HCL 8/28.01.2022 APROBARE MODIFICARE REGULAMENT AQUA PREST ACT ADITIONAL NR.9

ROMÂNIA

JUDEȚUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂREA NR. 8  din 28.01.2022

privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localitatilor

aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA si a aprobarii incheierii actului aditional nr.9 la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE nr. 5400/05.05.2009

 

 

Consiliul Local al  comunei  Sarmizegetusa, județul Hunedoara;

Intrunit in sedinta ordinara din data de 28.01.2022;

 

          Având in vedere :

proiectul de hotărâre inițiat de primarul comunei Sarmizegetusa  prin  care se propune privind aprobarea modificarii Regulamentului  serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localitatilor aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA si a aprobarii incheierii actului aditional nr.9 la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE  nr. 5400/05.05.2009 ;

– referatul de aprobare  al primarului comunei nr.14/19.01.2022

– raportul secretarului nr.15/19.01.2022;

– avizele Comisiilor Consiliului Local Sarmizegetusa nr.10/28.01.2022, nr.17/28.01.2022 si nr.24/28.01.2022 ;

– Adresa cu nr.161/19.11.2021  a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara inregistrata la primaria Sarmizegetusa cu nr.25.11.2021 .

 În conformitate cu prevederile:

-Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de alimentare cu apă și de canalizare nr.5400/223/2009;

– Art. 12 și art. 13 din Legea nr. 241/2006 a serviciului de alimentare cu apă și canalizare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

– Art. 9 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Art. 16, alin. 3, și art. 21, alin.1 din Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Aqua Prest Hunedoara”;

– Art.44 din Legea nr.237/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

       În  temeiul prevederilor art. 129 alin.1, alin.2 lit.d, alin.7 lit.n, art.139 alin.3 lit.a,  art.140 alin.1, art.196 alin.1 lit.a, art.197 alin.4, art.199 alin.1, alin.2, art.243 alin.1 lit.a din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

 

HOTARASTE:

 

            Art. 1. Se aprobă modificarea art.177 al Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localitatilor aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA care va avea următorul cuprins:

          ,,Art.177. Aplicarea procentului unic la nivelul întregii arii de operare pentru toti utilizatorii (atat persoane fizice, cat si agenti economici) pentru cantitatea de apa uzata preluata in reteaua de canalizare, se va realiza astfel:

– Cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii casnici, stabilita in cadrul contractului de prestare/furnizare al serviciului, reprezinta o cota procentuala de 100% din cantitatea totala de apa rece furnizata. In cazul in care utilizatorul deverseaza in sistemul de canalizare si ape uzate provenite dintr-o sursa proprie, stabilirea cantitatii de apa deversata se face in cota procentuala de 100% din cantitatea prelevata din aceasta sursa. Pentru masurarea cantitatii prelevata din sursa proprie, utilizatorul va monta pe baza unei documentatii tehnice aprobate de operator si pe cheltuiala sa, un sistem de masurare;

– Cantitatea de apa evacuata de catre celelalte categorii de utilizatori se considera a fi egala cu cantitatea de apa consumata. Fac exceptie utilizatorii la care specificul activitatilor face ca o cantitate de apa sa ramana inglobata in produsul finit, caz in care debitul de apa uzata evacuata se va stabili prin masurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul intocmit de utilizator si insusit de operator;

– Utilizatorii care se alimentează din surse proprii și care evacuează apa uzată în rețeaua de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul, în care se va specifica modul de măsurare sau determinare a cantitatii evacuate.”

Art.2.Se aproba incheierea actului aditional nr. 9/2021 la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE nr. 5400/05.05.2009, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotărâre.

            Art.3. Se acordă  mandat special reprezentantului comunei Sarmizegetusa în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”Aqua Prest Hunedoara ”, dl. Hibais leontin – Dorin, primarul comunei,  de a vota ”PENTRU” aprobarea documentelor menționate la art. 1 si 2 din prezenta hotărâre.

Art. 4. Se acorda mandat Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,Aqua Prest Hunedoara”, cu sediul in Deva, Piata Unirii nr. 9, judetul Hunedoara, sa semneze actul aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare nr.5400/05.05.2009, in numele si pe seama membrilor asociati.

Art. 5.- Prezenta hotărâre se poate contesta în temeiul condiţiilor prevederilor Legii nr.544/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare

            Art. 6– Prezenta hotărâre se va comunica: Instituţiei Prefectului Judeţul Hunedoara, primarului comunei Sarmizegetusa, compartimentului  contabilitate şi Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Aqua Prest  Hunedoara„ si se afiseaza conform legii.

 

Sarmizegetusa, 28.01.2022

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

    HIBAIS IULIAN GABRIEL                                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                             BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 

 

 

 

                      Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea calificata 5 voturi

Adoptata prin vot deschis.

Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 8,

voturi pentru: ____

impotrivă: ___,

abţineri: ___.

ANEXA LA HCL NR. 8 / 2022

 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR. 9 din _____________ LA

CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE

  1. 5400/05.05.2009

 

 

încheiat astăzi _____________________

 

                Părți contractante:

      Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitara „Aqua Prest Hunedoara” (denumită Asociaţia), cu sediul în Deva, Piaţa Unirii, nr. 8, judeţul Hunedoara, înscrisa in Registrul Asociaţiilor și Fundaţiilor la grefa Judecătoriei Deva cu nr. 24/A/7/10/2008, reprezentata de Dl. Radu Barb, în calitate de Preşedinte al Asociaţiei, în numele și pe seama unităţilor administrativ-teritoriale membre ale Asociaţiei, conform Actului constitutiv și Statutului, încuviinţate prin Sentinţa nr. 1396/11.04.2019 a judecătoriei Deva, in calitate de DELEGATAR,

și,

      Societatea Comercială APA PROD S.A. Deva, codul unic de înregistrare RO 14071095, înmatriculată la Oficiul Registrulu Comerțului Hunedoara cu numărul J20/571/2001, cu sediul principal în Deva, Calea Zarandului, nr. 43, judeţul Hunedoara, reperezentată de dl. Victor Arion, având funcţia de Director General, în calitate de DELEGAT, denumit in continuare OPERATOR,

 

Au procedat la încheierea prezentului Act adiţional la Contractul de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Alimentare cu apa si de canalizare nr. 5400/05.05.2009, denumit in continuare Contractul de Delegare, în următoarele condiţii:

 

Art. 1. În Anexa de condiţii specifice la contractul de delegare, Aplicarea procentului unic la nivelul întregii arii de operare pentru toti utilizatorii (atat persoane fizice, cat si agenti economici) pentru cantitatea de apa uzata preluata in reteaua de canalizare, se va realiza astfel:

− Cantitatea de apa uzata evacuata de utilizatorii casnici, stabilita in cadrul contractului de prestare/furnizare al serviciului, reprezinta o cota procentuala de 100% din cantitatea totala de apa rece furnizata. In cazul in care utilizatorul deverseaza in sistemul de canalizare si ape uzate provenite dintr-o sursa proprie, stabilirea cantitatii de apa deversata se face in cota procentuala de 100% din cantitatea prelevata din aceasta sursa. Pentru masurarea cantitatii prelevata din sursa proprie, utilizatorul va monta pe baza unei documentatii tehnice aprobate de operator si pe cheltuiala sa, un sistem de masurare;

− Cantitatea de apa evacuata de catre celelalte categorii de utilizatori se considera a fi egala cu cantitatea de apa consumata. Fac exceptie utilizatorii la care specificul activitatilor face ca o cantitate de apa sa ramana inglobata in produsul finit, caz in care debitul de apa uzata evacuata se va stabili prin masurarea acestuia sau pe baza unui breviar de calcul intocmit de utilizator si insusit de operator;

− Utilizatorii care se alimentează din surse proprii și care evacuează apa uzată în rețeaua de canalizare vor achita contravaloarea acesteia în baza contractului încheiat cu operatorul, în care se va specifica modul de măsurare sau determinare a cantitatii evacuate.

 

Art. 2. Restul prevederilor rămân nemodificate.

 

 

 

 

 

 

Art. 3. Prezentul act adiţional a fost încheiat astăzi _____________ , în 4 (patru) exemplare originale, respectiv 2 (două) pentru Operator și 2 (două) pentru Asociaţie.

 

DELEGATAR,

AUTORITATE DELEGANTĂ:

ASOCIAŢIA DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „AQUA PREST HUNEDOARA”

Preşedinte: Radu Barb                                 Semnătura ……………….

Ștampila

 

 

DELEGAT,

OPERATORUL REGIONAL,

S.C. APA PROD S.A. DEVA

Director General: Ing. Victor Arion

Semnătura : ………………..

Ștampila

 

 

Sarmizegetusa, 28.01.2022

 

         PRESEDINTE DE SEDINTA                                                                    CONTRASEMNEAZA

    HIBAIS IULIAN GABRIEL                                                                      SECRETAR GENERAL

                                                                                                             BUGARIU SIMONA NICOLETA

 

 

 

Posted in HCL adoptate.