HCL 68/25.11.2021 TAXE SI IMPOZITE 2021

 

 

 

R O M A N I A

JUDETUL  HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415

 Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;

e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

HOTARAREA  nr. 68 din 25.11.2021

 

privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru

anul 2022

 

 

 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA

Intrunit astazi  25.11.2021 in sedinta ordinara;

 

         

Având în vedere Proiectul de hotarare nr.62/2021 privind  stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 initiat de primarul comunei Sarmizegetusa, referatul de aprobare nr.122/29.09.2021 si raportul compartimentului de resort nr.123/08.10.2021 ;

In conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea 277/2015 priviind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare , ale Titlului IX impozite si taxe locale din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.266 alin.(5) si alin.(7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,ale art.16 alin.(2) si art.27 din Legea nr.273/2006 privind Finantele publice locale;

Avand avizele favorabile ale comisiilor consiliului local Sarmizegetusa inregistrate cu nr.157/25.11.2021, nr.158/25.11.2021 si nr.159/25.11.2021.

Tinand cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica

In temeiul art. 129 alin.(2) lit.b). si  alin. (4) lit.c).  ,art. 139 alin.(1),alin.(3) lit.c) coroborat cu art.5 lit.cc),, art.140 alin.1,art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2  si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTARASTE:

 

ART.1  Nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, precum si facilitatile si scutirile de impozit, raman la nivelul celor aferente anului fiscal 2021, asa cum sunt stabilite prin HCL Sarmizegetusa nr.74/2017 modifica si completata prin HCL Sarmizegetusa nr. 63/2018,  HCL Sarmizegetusa nr. 65/2019 si HCL Sarmizegetusa nr.68/2020.

 

ART.2  Se aproba anularea creantelor fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 2021 mai mici sau egale cu 30 lei.

 

 

 

 

ART.3  Se aproba  indexarea anuala a impozitelor şi taxelor locale incepand cu anul 2022, cu rata inflatiei de 2,6 % conform HCL Sarmizegetusa nr.25/2021.

 

ART.4  Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu 01 ianuarie 2022.

 

ART.5. Compartimentul impozite si taxe din cadrul Primariei Sarmizegetusa va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

 

ART.6 Prezenta hotărâre se comunică : Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara , primarului comunei Sarmizegetusa, compartimentului impozite si taxe si se afiseaza la avizierul primariei si pe site.

 

Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza Secretar General

Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 25.11.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0 .

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.