HCL 79/27.12.2021 STRATEGIE COMUNA SARMIZEGETUSA 2021 – 2027

 

R   O   M      N   I   A

JUDEŢUL  HUNEDOARA

 COMUNA   SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 HOTĂRÂREA NR. 79 din 27.12.2021

 

privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locală a comunei Sarmizegetusa,

județul Hunedoara pentru perioada 2021 –2027

 

 

 

Consilul Local al comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara,

Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.12.2021

 

            Avand in vedere:

– Referatul de aprobare nr. 158 din 02.12.2021 a primarului comunei Sarmizegetusa la Proiectul de hotarare nr.80/2021;

– Raportul de specialitate nr. 159 din 02.12.2021 întocmit de secretarul general al comunei;

– Anunțul cu nr. de înreg.  12  din 02.12.2021;

– Avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Sarmizegetusa inregistrate cu nr.190/27.12.2021, nr.191/27.12.2021 si nr.192/27.12.2021;

 

              Ținând cont de:

– Regulamentul 2021/241 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență

– Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului

– Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1698/2005 al Consiliului

– art. 20, alin. (1), lit. „j” din Legea nr.273/2006, privind finanţele publice locale cu modificările şi completările ulterioare;

Legea nr.52/2003 privind transparenta decizionala in administratie publica

 

 

          In temeiul  art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) , art. 136, alin (1), art. 139, alin (1) și alin (5), art. 196 alin. (1) lit. a) si art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57 din 03 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare;

 

HOTARASTE:

 

          Art. 1 Se aprobă Strategia de dezvoltare locală a comunei Sarmizegetusa  pentru perioada 2021 – 2027, conform anexei care face parte  integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul comunei Sarmizegetusa va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică la: Instituția Prefectului Județului Hunedoara, Primarului Comunei Sarmizegetusa si se  aduce la cunoștință publică prin afisare conform legii.

 

 

 

        Presedinte de sedinta                                           Contrasemneaza Secretar General

        Hibais Iulian – Gabriel                                             Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 27.12.2021. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in HCL adoptate, MONITORUL OFICIAL LOCAL.