PH 10/2024 Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, pentru anul 2024

Proiect de hotarare Nr. 10/02.02.2024

Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate si finantate din bugetul Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, pentru anul 2024

Primarul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

Avănd în vedere:
– Referatul de aprobare nr.19/02.02.2024 al primarului Comunei Sarmizegetusa la PH nr.10/2024 si raportul de specialitate nr. 20/02.02.2024, cu propunerea de aprobare a Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa, pentru anul 2024;
– Adresa Consiliului Judetean Hunedoara – Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Deva – Serviciul Monitorizare privind Aviz consultativ nr.5653/01.02.2024 si inregistrata la primaria Sarmizegetusa cu nr.193/01.02.2024;
– avizul favorabil al comisiilor consiliului local Sarmizegetusa nr………..
– prevederile art.112 alin. (1)-(3) din Legea nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale nr. 1.086 din 20 februarie 2018 privind aprobarea modelului-cadru al Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti;
– art.3 alin.(2) lit.b, art.5 din Anexa nr.3 la HG nr.797/2017 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare si functionare ale serviciilor publice de asistenta sociala si a structurii orientativede personal;
– ale art. 7 alin.4 si alin.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică.
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. b), art. 139 alin. (1), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,
PROPUNE :

Art.1 Se aprobă Planul anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara pentru anul 2024, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează Compartimentul asistenta sociala din cadrul primariei comunei Sarmizegetusa.
Art.3. Prezenta hotărâre se poate contesta în termenul legal conform Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 4. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului Județului Hunedoara,Compartimentului asistenta sociala , primarului comunei si se afiseaza conform legii.

Sarmizegetusa, 02.02.2024

Initiator, Primar Avizat Secretar General UAT
Hibais Leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

Anexă la PH nr. 10/2024

Aviz consultativ DGASPC nr.5653/2024

PLAN DE ACŢIUNE
Privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa
judeţul Hunedoara pentru anul 2024

Obiectivul general
Înfiinţarea şi dezvoltarea unui sistem eficient de servicii sociale la nivelul localităţii, capabil să asigure incluziunea socială a tuturor categoriilor vulnerabile, creşterea calităţii vieţii, tratament egal, nediscriminare şi dreptul la o viaţă demnă pentru toţi locuitorii comunei Sarmizegetusa. în conformitate cu prevederile art. 112 alin. (3) lit. b) din Legea asistenţei sociale nr. 292/2011.
Planul anual de acţiune cuprinde măsuri specifice de îmbunătăţire a sistemului de asistenţă socială date privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile sociale propuse pentru a fi infinţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, bugetul estimat şi sursele de finanţare, propuneri elaborate de serviciu de protecţie şi asistenţă socială pentru dezvolaltarea unui sistem coerent, adaptat nevoilor locale ale comunei Sarmizegetusa.

Grupuri ţinţă
Persoane defavorizate cu nevoi sociale care fac obiectul măsurilor propuse prin Planul anual de acţiune:
A. Copii şi familii aflate în dificultate;
B. Persoane vârstnice;
C. Persoane cu handicap;
D. Copii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate;
E. Persoane victime ale violentei domestice;
F. Alte persoane aflate în risc social.

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale acordate la nivelul Comunei Sarmizegetusa , pentru perioada 2022-2026 aprobată prin HCL nr. 83/2021 respectiv următoarele obiective operaţionale/direcţiile de acţiune:

a) Implementarea unitară şi coerentă a prevederilor legale din domeniul asistenţei sociale, corelate cu nevoile şi problemele sociale ale Grupului ţintă (categoriilor de beneficiari);
b) Înfiinţarea şi actualizarea continuă a unei Baze de date care să cuprindă date privind beneficiarii (date de contact, vârstă, nivel de pregătire şcolară şi profesională, adrese de domiciliu etc.), date privind indemnizaţiile acordate (ajutoare sociale, ajutoare de urgenţă, ajutoare pentru încălzire, ajutoare materiale, alocaţii de susţinere etc.), cuantumul şi data acordării acestora, precum şi alte informaţii relevante pentru completarea Bazei de date;
c)Înfiinţarea şi implementarea unui sistem armonizat, integrat şi performant de furnizare a tuturor categoriilor de servicii sociale la nivelul comunei Sarmizegetusa;
d)Realizarea unor parteneriate public-public, public-privat cu alte autorităţi sau instituţii publice, ONG-uri, centre sociale etc., adaptate nevoilor sociale şi resurselor disponibile la nivelul comunei Sarmizegetusa , iniţiate şi realizate după efectuarea unor studii de piaţă referitoare la nevoile sociale şi priorităţile generale ale comunităţii locale;
e)Dezvoltarea unor atitudini proactive şi participative în rândul populaţiei localităţii şi a beneficiarilor de servicii sociale.

Strategiile naţionale

Strategia nationala privind incluziunea sociala a persoanelor fara adapost pentru perioada 2022-2027 aprobata prin Hotarare de Guvern nr.1.491/2022

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

– creşterea gradului de incluziune socială a persoanelor fără adăpost, prin asigurarea unei protecţii sociale adecvate nevoilor, în baza analizelor care sunt derulate la nivel naţional, urmărind obiective specifice, care includ prevenirea accentuării fenomenului la nivel naţional;
– asigurarea intervenţiei adecvate, multidisciplinare şi integrate, pentru a favoriza incluziunea socială a acestor persoane”

Strategia naţională privind prevenirea instituționalizării persoanelor adulte cu dizabilități și accelerarea procesului de dezinstituționalizare, 2022-2030, aprobată prin Hotararea Guvernului nr.1.543/2022

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

– coordonarea procesului de dezinstituționalizare la nivel național, județean și local și de integrare în comunitate a persoanelor adulte cu dizabilități;
– asigurarea abordării centrate pe persoană a tranziției la viața independentă și integrare în comunitate;
– dezvoltarea serviciilor în comunitate pentru viața independentă a persoanelor adulte cu dizabilități, inclusiv pentru prevenirea instituționalizării;
– pregătirea și motivarea personalului care lucrează cu și pentru aceste persoane;
– asigurarea suportului pentru familie în vederea susținerii vieții independente în comunitate;
– conștientizarea societății în vederea susținerii vieții independente în comunitate a persoanelor cu dizabilități.

Strategia naţională privind incluziunea socială şi reducerea sărăciei pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 440/2022.

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
– asigurarea unui trai decent pentru toți și combaterea situațiilor tranzitorii de sărăcie a resurselor, pentru ca acestea să nu se transforme în probleme structurale de sărăcie și excluziune socială;
– investiții sociale, intervenții directe asupra principalelor cauze de transmitere a sărăciei pe mai multe generații;
– modernizarea sistemului de protecție socială;
– îmbunătățirea capacității administrative pentru coordonarea acestor măsuri.

Strategia naţională privind drepturile persoanelor cu dizabilitati ,,O Romanie echitabila” 2022- 2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 490/2022.

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:
– stimularea participării active a persoanelor cu dizabilități la viața în comunitate
– creșterea gradului de conștientizare asupra nevoilor comunităţii, precum şi a vizibilităţii în societate, aspecte care să conducă la îmbunătățirea calităţii vieţii şi la creșterea gradului de ocupare în rândul acestor persoane.
Strategia are ca obiectiv asigurarea participării depline și efective a persoanelor cu dizabilități, bazată pe libertatea de decizie, în toate domeniile vieții și într-un mediu accesibil și rezilient.

Strategia naţională privind promovarea egalităţii de şanse şi tratament între femei şi bărbaţi şi prevenirea şi combaterea violenţei domestice pentru perioada 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.547//2022.

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

– eliminarea stereotipurilor și prejudecăților privind rolurile și responsabilitățile femeilor și bărbaților în familie și în societate.
– introducerea în programele școlare noțiuni legate de egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați
– dezvoltarea un program prin care femeile din grupuri vulnerabile vor primi un ajutor înainte și după naștere.

Strategia naţională antidrog 2022-2026 şi Planul de acţiune pentru implementarea Strategiei naţionale antidrog 2022-2026, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 344/2022.

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

– Reducerea cererii de droguri, prin consolidarea sistemului naţional integrat de prevenire şi asistenţă, în concordanţă cu evidenţele ştiinţifice, ce cuprinde totalitatea programelor, proiectelor şi intervenţiilor universale, selective şi indicate de prevenire implementate în şcoală, familie şi comunitate, precum şi intervenţiile de identificare, atragere şi motivare a consumatorilor de droguri în vederea furnizării de servicii de asistenţă specializată ce au ca finalitate integrarea socială;
– Reducerea ofertei de droguri prin identificarea şi destructurarea reţelelor de trafic, reducerea disponibilităţii drogurilor pe piaţă şi utilizarea eficientă a sistemului de aplicare a legii, concomitent cu dezvoltarea unor mecanisme instituţionale de monitorizare şi control, coordonate şi adaptate nevoilor actuale şi situaţiei reale a fenomenului şi care să susţină în mod viabil măsurile de luptă împotriva acestuia;
– Coordonarea în domeniul drogurilor, urmăreşte asigurarea unui concept unitar de acţiune în domeniul problematicii drogurilor şi precursorilor, monitorizarea implementării politicilor naţionale în domeniul drogurilor, utilizarea eficientă a resurselor şi maximizarea rezultatelor intervenţiilor realizate;
– În domeniul cooperării internaţionale, se urmăreşte reafirmarea angajamentului României, asumat prin documentele internaţionale şi prin cele bilaterale sau multilaterale la care ţara noastră este parte şi consolidarea poziţiei ca partener activ în efortul mondial de reducere a cererii şi ofertei de droguri precum şi a traficului de precursori;
– Îmbunătăţirea nivelului de cunoaştere a problematicii drogurilor

Strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2022-2027

Obiectivele generale prevăzute în strategie sunt:

– îmbunătățirea condițiilor de locuire și a infrastructurii în comunitățile vulnerabile cu romi;
– asigurarea accesului cetățenilor români de etnie romă la educație inclusivă de calitate;
– impulsionarea gradului de ocupare a romilor în concordanță cu cerințele pieții, astfel încât să se evite segmentarea competențelor și a oportunităților și să se permită evoluția profesională a acestora;
– îmbunătățirea stării de sănătate a membrilor comunităților vulnerabile de romi;
– susținerea cercetării, conservării și promovării patrimoniului cultural rom și al identității rome.

Acorduri de cooperare / parteneriate

– Protocol de colaborare oncheiat intre primaria Comunei Sarmizegetusa – Compartiment asistenta sociala si Scoala Gimanziala Sarmizegetusa , reprezentata prin director Tonca Argentina Loredana , Cabinet medical individual, CMI Marisan reprezentat prin dr.Morariu Mariana si Parohia Ortodoxa Romana Sarmizegetusa, reprezentata prin preot Sipos Raul Cristian in vederea indeplinirii unor atributii de monitorizare si analizare a situatiei copiilor din UAT Sarmizegetusa referitor la prevenirea separarii copilului de familie si interventie in cazurile copiilor aflati in situatii de risc de parasiere in unita sanitate, a copiilor cu parinti plecati la munca in strainatate, femei insarcinate cu risc de parasire a copilului, etc.
– Conventie de colaborare nr.52/07.01.2021 incheiata cu DGASPC Hunedoara privind stabilirea cadrului general de colaborare a Centrului de zi de Recuperare entru copii Deva si Primaria Sarmizegetusa in vederera realizarii unor activitati destinate imbunatatirii vietii copiilor cu nevoi speciale de pe raza comunei care necesita program de recuperare.
– Conventie de Colaborare intre DGASPC Hunedoara si Primaria Comunei Sarmizegetusa, avand ca obiect colaborarea dintre cele două instituții în vederea aplicării în mod unitar și cu celeritate a dispozițiilor legale care reglementează activitatea de prevenire a separării copilului de părinții săi, de respectare a drepturilor persoanelor cu dizabilități, persoane vârstnice și a altor persoane adulte aflate în situații de dificultate, precum și de prevenire a instituționalizării acestora inregistrata sub nr.241/29.01.2021.

Pentru anul 2024 Primaria Comunei Sarmizegetusa, îşi propune următoarele obiective generale:
Obiectiv 1. Eficientizarea activităţii în cadrul compartimentului de asistență socială , prin următoarele activități:
– consultarea persoanelor care au atribuţii în domeniu;
– stabilirea sarcinilor;
– actualizarea fişelor de post;
– actualizarea procedurilor de lucru și revizuirea lor în funcție de modificările legislative;
– desemnarea responsabilităţilor si aducerea la cunoştinţă şi însuşirea procedurilor decătre persoanele cu atribuţii în domeniu;
– punerea în aplicare a măsurilor stabilite de guvern și aplicarea legislației în vigoare;
Obiectiv 2. Instruirea personalului
– Participarea personalului la cursuri de instruire și perfecționare.
Obiectiv 3. Crearea unui sistem coerent în ceea ce priveşte activităţile de asistenţă socială în comuna Sarmizegetusa
– Actualizarea bazei informatizate de date cu privire la beneficiarii de servicii sociale/beneficii sociale, oferite în cadrul compartimentului.
Obiectiv 4: Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor din domeniul social, în funcţie de nevoile identificate
– identificarea nevoilor prin consultarea cu partenerii, reprezentanţi ai beneficiarilor şi
alţi factori interesaţi din comunitate şi stabilirea strategiilor de dezvoltare a serviciilor
sociale şi a unor obiective comune în acest sens;
– folosirea experienţei acumulate şi consultarea personalului implicat în furnizarea de
servicii sociale, în stabilirea unor obiective concrete;
– referirea cazurilor spre organizaţii sau instituţii, furnizoare de servicii sociale sau de
altă natură, pentru a asigura continuitatea intervenţiei.
Obiectiv 5: Îmbunătăţirea continuă a calităţii serviciilor sociale
– evaluarea continuă a personalului şi a nevoilor de formare profesională a acestora;
– întocmirea unui plan de formare şi perfecţionare profesională în funcţie de nevoile personalului, schimbările legislative şi ţinând cont de nevoile existente în comunitate;
– asigurarea unor servicii sociale de calitate şi adaptate nevoilor comunităţii, prin calificarea continuă a personalului;
– folosirea unor metodologii de lucru permanent adaptate nevoilor personalului șibeneficiarilor;
– susţinerea beneficiarilor în desemnarea unor reprezentanţi care să le promovezeinteresele;
– monitorizare şi evaluare continuă a calităţii serviciilor furnizate prin stabilirea unor indicatori în acest sens;
– acordarea de servicii sociale flexibile, adaptate nevoilor beneficiarilor şi în funcţie depriorităţile identificate în urma evaluării şi monitorizării;
– valorificarea feedback-ului primit de la beneficiari, parteneri, comunitate.
Obiectiv 6: Promovarea activităţilor de asistenţă socială în comunitate
– Realizarea unor campanii de informare în comunitate despre asistenţa socială şi rolulasistenţei sociale în comunitate;
– realizarea şi distribuirea de materiale informative cu privire la măsurile de asistenţă socială;
– implicarea factorilor de decizie (consilieri locali, primar, viceprimar) în problematica socială;
– educație sanitară în școli;
– implicarea comunităţii locale în susţinerea şi dezvoltarea activităţilor derulate.
Obiectiv 7: Promovarea participării şi colaborării între toţi factorii implicaţi în domeniul social
– identificarea potenţialilor parteneri din comunitate şi înaintarea de propuneri de colaborare;
– încheierea de convenţii de parteneriat;
– crearea unei rețele de susținere, pentru persoanele aflate în nevoie, prin implicarea cât mai multor factori din comunitate (familie, instituții, organizații, etc.) în rezolvarea problemelor acestora.
Obiectiv 8: Promovarea prevenţiei ca măsură de importanţă majoră în activitatea de asistenţă socială
– identificarea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
– informarea şi consilierea persoanelor aflate în situaţii de risc social;
– implicarea partenerilor şi a altor factori interesaţi din comunitate în activităţi de prevenţii

Administrarea, înfiinţarea şi finanţarea serviciilor sociale
A. Serviciile sociale existente la nivel judeţean/local
Nr. Crt. Cod serviciu social, conform Nomenclatorului serviciilor sociale Denumirea serviciului social Capacitate Grad de ocupare Bugete estimate pe surse de finanțare, pentru serviciile sociale existente
Buget local Buget județean Buget de stat Contribuții personae beneficiare Alte surse
Servicii pentru copii1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Servicii pentru persoane adulte


B. Servicii sociale propuse spre a fi înfiinţate

Denumire serviciu social propus Cod serviciu social Categorie beneficiari Capacitate necesară Capacitate clădire/spațiu necesar – mp Resurse umane necesare Buget estimat Justificare
Nr. beneficiari/zi Nr. locuri (în paturi) Buget local Buget județean Buget de stat Contributii ale beneficiarilor Alte surse

Pentru anul 2024 Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primăriei Sarmizegetusa nu va contracta servicii sociale.

Programul de subvenţionare a asociaţiilor, fundaţiilor şi cultelor recunoscute de lege, în baza Legii nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenţii asociaţiilor şi fundaţiilor române cu personalitate juridică, care înfiinţează şi administrează unităţi de asistenţă socială, cu completările ulterioare:
– Asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute de lege, în baza prevederilor Legii nr.
34/1998, privind acordarea unor subvenții asociațiilor și fundațiilor române cu
personalitate juridică, care înființează și administrează unități de asistență socială, pot
acționa prin inițierea unor proiecte de dezvoltare a serviciilor sociale iar Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primăriei Sarmizegetusa va sprijini inițiativa acestora atât sub aspect metodologic cât și sub aspect legislativ.
– Compartimentul de asistenta sociala din cadrul Primăriei Sarmizegetusa urmărește pentru anul 2024 și încheierea de protocoale/convenții de colaborare cu asociațiile și fundațiile recunoscute și acreditate de lege, care se află pe raza administrativ teritorială a comunei Sarmizegetusa.

Planificarea activităţilor de informare a publicului cu privire la serviciile sociale existente la nivel local/judeţean în conformitate cu prevederile art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 797/2017.
Revizuirea/Actualizarea informaţiilor care se publică pe pagina proprie de internet/se afişează la sediul serviciului public de asistenţă socială:
a) Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale ,aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Sarmizegetusa nr.83/2021 va fi afișată la sediul primăriei si postată pe site-ul primăriei www.primariasarmizegetusa.ro
b) Planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local dupa aprobare va fi afișat la sediul primăriei si postat pe site-ul primăriei.
c) Activitatea proprie şi serviciile aflate în proprie administrare – formulare/modele de cereri în format editabil, programul instituţiei, condiţii de eligibilitate, informaţiile privind costurile serviciilor sociale acordate, pentru fiecare serviciu furnizat etc. – se actualizează cel puţin lunar;
d) Informaţii privind serviciile sociale disponibile la nivelul unităţii administrativ-teritoriale/subdiviziunii administrativ-teritoriale, acordate de furnizori publici ori privaţi:
e) Lista furnizorilor de servicii sociale din comunitate şi din judeţ şi a serviciilor sociale acordate de aceştia – se actualizează lunar;
f) Serviciile sociale care funcţionează în cadrul/coordonarea serviciului public de asistenţă socială: nr. cod serviciu, datele privind beneficiarii, costurile şi personalul/tipul de serviciu, înregistrate în anul anterior etc. – se actualizează trimestrial/anual;
g) Situaţii statistice care privesc serviciile sociale organizate şi acordate la nivelul judeţului şi al sectoarelor municipiului Bucureşti – se actualizează cel puţin anual;

i) Informaţii privind alte servicii de interes public care nu au organizate compartimente deconcentrate la nivelul unităţii administrativ-teritoriale – se actualizează cel puţin trimestrial;

Campanii de informare şi sensibilizare a comunităţii, organizate de serviciul public de asistenţă socială sau în colaborare cu alte servicii publice de interes local etc.;
-prin Compartimentul de Asistenta Sociala si cu ajutorul asistentelor comunitare se va face educatie parentala adresata persoanelor care au in grija copii ai caror parinti sunt plecati la munca in strainatate;
– se vor organiza actiuni de constientizare si sensibilizare a comunitatii cu privire la prevenirea situatiilor de risc ,a imbolnavirilor,a consumului de alcool,tutun si droguri.
– se vor organiza pentru persoanele varstnice diverse evenimente(Ziua Internationala a personelor varstnice) si intalniri cu prilejul sarbatorilor religioase cu grupuri de colindatori;
Sunt prevazute a se realize:
– Campanii de promovare a serviciilor sociale ale serviciului public de asistenţă socială;
– Distribuirea de pliante,afisarea la avizierul institutiei,pagina web a primariei.
– Organizarea de întâlniri tripartite: furnizorii de servicii sociale, organizaţii de voluntariat, asociaţii ale persoanelor beneficiare etc.;
– Distribuirea in scoli de pliante,brosuri cu diverse teme de interes.
– Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;
-identificarea in cadrul comunitatii a personelor vulnerabile din punct de vedere medical,social sau al saraciei,respective a factorilor de risc pentru sanatatea acestora si evaluarea ,determinarea nevoilor de servicii sociale sau de sanatate ale acestora;
-efectuarea de vizite la domiciliu pentru consiliere sociala,medicala si psihologica a persoanei aflate in risc de marginalizare datorata starii de sanatate ,varstei,conditiilor de locuit sau situatiei material;
-desfasurarea de programe si actiuni destinate reducerii riscului de excluziune sociala, protejarii si promovarii sanatatii,acces la servicii sociale si de sanatate.
-informare privind distribuirea alimentelor prin Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate (POAD).
– Activităţi de informare şi consiliere realizate prin serviciul de asistenţă comunitară, cum ar fi: conştientizare şi sensibilizare a publicului privind riscul de excluziune socială, respectarea drepturilor sociale şi promovarea măsurilor de asistenţă socială, mediere socială etc.;
* Ianuarie – Sănătatea Mintală – Boala Alzheimer, Depresia, Autismul.
*Februarie – Luna Națională Anticancer
* Martie – Luna alimentației / apei:
* 20 Martie – Ziua Mondială a Sănătății Orale
* 22 Martie – Ziua Mondială a Apei
* 24 Martie – Ziua Mondială anti TBC
* Aprilie- Luna igienei / anti hepatită
* 7 Aprilie Ziua Mondială a Sănătății
* 24 – 30 Aprilie Săptămâna Europeană a Vaccinării
* Mai – Luna anti HTA / Obezitate
* 4 Mai – Ziua Națională a Inimii
5 Mai – Igiena Mâinilor
* 17 Mai – Ziua Mondială anti HTA, Ziua Europeană anti obezitate
* 31 Mai – Ziua Mondială fără tutun
* Iunie – Luna antidrog – 26 Iunie – Ziua Internaţională Antidrog
* Iulie- Luna Controlului Sănătății- Luna Națională Anti-alcool 26 Iulie- Ziua Mondială Anti-hepatită *August – Luna mobilității / ecologiei
* August- Săptămâna Mondială a Alimentației la Sân
* Septembrie – Luna Contracepției / Tinerilor
* Octombrie – Luna Vârstnicului – 1 Octombrie- Ziua Internaţională a Vârstnicului
* .Noiembrie – Luna Antiviolență 14 Noiembrie – Ziua Mondială Anti-Diabet 18 Noiembrie – Ziua Europeană a Antibioticelor
* 20 Noiembrie – Ziua Națională fără tutun
* 25 Noiembrie – Ziua internațională antiviolență împotriva femeilor
* Decembrie – Luna anti SIDA
* 1 Decembrie – Ziua Mondială Anti Sida Campanii de informare, conştientizare în şcoli şi comunitate împreună cu Centrul de Prevenire şi Consiliere Antidrog diverse teme împreună cu Direcţia de Sănătate Publică

Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale
1. Propuneri de activităţi de formare profesională continuă în vederea creşterii performanţei personalului din structurile proprii/instruire etc.:
a) cursuri de perfecţionare

Personalul de specialitate Nr. de persoane Buget estimat
Personal contractual – inspector asistenta sociala 1
Personal contractual-asistent medical comunitar 1

b) cursuri de calificare

Nr. de persoane Buget estimat

c) sesiuni de instruire pentru:
c.1. personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate;
c.2. asistenţi personali
c.3. îngrijitori informali
c.4. voluntari

Nr. de persoane Buget estimat**
Personalul din centre conform cerinţelor standardelor de calitate
Asistenţi personali*
Îngrijitori informali
Voluntari

Nr. persoane Buget estimat

* organizarea de întâlniri periodice la sediul institutiei si instruirea acestora de catre persoana responsabila din compartimentul asistenta sociala, medicul de familie din comuna si secretarul primariei.
** buget estimat pentru plata asistentilor personali pt anul 2024 – 835 mii lei
Întâlniri de lucru organizate cu:
– Furnizorii de servicii sociale acreditați publici și privați;
– Reprezentanți ai unităților de învățământ;
– Asociații de dezvoltare intercomunitară;
– Reprezentanți ai pensionarilor;
– Reprezentanți ai DGASPC a județului Hunedoara, Direcția de Sănătate Publică a
județului Hunedoara, Casa Județeană de Pensii, Inspectoratului Școlar al județului
Hunedoara,
– Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă.
– Reprezentanți ai ONG-urilor în domenii precum protecția și promovarea drepturilor
copilului, ocrotirea persoanelor cu dizabilități;

Atingerea obiectivelor din planul de acţiune privind serviciile sociale şi măsurile de asistenţă socială se realizează conform bugetului local în care sunt cuprinse investiţiile şi sumele alocate Compartimentului de Asistenţă Socială al comunei Sarmizegetusa judetul Hunedoara.

Intocmit, inspector
Popescu Emanuela Patricia

Initiator Avizat,
Primar Secretar general
Hibais Leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte PHCL.