PH 74/2023 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

R O M A N I A
JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
P R I M A R
Localitatea Sarmizegetusa Nr.4, Cod Postal 337415
Telefon: 0254776510; Fax: 0254776552;
e-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

P R O I E C T nr. 74 din 16.11.2022

privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

PRIMARUL COMUNEI SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA

Având în vedere Proiectul de hotarare nr.74/2023 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2023, in raza administrativ-teritoriala a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara, referatul de aprobare nr.147/16.11.2022 si raportul compartimentului de resort nr.148/16.14.2022 ;
Având în vedere:
-HCL Sarmizegetusa nr. 29/2023 privind aprobarea indexării anuale cu rata inflaţiei de 13,8 % a impozitelor şi taxelor locale, care constau într-o anumită sumă în lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume în lei, precum si a actualizării cu 5,1 % a limitelor amenzilor prevăzute la art. 493 alin. (3) şi alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare ;
-art.7 alin.2 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare;
-art.5 a;in.1 lit a). si alin.2, art.16 alin.2, art.20 alin.1 lit.b)., art.27 si art.30 din Legea 273/2006 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;
-prevederile Titlulului IX din Legea nr. 227/2015 privind codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, ale Titlului IX: Impozite şi taxe locale din H.G. nr.1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Codului Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 266 alin. (5)-(7) din Legea nr. 207/2015 privind codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
-art. 7 alin.4 si art.13 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările şi completările ulterioare;
– Hotărârea Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispozitiilor art. 87 alin. (3), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. c), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUNE:

ART.1 Nivelurile impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2024 raman la nivelul celor aferente anului fiscal 2023, asa cum sunt stabilite prin HCL Sarmizegetusa nr.74/2017 modifica si completata prin HCL Sarmizegetusa nr. 63/2018, HCL Sarmizegetusa nr. 65/2019 , HCL Sarmizegetusa nr.68/2020 , HCL nr.68/2021 si HCL nr.78/2022.

ART.2 Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, a impozitului pe teren si a impozitului pe mijlocul de transport, datorat pentru întregul an 2024 de către contribuabili, până la data de 31 martie 2024, inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10 %.

ART.3 Se aproba anularea creantelor fiscale restante aflate in sold la data de 31 decembrie 2023 mai mici sau egale cu 30 lei.

ART.4 Indexarea impozitelor şi taxelor locale cu rata inflatiei de 13,8 % pentru annul fiscal 2024 se face conform conform HCL Sarmizegetusa nr.29/2023.

ART.5 Prevederile prezentei hotarari se aplica incepand cu 01 ianuarie 2024.

ART.5. Compartimentul impozite si taxe din cadrul Primariei Sarmizegetusa va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.

ART.6 Prezenta hotărâre se comunică : Institutiei Prefectului Judetul Hunedoara , primarului comunei Sarmizegetusa, compartimentului impozite si taxe si se afiseaza la avizierul primariei si pe site.

Sarmizegetusa, 16.11.2023

INITIATOR AVIZAT SECRETAR GENERAL
PRIMAR Bugariu Simona Nicoleta
Hibais Leontin Dorin

ROMANIA
JUDETUL HUNEDOARA
PRIMARIA SARMIZEGETUSA
Compartiment Impozite si taxe
NR. 148/16.11.2023

RAPORT
La proiectul de hotarare nr.74/2023 privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Subsemnata, Ionutiu Andreia Tatiana, inspector principal in cadrul Compartimentului Impozite si Taxe al Primariei Comunei Sarmizegetusa;
Avand in vedere :
– prevederile Legii 227/2015 – Codul fiscal
– prevederile Legii 207/2015 – Codul de procedura fiscala ;
– prevederile HG nr.1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal
Tinand cont de HCL Sarmizegetusa nr.29/2023 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2024, cu rata inflatiei de 13,8 %

Pentru a nu impovara platitorii de taxe si imozite locale apreciem ca este necesar si oportun ca nivelul acestora sa ramana la nivelul celor stabilite pentru anul fiscal 2023.
Luand in considerare proiectul de hotarare initiat de primarul comunei Sarmizegetusa si inregistrat cu nr.74/2023 , consider proiectul legal si oportun si propun Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa adoptarea unei hotarari in acest sens.

Inspector principal,
IONUTIU ANDREIA TATIANA

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;
e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

NR. 147/16.11.2023

REFERAT DE APROBARE
la PH 74/2023privind aprobarea nivelurilor impozitelor si taxelor locale pentru anul 2024, pe raza administrativ-teritoriala a Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Consiliul Local adoptă hotărâri privind stabilirea de impozite și taxe locale în limitele și în condițiile prevederilor legale, având în vedere prerogativele pe care le are în domeniul stabilirii impozitelor și taxelor locale prevăzute in OUG nr.57/2019 privind codul administrativ, coroborat cu prevederile Legii 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.
Impozitele și taxele locale datorate de contribuabilii cu domiciliul, sediul sau punctul de lucru în Comuna Sarmizegetusa, constituie sursă importantă de venituri, utilizate pentru cheltuielile publice a căror finanțare se asigură de la bugetul local, în condițiile legii.
Constituie venituri proprii ale bugetelor locale, următoarele: impozitul și taxa pe clădiri, impozitul și taxa pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor, taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă și publicitate, impozitul pe spectacole, taxele speciale, alte taxe locale, amenzile și majorările de întârziere aferente impozitelor și taxelor locale, taxele judiciare de timbru.
Nivelul impozitelor și taxelor locale constituie un aspect esențial de care depinde gradul de conformare voluntară la plata acestora și gradul de încasare a veniturilor bugetului local.
Pentru a nu impovara platitorii de taxe si impozite locale, apreciez ca este necesar si oportun ca nivelul acestora sa ramana la nivelul anului 2023.
Tinand cont de prevederile art.136 alin.3 lit.a) din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, pentru ca, proiectul de hotarare se comunica compartimentului de specialitate pentru a fi intocmit in conformitate cu legislatia specifica si pentru ca persoanele responsabile din compartmentul de specialitate sa intocmeasca referatul la proiectul de hotarare initiat.
Având în vedere cele prezentate mai sus, propun spre aprobare consiliului local, Proiectul de hotărâre privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2023 in forma prezentata.

PRIMAR
Hibais Leontin Dorin

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte PHCL.