul compartimentului contabilitate nr.135 din 21.10.2021 si avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.138/27.10.2021, nr.145/27.10.2021 si nr.152/27.10.2021.

         Adresa Directiei Generale a Finantelor Publice nr.HDG_STZ 19.006 / 11.10.2021 , HG nr.1088/2021 si adresa Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa nr.1021/18.10.2021 inregistrata la primaria Sarmizegetusa cu nr.2117/19.10.2021;

In temeiul  Legii 273 /2006 privind finantele publice  cu modificarile si completarile ulterioare,Legea bugetului de stat pe anul 2021 nr.15/2021, Legea 227/ 2015  privind  Codul Fiscal;

Conform art.129 alin.1, alin.2 lit.(b), alin.4 lit.(a), art.139 alin.3 lit.(a), art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.(a), art.197 alin1-2, alin.4-5, art.198 alin.2 si art.243 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ;    

 

                                                               HOTARASTE:

 

     Art . 1.Se rectifica bugetul  local al Comunei Sarmizegetusa pe anul 2021 cu suma de 400 mii lei la venituri cat si la cheltuieli ,iar in urma rectificarii bugetul local  va fi in suma de 5.517,50 mii lei la venituri si in suma de  5.855,50 mii lei la cheltuieli.            

     Art. 2. Suma  respectiva  modifica  clasificarea bugetara  atat la venituri cat si la cheltuieli  dupa cum urmeaza:

 

             VENITURI 

                               CHELTUIELI

Capitolul

  Suma

Capitolul

Suma  

 

11.02.06

+400 mii lei

 

51-71.01.01

    -71.01.02

    -20.01.09

65-20.01.30

+256 mii lei

+110 mii lei

+    8 mii lei

+  26 mii lei

Total

400  mii lei

Total

400  mii lei

       Art. 3.  Se aproba transferul sumei de 180 mii lei din cadrul capitolului 67.03.07, alin.71.01.01 in cadrul capitolului 84.02, alin. 71.01.30.

       Art. 4. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.                                           

        Art. 5. Prezenta hotarare se comunica  Institutiei prefectului judetului Hunedoara,primarului comunei  Sarmizegetusa,Directiei Generale a Finantelor Publice Deva, Serviciului  Buget finante a Consiliului Local Sarmizegetusa si se  afiseaza la sediul Consiliului Local prin grija secretarului. 

 

Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza Secretar General

Hibais Ileana – Mirabela                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 27.10.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 8, impotrivă: 1, abţineri: 0.

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.