pv sedinta extraordinara 07.01.2022

3ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMĂRIA

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

                                                E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

  1. 4 din 07.01.2022

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din data de   07.01.2022

 

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.

            Sedinta a fost convocata  prin Dispoziţia primarului Nr. 4 / 06.01.2022 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consilierii  locali au fost instiintati telephonic despre ordinea de zi urmand a se intalnii in vederea analaizarii proiectelor si a procesului – verbal al sedintei extraordinare din data de 07.01.2022.

            Lucrarile sedintei sunt publice.            

       La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.

            La sedinta participă de drept  doamna Bugariu Simona Nicoleta persoana care tine locul secretarului comunei Sarmizegetusa.

       În continuare se  dă cuvântul doamnei Bugariu Simona Nicoleta care în conformitate cu prevederile art. 138  alin.(15)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 27.12.2021 care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.

Procesul verbal  în forma prezentată, a fost aprobat cu un numar de : 9 voturi pentru .

 

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

 

1.Proiect de hotărâre nr. 1/2022 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2021

                                                                                Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

Se supune la vot ordinea de zi

Se aproba cu 9 voturi pentru.

 

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.

La punctul 1 din ordinea de zi , se prezinta avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local,referatul compartimentului de resort si referatul primarului.

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 1 / 2022.

Epuizandu-se ordinea de zi, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

 

                    Presedinte de sedinta                                                     Secretar General U.A.T.

                  Hibais Iulian Gabriel                                                  Bugariu Simona Nicoleta

Posted in HCL adoptate.