Ph 78/2023 Privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna Sarmizegetusa

ROMÂNIA JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
337415, Sarmizegetusa, nr. 4, Tel./fax 0254 / 776510 / 776552; E-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE NR.78/2023

Privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna Sarmizegetusa

Primarul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;
Examinând referatul de aprobareal primarului nr. 155/29.11.2023 prin care se propune aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante comuna Sarmizegetusa, motivat de faptul că această formă iniţială, ce reprezintă un proiect al programului achiziţiilor publice, care urmează a se realiza în anul următor, inclusiv proiectele şi programele de investiţii locale susţinute din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale, este obligatoriu a fi aprobat potrivit normelor juridice în materie de administraţie publică locală, finanţe publice locale şi de aprobare a documentaţiilor tehnico-economice, de consiliul local, ca autoritate deliberativă la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale si raportul compartimentului de resort nr.156/29.11.2023.
În conformitate cu dispoziţiile art. 12, alin. (1)-(3) art. 13, art. 14 alin. (1), art. 15 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificarile şi completarile ulterioare, ale Ordinului Preşedintelui A.N.A.P. nr. 281 din 22 iunie 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achiziţiilor publice şi Programului anual al achiziţiilor sectoriale, ale art. 7 alin.(4) si alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, cu modificările şi completările ulterioare,

PROPUNE:

Art. 1 Se aprobă forma iniţială a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante comuna Sarmizegetusa, susținute financiar din bugetul local și din alte surse de finanțare constituite conform legii, potrivit anexelor nr. 1-4 la prezenta hotărâre care fac parte integranta din aceasta.
Art.2.Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art.3.Hotărârea se comunica in conditiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului achizitii publice, compartimentului contabilitate si compartimentului proiecte europene si se va afisa pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro.si la avizier.

INITIATOR AVIZAT
PRIMAR SECRETAR GENERAL UAT
Hibais Leontin Dorin Bugariu Simona Nicoleta

JUDETUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
NR. 155/29.11.2023

REFERAT DE APROBARE
privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante comuna Sarmizegetusa

Programul anual al achizitiilor publice in forma sa initiala, cuprinzand 4 anexe, a fost elaborat potivit dispozițiilor Legii nr.98/2016 privind achizițiile publice și a HG nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice.
Programul anual al achiziților publice al comunei Sarmizegetusa pe anul 2022, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea și monitorizarea portofoliului de procese de achiziție la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor și pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală de dezvoltare a comunei Sarmizegetusa.
Programul anual s-a elaborat prin utilizarea informațiilor cel puțin a următoarelor elemente estimative:
a) necesitatile obiective de produse, servicii si lucrari;
b) gradul de prioritate a necesitatilor prevazute la lit. a);
c) anticiparile cu privire la sursele de finantare ce urmeaza a fi identificate.
Programul anual al achizitiilor publice cuprinde, conform prevederilor legale, cel putin informatii referitoare la:
a) obiectul contractului de achizitie publica/acordului-cadru;
b) codul vocabularului comun al achizitiilor publice (CPV);
c) valoarea estimata a contractului/acordului-cadru ce urmeaza a fi atribuit ca rezultat al derularii unui proces de achizitie, exprimata in lei, fara TVA;
d) sursa de finantare;
e) procedura stabilita pentru derularea procesului de achizitie;
f) data estimata pentru initierea procedurii;
g) data estimata pentru atribuirea contractului;
h) modalitatea de derulare a procedurii de atribuire, respectiv online sau offline.
i)codul unic de identificare a fiecarui obiect de contract pentru care se deruleaza o procedura de atribuire inclusa în programul anual al achizitiilor publice.
Dupa aprobarea bugetului local, autoritatea contractanta are obligatia de a-si actualiza programul anual al achizitiilor publice in functie de fondurile aprobate.
Programul de investiții și achiziții publice necesare a se realiza în anul 2024, referindu-se atât la investițiile demarate în anul 2023 și nefinalizate, finalizarea acestor investiții estimându-se a fi continuate pe parcursul anului 2024 precum și pentru alte achiziții publice propuse a se efectua în anul 2024.

Fata de cele aratate mai sus, propun ca proietul de hotarare, sa fie introdus in ordinea de zi a sedintei din luna decembrie 2023.

PRIMAR ,
Hibais Leontin Dorin

JUDETUL HUNEDOARA Aprob,
COMUNA SARMIZEGETUSA Primar
Compartiment urbanism si achizitii publice
Hibais Leontin Dorin

Nr.156/29.11.2023

RAPORT
privind aprobarea formei iniţiale a programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante comuna Sarmizegetusa

Proiectul de hotărâre se impune a fi iniţiat in scopul aprobarii formei iniţiale a Programului anual al achiziţiilor publice pe anul 2024, la nivelul autorităţii contractante Comuna Sarmizegetusa, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare .
Potrivit art. 11 alin. 2 din anexa la H.G. nr. 395/2016 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016, totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar, care cuprind cheltuieli de capital mai mari de 125 milioane de lei, fac obiectul unei strategii anuale de achiziţie publică la nivelul autorităţii contractante, elaborată în ultimul trimestru al anului anterior anului căruia îi corespund procesele de achiziţie publică cuprinse în aceasta. Din intrepretarea per a contrario a acestei prevederi rezulta ca totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate de o autoritate contractantă pe parcursul unui an bugetar, care cuprind cheltuieli de capital mai mici de 125 milioane de lei, nu fac obiectul unei strategii anuale de achiziţie publică la nivelul autorităţii contractante, iar în cazul autorităţii contractante Comuna Sarmizegetusa totalitatea proceselor de achiziţie publică planificate a fi lansate în anul bugetar 2022, cuprind cheltuieli de capital mai mici de 125 milioane de lei. In această situaţie se aplică dispoziţiile art. 12, alin. (1)-(3) art. 13, art. 14 alin. (1), art. 15 din anexa la H.G. nr. 395/2016, cu modificarile şi completarile ulterioare. Potrivit acestor prevederi legale autoritatea contractantă are obligaţia de a elabora programul anual al achiziţiilor publice, ca instrument managerial utilizat pentru planificarea şi monitorizarea portofoliului de procese de achiziţie la nivel de autoritate contractantă, pentru planificarea resurselor necesare derulării proceselor şi pentru verificarea modului de îndeplinire a obiectivelor din strategia locală/regională/naţională de dezvoltare, acolo unde este aplicabil.
Programul anual al achiziţiilor publice se elaborează, în forma iniţială, în trimestrul IV al anului anterior, pe baza referatelor de necesitate transmise de compartimentele autorităţilor contractante, şi cuprinde totalitatea contractelor de achiziţie publică/acordurilor-cadru pe care autoritatea contractantă intenţionează să le atribuie în decursul anului următor.
Atunci când stabileşte forma iniţială a programului anual al achiziţiilor publice, autoritatea contractantă are obligaţia de a ţine cont de: necesităţile obiective de produse, servicii şi lucrări; gradul de prioritate a necesităţilor prevăzute la lit. a); anticipările cu privire la sursele de finanţare ce urmează a fi identificate.
Prin excepţie de la art. 12 alin. (1) din anexa la HG nr. 395/2016 în cazul în care autoritatea contractantă implementează proiecte finanţate din fonduri nerambursabile şi/sau proiecte de cercetare-dezvoltare, are obligaţia de a elabora distinct pentru fiecare proiect în parte un program al achiziţiilor publice aferent proiectului respectiv, după semnarea contractului de finanţare/cofinanţare aferent.
Autoritatea contractantă, prin compartimentul intern specializat în domeniul achiziţiilor, are obligaţia de a ţine evidenţa achiziţiilor directe de produse, servicii şi lucrări, ca anexă la programul anual al achiziţiilor publice.

Prin ordinul nr. 281 din 22 iunie 2016 al preşedintelui ANAP se pune la dispoziţia autorităţilor contractante formularul de program anual al achiziţiilor publice.
Fata de cele mentionate mai sus va rog a dezbate şi aproba proiectul de hotărâre în forma prezentată.

INSPECTOR,
Bora Valentin Eduard

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte PHCL.