hcl 66 din 27.10.2021 completare program anual achizitii publice

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTARAREA NR.66  din 27.10.2021

privind aprobarea completarii Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

 

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.10.2021

 

 

Având în vedere:

– referatul de aprobare inregistrat la nr. 136/21.10.2021 prin care se propune aprobarea   completarii Programului anual al achiziţiilor publice, pentru anul 2021,la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa ,raportul compartimentului de resort nr.137/21.10.2021 si avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.139/27.10.2021 nr.146/27.10.2021 si nr.153/27.10.2021.

– prevederile HCL nr.23/2021 privind aprobarea bugetului comunei Sarmizegetusa pe anul 2021;

– HCL Sarmizegetusa nr.27/20.04.2021 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice, pentru anul 2021,la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

– HCL Sarmizegetusa nr.44/20.08.2021 privind aprobarea completarii Programului anual al achiziţiilor publice, pentru anul 2021,la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

            -prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

-dispozitile art.12 alin.4 si 5 si art.13 din H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie/acordului –cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

– prevederile Ordinului Presedintelui ANAP nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale.

            In baza  art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4 lit. e si art. 139, alin. 1 si 3, lit. c, coroboratcu art. 5, lit.cc, art.196, alin. 1, lit. a  si art. 243, alin.1, lit.adin OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare; 

 

 

HOTARASTE:

 

 

Art.1. Se aproba actualizarea Programul anual al achiziţiilor publice, pentru anul 2021, la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa, prin completarea anexei nr.1 la HCL 23/2021 Sectiunea “ Produse” cu pozitia  nr.32 astfel:

 

 

32

Achizitie autoutilitata

Dacia Duster

34144700-5

115.000 lei

Buget

 local

01.11.2021

31.12.2021

 

 

 

 

 

Art.2.Compartimentul achizitii publice si Compartimentul proiecte europene din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va face toate demersurile prevazute de lege,pentru ducerea la indeplinire a hotararii.

 

Art.3.Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul  legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.4.Hotărârea  se comunica in conditiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara,  Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului achizitii publice si se va afisa pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro.si la avizier.

 

            

                Presedinte de sedinta                                Contrasemneaza ,Secretar General

                Hibais Ileana Mirabela                                              Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE -5 voturi (majoritatea absoluta)

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 27.10.2021. Consilieri în funcţie 9.

                       Consilieri prezenţi: 9. Voturi pentru: 8, impotrivă: 1, abţineri: 0.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

  1. 136/21.10.2021

 

 

REFERAT DE APROBARE

privind aprobarea  actualizarii Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021, la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

 

 

 

      Potivit dispozițiilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, am procedat la întocmirea Planului anual al achiziților publice in forma sa initiala  al comunei Sarmizegetusa  pe anul 2020, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală de dezvoltare a comunei Sarmizegetusa.

Tinand cont de HCL nr.23/2021 privind aprobarea bugetului comunei Sarmizegetusa pe anul 2021 si HCL Sarmizegetusa nr.27/20.04.2021 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice, pentru anul 2021 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa si HCL Sarmizegetusa nr.44/20.08.2021 privind aprobarea completarii Programului anual al achiziţiilor publice, pentru anul 2021 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa, este necesar achizitionarea unei autoutilitare , necesara activitatii de transport, actiuni si deplasare  in cadrul primariei comunei Sarmizegetusa

Avand in vederea cele de mai sus, va rog sa dezbateti si sa aprobati proiectul de hotarare in forma prezentata.

 

 

 

PRIMAR ,

Hibais Leontin Dorin                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                              Aprob,Primar

JUDETUL HUNEDOARA                                                    Hibais Leontin Dorin

COMUNA SARMIZEGETUSA

Compartiment urbanism si achizitii publice

Nr.137/21.10.2021

 

 

 

RAPORT

privind aprobarea  actualizarii Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2021, la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

 

 

 

Programul anual al achizitiilor publice in forma sa initiala, cuprinzand 4 anexe, a fost elaborat potivit dispozițiilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.

 Programul anual al achiziților publice  al comunei Sarmizegetusa  pe anul 2021,  ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală de dezvoltare a comunei Sarmizegetusa.

Este necesar achizitia unei autoutilitare Dacia Duster la nivelul primariei Sarmizegetusa, autoutilitara  necesara activitatii de transport, actiuni si deplasare  in cadrul primariei comunei Sarmizegetusa.

 

Tinand cont de HCL nr.23/2021 privind aprobarea bugetului comunei Sarmizegetusa pe anul 2021 si HCL Sarmizegetusa nr.27/20.04.2021 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice, pentru anul 2021 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa si HCL Sarmizegetusa nr.44/20.08.2021 privind aprobarea completarii Programului anual al achiziţiilor publice, pentru anul 2021, propun ca proietul de hotarare, sa fie supus spre aprobarea consilierilor locali .

 

 

 

INSPECTOR,

Bora Valentin Eduard

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.