HOTARAREA NR. 1 din 08.01.2021 privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

HOTARAREA NR. 1 din 08.01.2021
privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local
a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2020

Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa , judetul Hunedoara;
Intrunit in sedinta extraordinara din data de 08.01.2021

Analizand referatul de aprobare nr. 47/1/07.01.2021 a prin care se propune aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunilor de functionare si de dezvoltare pe anul 2020 si referatul compartimentului contabilitate nr.46/2/07.01.2021.
In conformitate cu Ordinul nr. 3155/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2020;
Cu respectarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
In temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit.b, alin. 4, lit a,alin. 14, art. 139, alin 3, lit. a, art. 196, alin. 1, lit a, art. 197, art. 243, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba acoperirea definitiva din excedentul bugetului local, sursa A, a deficitului sectiunii de dezvoltare in suma de 95.306,01 lei, pentru anul 2020.
Art.2. Prezenta hotarare se poate contesta in termenul legal la Tribunalul Hunedoara conform prevederilor Legii nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3. Prezenta hotarare se comunica, prin grija secretarul comunei catre: Instituţia Prefectului judeţul Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului buget, finante, contabilitate si se afiseaza pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro si la sediul primariei.

Presedinte de sedinta
Contrasemneaza
Braila Adrian Mircea
Secretar General
Bugariu Simona Nicoleta

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate absoluta – 5 voturi.
Adoptata prin vot deschis in sedinta extraordinara din 08.01.2021. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi: ____.Voturi pentru: ___, impotrivă: ___, abţineri__

Posted in Executia bugetara, FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.