HCL 74/25.11.2021 privind  aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa pentru Semestrul I al anului scolar 2021-2022

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

HOTARAREA  NR. 74 din 25.11.2021

 

             privind  aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare

pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa pentru Semestrul I al anului scolar 2021-2022

 

 

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 25.11.2021

 

Avand in vedere :

 

– referatul de aprobare nr.150/19.11.2021 prin care se propune  aprobarea  numarului  burselor scolare si a cuantumului acestora pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa pentru Semestrul I al anului scolar 2021-2022 la proiectul de hotarare nr.76/2021 si referatul de specialiate nr.151/19.11.2021;

– adresa Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa nr.117518.11.2021 prin care ni se comunica numarul de burse si tipul acestora pentru Semestrul I al anului scolar 2021-2022;

– avand avizele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.175/25.11.2021, nr.176/25.11.2021 si nr.177/25.11.2021.

– prevederile art.160 alin.1 lit.j) si ale art.163 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

– prevederile art. 82 alin.(1) si (2)  si art.105 alin.(2) lit.d din Legea educatiei nationale nr.1/2011 cu modificarile si completarile ulterioare;                

– prevederile  art. 4  din Anexa la Ordinul Ministrului Educatiei si Cercetarii nr. 5576/2011 privind aprobarea criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat, cu modificarile si completarile ulterioare ;

-prevederile art.19 alin.1 lit.a din Legea nr.273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In baza HG nr.1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat, cu frecventa, care se acorda in anul scolar 2020-2021.

           In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (1), alin.(2), lit. d, alin.7, lit. a, b, art. 139 alin. (1), alin. (3), lit.a coroborat cu art. 5 lit. cc), art. 140 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

HOTARASTE :

 

            Art.1 Se aproba, pentru Semestrul I al anului scolar 2021-2022 , un numar de 39 burse scolare si cuantumul acestora, pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa, in anul scolar 2021-2022,  dupa cum urmeaza:

– 14  burse de  merit  in cuantum de 100 lei/luna/elev, pe perioada cursurilor scolare;

– 25  burse de ajutor social in cuantum de 100 lei/luna/elev, pe perioada cursurilor si a vacantelor  scolare;

 

 

 

 

 

Art.2 Raspunderea pentru corectitudinea si legalitatea situatiei drepturilor prevazute la art.1 revine Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa.

 

Art.3 Hotararea  poate fi contestata in  conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.4 Prezenta se comunica in conditiile legii: Institutiei Prefectului, Judetul Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa,  compartimentului contabilitate si se afiseaza pe site-ul si la avizierul primariei.

 

 

       Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza Secretar General

Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 25.11.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0 .

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.