HOTARAREA NR. 5 / 2021 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020

HOTARAREA NR. 5 / 2021
Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul IV al anului 2020

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara
Intrunit in sedinta ordinara din data de 27.01.2021

Analizand referatul de aprobare Nr. 119/7/15.01.2021 a Primarului Comunei Sarmizegetusa la proiectul de hotarare nr.5/2021 ,contul de executie, referatul compartimentului de resort nr.13/20.01.2021 si avizul comisiei consiliului local Sarmizegetusa nr.4/26.01.2021 ;
In temeiul art.49 alin12,art.58,art.71 alin.4,art.73 alin.3 din Legea 273 /2006 privind finantele publice cu modificarile si completarile ulterioare;art1 alin 2 si art.28 alin 9 din Legea 81/1991 Legea Contabilitatii,republicata,cu modificarile si completarile ulterioare;
In baza art. 129, art. 133, art.136 si art.137 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

HOTARASTE :

Art . 1 Se aproba executia bugetara pe trim. IV al anului 2020 conform anexei la prezenta hotarare;

Art.2. Hotărârea poate fi contestată, la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ şi Fiscal, în termenul şi în condiţiile Legii nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Art. 3 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului judetului Hunedoara,Compartimentului contabilitate , primarului comunei Sarmizegetusa si se afiseaza la avizierul primariei pentru aducere la cunostinta publica.

Presedinte de sedinta
Contrasemneaza P .
Braila Adrian Mircea

Secretar General
Bugariu Simona Nicoleta


CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – 5 voturi.
Adoptata prin vot deschis in sedinta ordinara din 27.01.2021. Consilieri în funcţie 9,
Consilieri prezenţi: ____.Voturi : ____pentru,____ impotrivă, ____abţineri

Posted in Executia bugetara, FĂRĂ CATEGORIE, HCL adoptate.