P R O I E C T nr. 62 din 21.09.2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2021

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
P R I M A R
Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415
Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;
e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

P R O I E C T nr. 62 din 21.09.2021
privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru

anul 2021

PRIMARUL COMUNEI SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA

Având în vedere Proiectul de hotarare nr.62/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2022 initiat de primarul comunei Sarmizegetusa, referatul de aprobare nr.122/29.09.2021 si raportul compartimentului de resort nr.123/08.10.2021 ;
In conformitate cu prevederile Titlului IX din Legea 277/2015 priviind Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare , ale Titlului IX impozite si taxe locale din HG nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale art.266 alin.(5) si alin.(7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedura fiscala, cu modificarile si completarile ulterioare,ale art.16 alin.(2) si art.27 din Legea nr.273/2006 privind Finantele publice locale;
Tinand cont de prevederile Legii 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica
In temeiul art. 129 alin.(2) lit.b). si alin. (4) lit.c). ,art. 139 alin.(1),alin.(3) lit.c) coroborat cu art.5 lit.cc),, art.140 alin.1,art.196 alin 1 lit.a, art.197 alin.(1)-(2), alin(4)-(5) , art.198 alin.2 si art.243 alin.1 lit.a din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ;

PROPUNE:

ART.1 Nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022, precum si facilitatile si scutirile de impozit, raman la nivelul celor aferente anului fiscal 2021, asa cum sunt stabilite prin HCL Sarmizegetusa nr.74/2017 modifica si completata prin HCL Sarmizegetusa nr. 63/2018, HCL Sarmizegetusa nr. 65/2019 si HCL Sarmizegetusa nr.68/2020.
ART.2 Se aproba anularea creantelor fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 2021 mai mici sau egale cu 30 lei.
ART.3 Se aproba indexarea anuala a impozitelor şi taxelor locale incepand cu anul 2022, cu rata inflatiei de 2,6 % conform HCL Sarmizegetusa nr.25/2021.
ART.4 Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu 01 ianuarie 2022.
ART.5. Compartimentul impozite si taxe din cadrul Primariei Sarmizegetusa va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
ART.6 Prezenta hotărâre se comunică : Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara , primarului comunei Sarmizegetusa, compartimentului impozite si taxe si se afiseaza la avizierul primariei si pe site.

Sarmizegetusa, 29.09.2021

INITIATOR AVIZAT SECRETAR GENERAL
PRIMAR Bugariu Simona Nicoleta
Hibais Leontin Dorin

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA SARMIZEGETUSA
Compartiment Impozite si taxe
NR123/08.10.2021

RAPORT
La proiectul de hotarare nr.62/2021 privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2022

Subsemnata, Ionutiu Andreia Tatiana, inspector principal in cadrul Compartimentului Impozite si Taxe al Primariei Comunei Sarmizegetusa;
Avand in vedere :
– prevederile Legii 227/2015 – Codul fiscal
– prevederile Legii 207/2015 – Codul de procedura fiscala ;
– prevederile HG nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal
Tinand cont de HCL Sarmizegetusa nr.25/2021 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2022, cu rata inflatiei de 2,6%

Pentru a nu impovara platitorii de taxe si imozite locale apreciem ca este necesar si oportun ca nivelul acestora sa ramana la nivelul celor stabilite pentru anul fiscal 2021.
Luand in considerare proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sarmizegetusa si inregistrat cu nr.62/29.09.2021 , consider proiectul legal si oportun si propun Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa adoptarea unei hotarari in acest sens.

Inspector principal,
IONUTIU ANDREIA TATIANA


ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;
e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

NR. 122/29.09.2021

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale
pentru anul fiscal 2022 in UAT Sarmizegetusa

Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite și taxe locale în limitele și în condițiile prevederilor legale, având în vedere prerogativele pe care le are în domeniul stabilirii impozitelor și taxelor locale prevăzute in OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, coroborat cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Impozitele și taxele locale datorate de contribuabilii cu domiciliul, sediul sau punctul de lucru în Comuna Sarmizegetusa, constituie sursă importantă de venituri, utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanțare se asigură de la bugetul local, în condițiile legii.
Constituie venituri proprii ale bugetelor locale, următoarele: impozitul și taxa pe clădiri, impozitul și taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, alte taxe locale, amenzile și majorările de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, taxele judiciare de timbru.
Nivelul impozitelor și taxelor locale constituie un aspect esențial de care depinde gradul de conformare voluntară la plata acestora și gradul de încasare a veniturilor bugetului local.
Pentru a nu impovara platitorii de taxe si impozite locale, apreciez ca este necesar si oportun ca nivelul acestora sa ramana la nivelul anului 2021.
Tinand cont de prevederile art.136 alin.3 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru ca, proiectul de hotarare se comunica compartimentului de specialitate pentru a fi intocmit in conformitate cu legislatia specifica si pentru ca persoanele responsabile din compartmentul de specialitate sa intocmeasca referatul la proiectul de hotarare initiat.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre aprobare consiliului local, Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2022 in forma prezentata.

PRIMAR
Hibais Leontin Dorin


 

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte PHCL.