HCL 70/2022 De modificare a HCL nr. 60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ – pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

 

R O M A N I A

JUDETUL  HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415

 Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;

e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

                                             H O T Ă R Â R E A   nr. 70 / 23.11.2022

De modificare a HCL nr. 60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ –  pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

                 

               Consiliul local al comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara,

                    Intrunit in sedinta extraordinara din data de 23.11.2022

 

                           Având în vedere:

– proiectul de hotarare nr. 75/2022 de modificare a HCL nr. 60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ –  pentru investiţia “ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

– referatul de aprobare al primarul comunei Sarmizegetusa inregistrat in Registrul special la nr. 147/23.11.2022;

-raportul de specialitate al Compartimentului proiecte europene,  inregistrat in Registrul special la  nr. 148/23.11.2022; 

– avizele comisiilor  de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa, inregistrate la nr.210/23.11.2022, nr.211/23.11.2022 si nr.212/23.11.2022; 

       – prevederile HGR 907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţi publice, precum şi a financiare din fonduri publice;

În temeiul art.129 alin. 2, lit. b) si d) , alin. 4, lit. d) alin.7 , lit.n), art. 139, alin 1, art. 196, alin.1, lit a, art. 197, art.243, alin. 1, lit. a  din OUG nr. 57/2019- Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare,

H O T Ă R Ă Ş T E:

 

Art.I. Se modifica HCL nr. 60/13.10.2022 privind aprobarea proiectului de investitii si a documentatiei tehnico-economice –Memoriu justificativ –  pentru investiţia“ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA” dupa cum urmeaza:

 

                   Art.6.se modifica si va avea urmatorul continut:

Se aproba sursele de finantare dupa cum urmeaza:

Recapitulatie

LEI

EURO

Valoare totala proiect

192.229

38.901

Eligibil

148.245

30.000

Neeligibil

43.984

8.901

TVA

30.692

6.211

Nerambursabil

148. 245

30.000

Total contributie proprie

43.984

8.901

 

Art.II.Celelalte prevederi ale HCL 60/13.10.2022 raman neschimbate.

 

Art.III.Hotararea poate fi contestata in termenul  legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

 Art.IV.Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, PrimaruluicomuneiSarmizegetusa,Compartimentului proiecte europene, Compartimentului contabilitate si se afiseaza pe site-ul si la avizierul primariei;

 

 

           Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza Secretar General

            Braila Adrian Mircea                                                                    Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  extraordinara din 23.11.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: ­9. Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri:0

 

Posted in HCL adoptate.