decorativ

INFORMAȚII PUBLICE

Categorii de informații publice:

decorativ

Adresa noastră:

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Programul de lucru:

Programul de audiențe:

First
Last
Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Lista documentelor publice produse/gestionate de Primăria comunei Sarmizegetusa

Lista cuprinzând informaţiile de interes public:

– hotărârile adoptate de Consiliul local al comunei Sarmizegetusa;
– organigrama Primăriei comunei Sarmizegetusa;
– regulamentul de organizare şi funcţionare al comunei Sarmizegetusa;
– anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Primăriei comunei Sarmizegetusa;
– anunţuri de licitaţii;
– lista certificatelor de urbanism;
– lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
– sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil;
– programele şi strategiile proprii;


Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:
– hotărâri adoptate de Consiliului local al comunei Sarmizegetusa;
– dispoziţii emise de Primarul comunei Sarmizegetusa;
– autorizaţii taxi;
– autorizatii de funcţionare;
– adeverinţe;
– acorduri;
– avize;
– autorizaţii de demolare;
– autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
– certificat de notare a construcţiilor în Cartea Funciară;
– certificat de producător agricol
– certificat fiscal
– contracte de închiriere
– contracte de concesiune
– contracte privind achiziţiile publice
– documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
– documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor – clădiri şi terenuri – aflate în proprietatea comunei Sarmizegetusa
– documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul comunei Sarmizegetusa
– documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
– rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale Consiliului local
– documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism – PUG, PUZ, PUD – planuri de amenajare
– regulamentul local de urbanism
– autorizatii de construire
– certificate de urbanism
– procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
– avize privind racordurile la reţelele edilitare
– procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
– procese verbale de control încheiate de catre institutiile statului cu atributii în control si îndrumare
– raportari statistice, evidente pe categorii de probleme
– state de functii
– state de personal
– contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
– dosare de personal
– dosare profesionale
– carnete de muncă
– planul de protecţie civilă
– planul de aparare împotriva dezastrelor
– planul cu principalele activitati de protectie civila
– planul dezvoltarii bazei materiale
– planul pregatirii de protectie civila
– planul de organizare de protectie civilă


> actualizează lista

Print Friendly, PDF & Email

Orice autoritate sau instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, are obligația de a comunica informațiile de interes public.

Ce sunt informațiile de interes public?

Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul, ori de forma sau modul de exprimare a informației.

Sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor următoarele informații:

a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;
b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;
c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale potrivit legii;
d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
f) informațiile privind procedurile juridice, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;
g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

Cum solicităm informații publice?

Orice persoană are dreptul de a solicita și de a obține de la autoritățile și instituțiile publice, informații de interes public adresate în scris sau verbal.

MODEL DE CERERE PENTRU SOLICITAREA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

Informațiile de interes public pot fi solicitate și comunicate și în format electronic, la adresa de e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt:
a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul de la punctul a);
d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
Persoana ce se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamație administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților instituției publice pentru aplicarea prevederilor legii.

MODEL DE RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ 1

MODEL DE RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ 2

În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se consideră lezat, în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative, menționându-se și sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat.

Rapoarte de analiză

Pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 și Legii 52/2013, la nivelul fiecărei instituții publice se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public.
Analiza comisiei se finalizează prin două rapoarte anuale care sunt date publicității.

Raportul anual de analiză a implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

RAPORT

 IMPLEMENTARE LEGEA NR. 544/2001 ÎN ANUL 2021

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice :

 PRIMĂRIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

 

INDICATORI

cod

RASPUNS

A. Comunicarea din oficiu a anumitor categorii de informaţii

1.      Instituţia dumneavoastră a elaborat şi publicat informaţiile de interes public, din oficiu, potrivit art. 5 din lege, în anul 2021?

A1

DA

NU

x

 

2.Lista a fost făcută publică prin:

a. Afişare la sediul instituţiei

A2_1

x

b. Monitorul Oficial al României

A2_2

 

c. Mass-media

A2_3

 

d. Publicaţiile proprii

A2_4

 

e. Pagina de Internet proprie

A2_5

x

3. Instituţia d-voastră a organizat un punct de  informare – documentare, potrivit art. 5 , paragraful 4, litera b din Legea 544/2001 şi art. 8, paragraful 1 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 ?

A3

 

DA

 

NU

x

 

4. Numărul de vizitatori (estimativ) ai punctelor de informare – documentare în anul 2021

A4

B. Solicitări înregistrate de informaţii de interes public :                         2

1. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2021,  departajat pe domenii de interes:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

 a.Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)           

B1_1

2

 b. Modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B1_2

3

 c. Acte normative, reglementări

B1_3

1

 d. Activitatea liderilor instituţiei

B1_4

 e. Informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

B1_5

 f. Altele (se precizează care)

 

B1_6

 

2. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2021,  departajat după modalitatea de soluţionare a acestora:

a. Numărul de solicitări înregistrate rezolvate favorabil

B2_1

6

b. Solicitări înregistrate redirecţionate către soluţionare altor instituţii

B2_2

 c. Numărul de solicitări înregistrate respinse,  din motivul:

a) informaţii  exceptate

B2_3

b) informatii inexistente

B2_4

c)  fără motiv

B2_5

d) alte motivaţii 

(care ?)

B2_6

d. Numărul de solicitări înregistrate respinse, departajat pe domenii de interes:

a) utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli  etc)         

B2_7

b)  modul de îndeplinire a atribuţiilor institutiei publice

B2_8

c)  acte normative, reglementări

B2_9

d)  activitatea liderilor instituţiei

B2_10

e)  informaţii privind modul de aplicare a Legii  nr. 544

B2_11

  f) altele

 (se precizează care)

 

B2_12

                    –

 

3.Numărul total de solicitări înregistrate, în 2021,  departajat după tipul solicitantului informaţiilor:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

   a. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane fizice

B3_1

4

   b. Numărul de solicitări înregistrate adresate de persoane juridice

B3_2

2

4. Numărul total de solicitări înregistrate, în 2021, departajat după modalitatea de adresare a solicitării:

(nu include solicitările de informaţii redirecţionate spre soluţionare altor instituţii)

  a. pe suport de hârtie

B4_1

  b. pe suport electronic

B4_2

6

  c. verbal

B4_3

 

 

 

 

C. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiilor publice în anul 2021 în baza Legii nr.544/2001

 a. rezolvate  favorabil  reclamantului

C1_1

b. respinse

C1_2

c. în curs de soluţionare

C1_3

2. Numărul de plângeri în instanţă la adresa instituţiilor publice în anul 2021 în baza Legii nr.544/2001

a. rezolvate favorabil reclamantului

C2_1

b. rezolvate în favoarea instituţiei

C2_2

c. pe rol

C2_3

1

D. Costuri

1. Costurile totale de funcţionare ale compartimentului (sau persoanelor) însărcinate cu informarea şi relaţiile publice (consumabile) în anul 2021

D1

0

2. Suma încasată în anul 2021 de instituţie pentru serviciile de copiere a informaţiilor de interes public furnizate

D2

0

           

Sarmizegetusa, 15.01.2022

 

Responsabil Legea 544/2001

                                                Inspector,

                                                SOCACIU AURORA GINA

 

Raportul anual de analiză a implementării Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

ANUNȚURI PUBLICE
Convocare sedinta ordinara 30.01.2023 ora 16:30

ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR                                                                                                   Anexă la dispoziţia nr.24 /2023     PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua de […]CITEȘTE ANUNȚUL

CARIERE ȘI POSTURI VACANTE

Posturi vacante și anunțuri de promovare în funcție

CONVOCARE CONSILIUL LOCAL

Convocarea membrilor Consiliului Local la ședință

DECLARAȚII DE CĂSĂTORIE

Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării

ANUNȚURI INDIVIDUALE PRIN PUBLICITATE

Notificări și somații publice

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

VÂNZARE DE TERENURI - extravilan

Conform Legii nr.17 din 7 martie 2014, vânzările de terenuri în extravilan trebuie anunțate prin publicitate la sediul primăriei și pe pagina de internet a instituției. Vecinii au drept de preempțiune.

ACHIZIȚII PUBLICE

Planul anual de achiziții publice / Contracte de achiții încheiate / Contracte în valoare mai mare de 5000 euro

TRANSPARENȚA VENITURILOR

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

Declarația anuală

Declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor locali

Declarația anuală

 1. BUGARIU Simona Nicoleta – Secretar General UAT
  declarația de avere / declarația de interese
 2. BORA Valentin Eduard – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 3. BRĂILĂ Alina Andreea – referent agricol
  declarația de avere / declarația de interese
 4. IANC Sergiu Ovidiu – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 5. IONUȚIU Adreia Tatiana – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 6. SOCACIU Aurora Gina – inspector superior
  declarația de avere / declarația de interese

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici

Declarația anuală

 1. BUGARIU Simona Nicoleta – Secretar General UAT
  declarația de avere / declarația de interese
 2. BORA Valentin Eduard – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 3. BRĂILĂ Alina Andreea – referent agricol
  declarația de avere / declarația de interese
 4. IANC Sergiu Ovidiu – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 5. IONUȚIU Adreia Tatiana – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 6. SOCACIU Aurora Gina – inspector superior
  declarația de avere / declarația de interese

>>> actualizează lista

Venituri salariale anuale

ale angajaților din Aparatul de specialitate al Primarului și din instituțiile subordonate Consiliului Local

INFORMAȚII ECONOMICE

Bugetul instituției
Situația lunară a plăților la zi
Situația drepturilor salariale pe categorii de funcții
Bilanțul contabil

Execuția bugetară

Print Friendly, PDF & Email