HCL 69/25.11.2021 Modificare elemente de identificare drum

 

 

R O M A N I A

JUDETUL  HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415

 Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;

e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

HOTARAREA  nr. 69 / 2021

privind modificarea elementelor de identificare a unor drumuri de pe raza comunei Sarmizegetusa

 

Consiliul Local al Comunei  Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit astazi  25.11.2021 in sedinta ordinara;

 

Avand in vedere Proiectul de Hotarare inregistrat sub numarul 71/2021 – referatul de aprobare la proiectul de hotarare privind privind clasificarea unor drumuri de interes local ca drumuri comunale  nr.140/17.11.2021si raportul de specialitate la proiectul de hotarare mentionat nr.141/17.11.2021;

Tinand cont de HCL Sarmizegetusa nr.8 din 31.01.2020 privind aprobarea dezmembrarii unor imobile situate pe teritoriul comunei Sarmizegetusa si Anexa nr.56″ Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al Comunei Sarmizegetusa”,pozitia 6  din  la HG 1352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara.

Avand avizele favorabile ale comisiilor consiliului local Sarmizegetusa inregistrate cu nr.160/25.11.2021, nr.161/25.11.2021 si nr.162/25.11.2021.

Avand in vedere prevederile: art.3 lit.a), art.4 lit.a), art.5 lit.c) , art.8 si art.13  din Ordonanta Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

In baza prevederilor art.87 alin.(5), art.96 alin.(1) – (3), art.108, art.129 alin.(2) lit.c), alin.6 lit.d) , art.286 alin.(4), anexa 4 pct.1, art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2  si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTARASTE:

 

 

  Art.1. Se aproba schimbarea elementului de identificare a parcelei cu nr.cadastral 61415, in suprafata de 3.065 mp, lungime 876 ml , situata in intravilanul satului Zeicani, inscrisa in CF nr.61415 Sarmizegetusa  din <<drum>>   in << drum comunal 88 >>

 

 

 Art.2. Se aproba schimbarea elementului de identificare a parcelei cu nr.cadastral 61002, in suprafata de 437 mp, lungime 125 ml, situata in extravilanul satului Zeicani, inscris in CF 61002 Sarmizegetusa din <<drum>>   in << drum comunal 88 >>

 

    Art.3. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.     

 

    Art.4. Prezenta hotarare se comunica  Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, BCPI Hateg , primarului comunei si se afiseaza pe site – ul comunei Sarmizegetusa.

 

 

 

             Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza Secretar General

Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 25.11.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.