HCL 71/2022 De modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr. 61/13.10.2022 privind implementarea proiectului“ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

 

R O M A N I A

JUDETUL  HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415

 Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;

e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   nr. 71 / 23.11.2022

De modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr.  61/13.10.2022 privind implementarea proiectului“ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

 

                              Consiliul local al comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara,

                                  Intrunit in sedinta extraordinara din data de 23.11.2022

 

         Avand in vedere:

           -Proiectul de hotarare nr. 76/2022 initiat de Primarul comunei SARMIZEGETUSA de modificare a Anexei nr. 1 la HCL nr.  61/13.10.2022privindimplementareaproiectului“ACHIZIȚIONAREA DE ECHIPAMENTE PENTRU DOTAREA COMPARTIMENTULUI DE GOSPODARIRE COMUNALA DIN COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

-referatul de aprobare al Primarului comunei SARMIZEGETUSA, inregistrat in Registrul special la nr. 149/23.11.2022

-raportul de specialitate al Compartimentului proiecte europene,  inregistrat in Registrul special la  nr. 150/23.11.2022;

– avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului local Sarmizegetusa nr.213/23.11.2022, nr.214/23.11.2022 si nr.215/23.11.2022; 

        – prevederile HGR 907/2016 privind etapele de elaborare si conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţi publice, precum şi a financiare din fonduri publice;

   În temeiul art.129 alin. 2, lit. b) si d) , alin. 4, lit. d) alin.7 , lit.n), art. 139, alin 1, art. 196, alin.1, lit a, art. 197, art.243, alin. 1, lit. a  din OUG nr. 57/2019- Codul administrative, cu modificarile si completarile ulterioare,

HOTARASTE:

 

        Art.1.Se modifica Anexa la HCL nr. 61/13.10.2022 în ceea ce priveste caracteristicile tehnice si va avea urmatorul continut:

     CARACTERISTICI TEHNICE ECHIPAMENTE:

                A.VIDANJĂ CU KIT DE STINGERE A INCENDIILOR-1 bucata

Caracteristici tehnice:

Volum container (L)

Minim 6000

Capacitate compresor (l/min)

Minim 6000

Viteza maxima de remorcare (km/h)

40

Timp umplere (min)

2

Lungime furtun (m)

5

Sistem franare

hidraulic

Lungime (mm)

Minim 5000

Latime (mm)

Minim 1600

Inaltime (mm)

Minim 2300

Kit stingere incendii cu racord refulare cu robinet si furtun pompieristic

 

 1. TOCATOR RESTURI VEGETALE-1 bucata

              Caracteristici tehnice:

Latime de taiere (cm):

Minim 100 cm

Transmisie:

directa

Numarciocane:

Minim 16

 

C . MOTOPOMPA APA MURDARA -1 bucata

            Caracteristici tehnice:

 • Motor– 6.5 CP
 • Debit maxim – 800l/min
 • Aspiratie – 7 m
 • Inaltime refulare – 26m (260 m drept)
 • Diametrupompa 3’ (75 mm)

 

D.MOTOFIERASTRAU-2 bucati

           Caracteristici tehnice:

 • Capacitate cilindrică cm³-Minim 50
 • Putere kW/CP-Minim 3/4
 • Greutate kg- Maxim 9 kg
 • Nivel putere acustică dB(A) – Maxim 150 dB(A)

 

E.MOTOCOASA-2 bucati

       Caracteristici tehnice:

 • Putere motor- Minim 1,6kW / 2,1 CP
 • Capacitate rezervor combustibil-Minim 6 l
 • Greutate-Maxim 10 kg
 • Lungimea-Minim 70 m
 1. EMONDOR DE TAIAT LA INALTIME-2 bucati

                Caracteristici tehnice:

 • Capacitate cilindrica: Minim 24 cm³
 • Putere: Minim 1.2 CP
 • Greutate: Maxim 9 kg

 

 1. CUPA-1 bucata

Caracteristici tehnice:

 • 600 mm, cap. SAE Lt. 192,
 • greutate 160 kg,
 • deschidere RL 700 mm,
 • adancime P 400 mm

 

 1. CUPA TALUZARE-1 bucata

Caracteristici tehnice:

 • 1500 mm,
 • SAE Lt. 245,
 • greutate 209 kg,
 • deschidere RL 525 mm,
 • adancime P 380 mm

 

 1. CUPA TRAPEZOIDALA-1 bucata

Caracteristici tehnice:

 • 200 mm,
 • Greutate- Maxim 220 kg,
 • Deschidere D 675 mm,

 

 1. PICON-1 bucata

Caracteristici tehnice:

 • Greutateatotală- Maxim 500 KG
 • Presiune de operare 120-150 kg/cm²
 • Intervalul de debit hidraulic 50-90 l/min

Frecvenţa de impact 400-800 bpm 

 

Art. 2 Restul prevederilor HCL 61/13.10.2022 raman neschimbate.

 

Art.3. Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul  legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in conditiile Legii nr. 554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara,  Primarului comunei SARMIZEGETUSA, Compartimentului proiecte europene, Compartimentului contabilitate,  si se afiseaza pe site-ul si la avizierul primariei;

 

           Presedinte de sedinta                                                      Contrasemneaza Secretar General

         Braila Adrian Mircea                                                          Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  extraordinara din 23.11.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: ­___. Voturi pentru: __, impotrivă: ___, abţineri:___

 

 

 

 

 

                                                                               

Posted in HCL adoptate.