decorativ

INFORMAȚII PUBLICE

Categorii de informații publice:

decorativ

Adresa noastră:

FORMULARUL DE CONTACT

Subiectul trebuie să prezinte foarte clar scopul corespondenței dumneavoastră
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

Programul de lucru:

Programul de audiențe:

FORMULARUL DE SOLICITARE AUDIENȚĂ

First
Last
Solicit audiență la:
Acordul pentru preluarea datelor personale *
Bifează dacă nu ești robot

LISTA DOCUMENTELOR DE INTERES PUBLIC PRODUSE / GESTIONATE DE PRIMĂRIE

Lista documentelor publice produse/gestionate de Primăria comunei Sarmizegetusa

Lista cuprinzând informaţiile de interes public:

– hotărârile adoptate de Consiliul local al comunei Sarmizegetusa;
– organigrama Primăriei comunei Sarmizegetusa;
– regulamentul de organizare şi funcţionare al comunei Sarmizegetusa;
– anunţuri privind concursuri organizate în cadrul Primăriei comunei Sarmizegetusa;
– anunţuri de licitaţii;
– lista certificatelor de urbanism;
– lista autorizaţiilor de construire/desfiinţare;
– sursele financiare, bugetul, bilanţul contabil;
– programele şi strategiile proprii;


Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii:
– hotărâri adoptate de Consiliului local al comunei Sarmizegetusa;
– dispoziţii emise de Primarul comunei Sarmizegetusa;
– autorizaţii taxi;
– autorizatii de funcţionare;
– adeverinţe;
– acorduri;
– avize;
– autorizaţii de demolare;
– autorizaţii persoană fizică sau asociaţie familială;
– certificat de notare a construcţiilor în Cartea Funciară;
– certificat de producător agricol
– certificat fiscal
– contracte de închiriere
– contracte de concesiune
– contracte privind achiziţiile publice
– documentaţii de licitaţie privind închirierile, concesionările şi achiziţiile publice
– documente privind investiţiile şi reparaţiile imobilelor – clădiri şi terenuri – aflate în proprietatea comunei Sarmizegetusa
– documente privind inventarul imobilelor clădiri şi terenuri aflate în patrimoniul comunei Sarmizegetusa
– documente privind proiectele de finanţare a investiţiilor publice
– rapoarte de specialitate, proiecte de hotărâri, hotărâri ale Consiliului local
– documentaţii de amenajare a teritoriului şi urbanism – PUG, PUZ, PUD – planuri de amenajare
– regulamentul local de urbanism
– autorizatii de construire
– certificate de urbanism
– procese verbale de recepţie la terminarea lucrărilor
– avize privind racordurile la reţelele edilitare
– procese verbale de control propriu privind disciplina în construcţii şi protecţia mediului
– procese verbale de control încheiate de catre institutiile statului cu atributii în control si îndrumare
– raportari statistice, evidente pe categorii de probleme
– state de functii
– state de personal
– contracte de muncă pe durată nedeterminată şi determinată
– dosare de personal
– dosare profesionale
– carnete de muncă
– planul de protecţie civilă
– planul de aparare împotriva dezastrelor
– planul cu principalele activitati de protectie civila
– planul dezvoltarii bazei materiale
– planul pregatirii de protectie civila
– planul de organizare de protectie civilă


> actualizează lista

Orice autoritate sau instituție publică ce utilizează sau administrează resurse financiare publice, are obligația de a comunica informațiile de interes public.

Ce sunt informațiile de interes public?

Prin informație de interes public se înțelege orice informație care privește activitățile sau rezultă din activitățile unei autorități publice sau instituții publice, indiferent de suportul, ori de forma sau modul de exprimare a informației.

Sunt exceptate de la accesul liber al cetățenilor următoarele informații:

a) informațiile din domeniul apărării naționale, siguranței și ordinii publice, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;
b) informațiile privind deliberările autorităților, precum și cele care privesc interesele economice și politice ale României, dacă fac parte din categoria informațiilor clasificate potrivit legii;
c) informațiile privind activitățile comerciale sau financiare, dacă publicitatea acestora aduce atingere principiului concurenței loiale potrivit legii;
d) informațiile cu privire la datele personale, potrivit legii;
e) informațiile privind procedura în timpul anchetei penale sau disciplinare, dacă se periclitează rezultatul anchetei, se dezvăluie surse confidențiale ori se pune în pericol viața, integritatea corporală, sănătatea unei persoane, în urma anchetei efectuate sau în curs de desfășurare;
f) informațiile privind procedurile juridice, dacă publicitatea acestora aduce atingere asigurării unui proces echitabil ori interesului legitim al oricăreia dintre părțile implicate în proces;
g) informațiile a căror publicare prejudiciază măsurile de protecție a tinerilor.

Cum solicităm informații publice?

Orice persoană are dreptul de a solicita și de a obține de la autoritățile și instituțiile publice, informații de interes public adresate în scris sau verbal.

MODEL DE CERERE PENTRU SOLICITAREA INFORMAȚIILOR DE INTERES PUBLIC

Informațiile de interes public pot fi solicitate și comunicate și în format electronic, la adresa de e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

Termenele pentru comunicarea în scris a unui răspuns solicitanților de informații de interes public sunt:
a) 10 zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public solicitate, dacă aceasta a fost identificată în acest termen;
b) 10 zile lucrătoare pentru anunțarea solicitantului că termenul inițial de la punctul a) nu a fost suficient pentru identificarea informației solicitate;
c) 30 de zile lucrătoare pentru comunicarea informației de interes public identificate peste termenul de la punctul a);
d) 5 zile lucrătoare pentru transmiterea refuzului de comunicare a informației solicitate și a motivării refuzului.

În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu reclamație administrativă conducătorului instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
Persoana ce se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamație administrativă în termen de 30 de zile de la luarea la cunoștință a refuzului explicit sau tacit al angajaților instituției publice pentru aplicarea prevederilor legii.

MODEL DE RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ 1

MODEL DE RECLAMAȚIE ADMINISTRATIVĂ 2

În cazul în care reclamația se dovedește întemeiată, răspunsul la aceasta se transmite solicitantului ce se consideră lezat, în termen de 15 zile de la depunerea reclamației administrative, menționându-se și sancțiunile disciplinare aplicate în cazul funcționarului vinovat.

Rapoarte de analiză

Pentru analiza reclamațiilor administrative ale persoanelor, vizând nerespectarea prevederilor Legii nr.544/2001 și Legii 52/2013, la nivelul fiecărei instituții publice se constituie o comisie de analiză privind încălcarea dreptului de acces la informațiile de interes public.
Analiza comisiei se finalizează prin două rapoarte anuale care sunt date publicității.

Raportul anual de analiză a implementării Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public

 

 

 

 

 

Anexa nr.10 – Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001                                                                                        APROB

                                                                                                                                                                                                                                Primar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Hibais Leontin Dorin

          Elaborat

Socaciu Aurora Gina

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 544/2001 ÎN ANUL 2021

 

Subsemnata, Socaciu Aurora Gina, responsabil de aplicarea Legii nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2021, prezint actualul raport de evaluare internă finalizat în urma aplicării procedurilor de acces la informaţii de interes public, prin care apreciez că activitatea specifică a instituţiei a fost:

     _

    |x| Foarte bună

     _

    |  | Bună

     _

    |_| Satisfăcătoare

     _

    |_| Nesatisfăcătoare

 

Îmi întemeiez aceste observaţii pe următoarele considerente şi rezultate privind anul 2021:

 1. Resurse şi proces
 2. Cum apreciaţi resursele umane disponibile pentru activitatea de furnizare a informaţiilor de interes public?

 

     _

    |X| Suficiente

 

        _

    |_| Insuficiente

 

 1. Apreciaţi că resursele materiale disponibile pentru activitatea de furnizarea informaţiilor de interes public sunt:

     _

    |X| Suficiente

     _

    |_| Insuficiente

 

 1. Cum apreciaţi colaborarea cu direcţiile de specialitate din cadrul instituţiei dumneavoastră în furnizarea accesului la informaţii de interes public:

     _

    |  | Foarte bună

     _

    |X| Bună

        _

    |_| Satisfăcătoare

     _

    |_| Nesatisfăcătoare

 

 1. Rezultate

 

 1. Informaţii publicate din oficiu
 2. Instituţia dumneavoastră a afişat informaţiile/documentele comunicate din oficiu, conform art. 5 din Legea nr. 544/2001, cu modificările şi completările ulterioare?

     _

    |X| Pe pagina de internet

     _

    |X  | La sediul instituţiei

     _

    |_| În presă

     _

    |_| În Monitorul Oficial al României

     _

    || În altă modalitate: posibilitatea de consultare la sediul instituţiei, în punctul de informare-documentare.

 

 1. Apreciaţi că afişarea informaţiilor a fost suficient de vizibilă pentru cei interesaţi?

     _

    |X| Da

     _

    |_| Nu

 

 1. Care sunt soluţiile pentru creşterea vizibilităţii informaţiilor publicate, pe care instituţia dumneavoastră le-a aplicat?
 2. a) Organizarea unui panou special in holul institutiei.
 3. b) Asigurarea unei bune vizibilitati pe pagina de internet a institutiei

 

 1. A publicat instituţia dumneavoastră seturi de date suplimentare din oficiu, faţă de cele minimale prevăzute de lege?

     _

    || Da, acestea fiind:

     _

    |x_| Nu

 

 1. Sunt informaţiile publicate într-un format deschis?

     _

    |X| Da

     _

    |_| Nu

 

 

 1. Care sunt măsurile interne pe care intenţionaţi să le aplicaţi pentru publicarea unui număr cât mai mare de seturi de date în format deschis?

Modificarea paginii de internet a institutiei.

 

 

 1. Informaţii furnizate la cerere

 

1. Numărul total de solicitări de informaţii de interes public

În funcţie de solicitant

După modalitatea de adresare

de la persoane fizice

de la persoane juridice

pe suport hârtie

pe suport electronic

Verbal

6

4

2

 

6

 

 

Departajare pe domenii de interes                                           

 

a) Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)                                          

2

b) Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

3

c) Acte normative, reglementări 

1

d) Activitatea liderilor instituţiei

e) Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr.544/2001, cu modificările şi completările ulterioare

f) Altele, cu menţionarea acestora:

 

 

2. Număr total de solicitări soluţionate favorabil

Termen de răspuns

Modul de  comunicare

Departajate pe domenii de interes

Redirecţio-nate către alte instituţii în 5 zile

Soluţionate favorabil în termen de 10 zile

Soluţiona-te favorabil în termen de 30 zile

Solicitări pentru care termenul a fost depăşit

Comuni-care electro-nică

Comuni-care în format hârtie

Comuni-care verbală

Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)

Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

Acte

norma-

tive, regle-mentări

Activi-tatea liderilor institu-ţiei

Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001

Altele (se precizează care)

6

0

6

0

0

6

0

0

2

3

1

 

 1. Menţionaţi principalele cauze pentru care anumite răspunsuri nu au fost transmise în termenul legal:

    3.1. Nu a fost cazul.

    3.2. …………..—……………………………

    3.3. …………..—…………………………..

 

 1. Ce măsuri au fost luate pentru ca această problemă să fie rezolvată?

    4.1. Nu a fost cazul.

    4.2. …………..—……………………………

 

5. Număr  total de  solicitări

respinse 

Motivul respingerii

Departajate pe domenii de    interes

Exceptate, conform legii

Informaţii inexistente

Alte motive (cu precizarea acestora)

Utilizarea banilor publici (contracte, investiţii, cheltuieli etc.)

Modul de îndeplinire a atribuţiilor instituţiei publice

Acte normative, reglementări

Activitatea liderilor instituţiei

Informaţii privind modul de aplicare a Legii nr. 544/2001

Altele (se     precizează care)

 

 

5.1 Informaţiile solicitate nefurnizate pentru motivul exceptării acestora conform legii: (enumerarea numelor documentelor/informaţiilor solicitate):

    ……………………. — ………………………………………….

 

 1. Reclamaţii administrative şi plângeri în instanţă

 

6.1. Numărul de reclamaţii administrative la adresa instituţiei publice în baza Legii nr. 544/2001,  cu modificările şi completările ulterioare                          

6.2. Numărul de plângeri în instanţă  la adresa instituţiei în baza Legii nr. 544/2001, cu modificările şi| completările ulterioare

Soluţionate favorabil

Respinse

În curs de soluţionare

Total

Soluţionate favorabil

Respinse

În curs de soluţionare

Total

 

1

1

 

 

 

 

 1. Managementul procesului de comunicare a informaţiilor de interes public

 

7.1. Costuri

Costuri totale de funcţionare ale compartimentului

Sume încasate din serviciul de copiere        

Contravaloarea serviciului de  copiere (lei/pagină)

Care este documentul care stă la baza stabilirii contravalorii  serviciului de copiere?

 

 

7.2. Creşterea eficienţei accesului la informaţii de interes public

 1. a) Instituţia dumneavoastră deţine un punct de informare/bibliotecă virtuală în care sunt publicate seturi de date de interes public ?

     _

    |X| Da  Sunt disponibile pe portal.ddbra.ro în subsistemul GIS, cu autentificare .

     _

    |_| Nu

 1. b) Enumeraţi punctele pe care le consideraţi necesar a fi îmbunătăţite la nivelul instituţiei dumneavoastră pentru creşterea eficienţei procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:

 

Realiare punct de informare

 1. c) Enumeraţi măsurile luate pentru îmbunătăţirea procesului de asigurare a accesului la informaţii de interes public:

 

Solicitare finantare punct informare – documentare

 

Raportul anual de analiză a implementării Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică

RAPORT DE EVALUARE

A IMPLEMENTĂRII LEGII NR. 52/2003 ÎN ANUL 2021

 

 

 

 

Numele autorităţii sau instituţiei publice:

 PRIMARIA COMUNEI SARMIZEGETUSA

 

INDICATORI

COD

RASPUNS

A. Procesul de elaborare a actelor normative

1. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în 2021

A1

                 6

2. Numărul proiectelor de acte normative care au fost anunţate în mod public

A2

                6

    Dintre acestea, au fost anunţate în mod public:

 1. pe site-ul propriu

A2_1

   4

 1. prin afisare la sediul propriu

A2_2

      6

      c.   prin mass-media

A2_3

 

3. Numărul de cereri primite pentru furnizarea de informaţii referitoare la proiecte de acte normative

A3

       –

Din care, solicitate de:

     a. persoane fizice

A3_1

                 –

     b. asociaţii de afaceri sau alte  asociatii legal constituite

A3_2

                –

4. Numărul proiectelor transmise persoanelor fizice care au depus o cerere pentru primirea informaţiilor referitoare la proiectul de act normativ

A4

 –

5. Numărul proiectelor transmise asociaţiilor de afaceri şi altor asociaţii legal constituite

A5

            –

6. Numărul persoanelor responsabile pentru relaţia cu societatea civilă care au fost desemnate

A6

1

7. Numărul total al recomandarilor primite

A7

8. Numarul total al recomandărilor incluse în proiectele de acte normative

A8

9. Numărul întâlnirilor organizate la cererea asociaţiilor legal constituite

A9

10. Numărul proiectelor de acte normative adoptate în anul 2021 fără a fi obligatorie dezbaterea publică a acestora (au fost adoptate în procedura de urgenţă sau conţin informaţii care le exceptează de la aplicarea Legii nr. 52/2003, conform art. 5)

A10

B. Procesul de luare a deciziilor

1. Numărul total al şedinţelor :SEDINTE ORDINARE, EXTRAORDINARE SI DE INDATA ALE CONSILIULUI LOCAL SARMIZEGETUSA

B1

     17

2. Numărul şedinţelor publice anunţate prin:

a. afişare la sediul propriu

B2_1

17

               b. publicare pe site-ul propriu

B2_2

               c. mass-media

B2_3

3. Numărul estimat al persoanelor care au participat efectiv la şedinţele publice (exclusiv funcţionarii)

B3

4. Numărul şedinţelor publice desfăşurate în prezenţa mass-media

B4

5. Numărul total al observaţiilor şi recomandărilor exprimate în cadrul şedinţelor publice

B5

6. Numărul total al recomandărilor incluse în deciziile luate

B6

7. Numărul şedinţelor care nu au fost publice, cu motivaţia restricţionării accesului:

               a. informaţii exceptate

B7_1

               b. vot secret

B7_2

               c.alte motive (care ?)

 

 

 

B7_3

8. Numărul total al proceselor verbale (minuta) şedinţelor publice

B8

17

9. Numărul proceselor verbale (minuta)  făcute publice

B9

17

C. Cazurile în care autoritatea publică a fost acţionată în justiţie in 2021

1. Numărul acţiunilor în justiţie pentru nerespectarea prevederilor legii privind transparenţa decizională intentate administraţiei publice:

a. rezolvate favorabil reclamantului

C1_1

               b. rezolvate favorabil instituţiei

C1_2

               c. în curs de soluţionare

C1_3

 

ÎNTOCMIT,

 

                                  Secretar General,

                        Bugariu Simona Nicoleta

 

ANUNȚURI PUBLICE
MASURI CANICULA POPULATIE !!!

‼Recomandări privind protecția populației pe timpul caniculei 🔸Deplasările sunt recomandate în primele ore ale dimineții sau seara, pe cât posibil prin zone umbrite, alternând deplasarea cu repausul, în spații dotate […]CITEȘTE ANUNȚUL

ANUNT SEDINTA PUBLICA

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMARIA 337415, Sarmizegetusa, nr. 4, Tel./fax 0254 / 776510 / 776552; E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com   Nr. 1124 din 12.06.2024     ANUNȚ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI SEDINȚE […]CITEȘTE ANUNȚUL

ANEXA LA DP 48/2024 SEDINTA ORDINARA 19.06.2024 ORA 16:00

  ROMANIA JUDEŢUL HUNEDOARA COMUNA SARMIZEGETUSA PRIMAR                                                                                                             Anexă la dispoziţia nr.48/2024                  PROIECTUL  ORDINII  DE  ZI a şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa din ziua […]CITEȘTE ANUNȚUL

CONVOCARE CONSILIUL LOCAL

Convocarea membrilor Consiliului Local la ședință

DECLARAȚII DE CĂSĂTORIE

Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării

ANUNȚURI INDIVIDUALE PRIN PUBLICITATE

Notificări și somații publice

It seems we can’t find what you’re looking for. Perhaps searching can help.

VÂNZARE DE TERENURI - extravilan

Conform Legii nr.17 din 7 martie 2014, vânzările de terenuri în extravilan trebuie anunțate prin publicitate la sediul primăriei și pe pagina de internet a instituției. Vecinii au drept de preempțiune.

ACHIZIȚII PUBLICE

Planul anual de achiziții publice / Contracte de achiții încheiate / Contracte în valoare mai mare de 5000 euro

TRANSPARENȚA VENITURILOR

Declarațiile de avere și de interese ale membrilor Consiliului Local

Declarația anuală

Declarațiile de avere și de interese ale demnitarilor locali

Declarația anuală

Declarațiile de avere și de interese ale funcționarilor publici

Declarația anuală

 1. BUGARIU Simona Nicoleta – Secretar General UAT
  declarația de avere / declarația de interese
 2. BORA Valentin Eduard – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 3. BRĂILĂ Alina Andreea – referent agricol
  declarația de avere / declarația de interese
 4. IANC Sergiu Ovidiu – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 5. IONUȚIU Adreia Tatiana – inspector
  declarația de avere / declarația de interese
 6. SOCACIU Aurora Gina – inspector superior
  declarația de avere / declarația de interese

>>> actualizează lista

Venituri salariale anuale

ale angajaților din Aparatul de specialitate al Primarului și din instituțiile subordonate Consiliului Local

INFORMAȚII ECONOMICE

Bugetul instituției
Situația lunară a plăților la zi
Situația drepturilor salariale pe categorii de funcții
Bilanțul contabil

Execuția bugetară