HCL 75/25.11.2021 privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara, în perioada 2014-2020 a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia  

ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA

COMUNA  SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR.75 din 25.11.2021

 

privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara, în perioada 2014-2020 a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia

 

 

Consiliul local al comunei Sarmizegetusa , judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 25.11.2021

 

Având în vedere:

  • Referatul nr.152/23.11.2021 de initiere a proiectului de hotărâre;
  • Raportul nr.153/23.11.2021 privind punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Hunedoara, în perioada 2014-2020a terenului/terenurilor pentru constructia/extinderea/reabilitarea noilor investitii aferente acestuia
  • Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.178/25.11.2021, nr.179/25.11.2021 si nr.180/25.11.2021;

-Adresa nr. 154/15.11.2021 a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara;

– prevederile HCL nr. 72 /2021 privind aprobarea STUDIULUI DE FEZABILITATE pentru „Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, in perioada 2014-2020” precum si a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului aferenti UAT-Sarmizegetusa;

-prevederile art.4, art.5, alin.(10), lit.a) si alin.12, art.8, alin.(1) din Legea nr.51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice, republicata, actualizata;

 -prevederile art.27, alin.(2), lit.a) din Legea nr.241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, republicata;

 -prevederile H.G nr.1352/2001 privind atestarea domeniului public al judetului Hunedoara, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Hunedoara, cu modificarile si completarile ulterioare;

 -prevederile art.287, lit.b), art.297, alin.(1), lit.d), art.349, art.350, art.351 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 – prevederile art.5, lit.m) si n), art.129, alin.(2), lit.c) si lit.d) coroborat cu prevederile art.240 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

     În temeiul art.133, alin.(1), art. 139, alin.(1) si alin.(3), lit.g) si ale art.196, alin.(1), lit.a) din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ;

 

HOTARASTE:

 

 

Art. 1 – Se aprobă punerea la dispozitia Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apa uzata din judetul Hunedoara, in perioada 2014-2020, a terenurilor aferente investitiilorcare se vor realiza in UAT Comuna Sarmizegetusa, terenuri identificate conform  Anexelor nr.1 si nr. 2, care fac parte integranta din prezenta hotarare (Liste si Planuri), pentru constructia/extinderea/reabilitarea investitiilor aferente acestuia.

 

Art. 2 -Terenurile puse la dispozitia Proiectului  conform art. 1 din prezenta hotarare, fac parte din domeniul public al comunei si sunt disponibile exclusiv pentru realizarea obiectivelor propuse in proiect.

 

Art. 3 –Pentru terenurile din domeniul public al  comunei, pe care se vor realiza investitiile din acest Proiect, Primarul si Secretarul general al unitatii administrativ- teritoriale,vor depune:

 

  • Declaratia pe propria raspundere privind disponibilitatea terenurilor pe care se vor construi/extinde/reabilita noile investitii;
  • Declaratie pe proprie raspundere/Adeverinta prin care se mentioneaza faptul ca nu au fost depuse cereri de retrocedare, in conformitate cu legislatia in vigoare si ca nu exista litigii cu privire la stabilirea si delimitarea proprietatii,

 

conform modelelor din Anexa nr.3, care face parte integranta din prezenta.

 

Art. 4 – Cu punerea in aplicare si ducerea la indeplinire a prevederilor prezentei Hotarari se imputerniceste primarul comunei Sarmizegetusa prin compartimentele se specialitate din cadrul primariei Sarmizegetusa.

 

Art. 5 – Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale şi se comunica: Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara, primarului comunei, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară AQUA PREST HUNEDOARA si se afiseaza conform legii.

 

 

 

Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza Secretar General

Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 25.11.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0 .

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.