HCL 78 / 27.12.2021 AMENAJAMENT PASTORAL

 

 

R   O   M      N   I   A

JUDEŢUL  HUNEDOARA

 COMUNA   SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 78 din 27.12.2021 

privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajiștile de pe raza UAT Comuna Sarmizegetusa, Judetul Hunedoara

 

 

Consilul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara,

Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.12.2021

 

Având în vedere:

  • Referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa la proiectul de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral pentru pajistile de pe raza UAT Comuna Sarmizegetusa inregistrat cu nr.156/02.12.2021
  • Raportul compartimentului de resort la proiectul nr.79/2021 inregistrat cu nr. 157/02.12.2021
  • Avizele comisiilor de specialitate nr.187/27.12.2021, nr.188/27.12.2021 si nr.189/27.12.2021.

Reținând prevederile:

  • 6 și art. 9, alin. (9) din OUG nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991;
  • 8 și art. 9 din HGR nr. 1064/2013 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea, administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentru modificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
  • HGR nr. 214/2017 pentru aprobarea procedurii privind asigurarea fondurilor necesare pentru realizarea amenajamentelor pastorale ale suprafetelor de pajisti permanente, precum si pentru modificareasi completarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2013 privind organizarea,administrarea si exploatarea pajistilor permanente si pentrumodificarea si completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.064/2013
  • OAP 262/2020 pentru modificarea Ghidului metodologic privind evaluarea adecvata

 a efectelor potentiale ale planurilor sau proiectelor asupra ariilor  naturale protejate de interes comunitar, aprobat prin Ordinul ministrului mediului si padurilor nr. 19/2010

  • OUG nr.225/2020 privind modificarea unor acte normative si stabilirea unor masuri in domeniul agriculturii
  • Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratie publica

 

Avand in vedere art.129 alin (1) si alin.(2),lit.d ,alin (7) lit.s, si alin (14), art.139 alin.(1) şi art. 196, alin. (1), lit. a)  si  art.243 alin.1 lit.(a) din OUG nr.57/2019 privindCoduladministrativ.

 

HOTARASTE:

 

Art.1. Se aprobă amernajamentul pastoral pentru pajiștile  de pe raza UAT Comuna Sarmizegetusa,judetul Hunedoara, conform Anexelor 1 si 2  care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Amenajamentul pastoral prevazut la alin.(1) reprezinta actul administrativ prin care se gestioneaza  pajistile aflate pe teritoriul comunei si este valabil pe o perioada de 10 ani de la data aprobarii.

Art. 3. Prezenta hotărâre poate fi contestata potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările si completările ulterioare.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică, în mod obligatoriu, prin intermediul secretarului comunei, în termenul prevăzut de lege, primarului şi prefectului şi se aduce la cunoştinţă public prin afișare la sediul institutiei precum şi prin publicarea pe pagina de internet.

 

 

        Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza Secretar General

        Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 27.12.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi:_9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0 , abţineri: 0 .

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.