PH 9/2023 TAXA SALUBRIZARE

         ROMÂNIA                                                                                                                                                            

JUDEŢUL HUNEDOARA

 COMUNA SARMIZEGETUSA

  CONSILIUL LOCAL

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE Nr. 9/2023

privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Sarmizegetusa

 

 

Primarul  comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara;

Având în vedere:

 • proiectul de hotărâre nr. 9/2023 iniţiat de primarului comunei privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Sarmizegetusa;
 • referatul de aprobare nr. 17/16.01.2023 la proiectul de hotărâre;
 • raportul de specialitate nr. 18/16.01.2023 întocmit de către Compartimentul impozite si taxe locale;
 • statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judetul Hunedoara”;
 • adresa Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistem Integrat de Gestionare a Deseurilor județul Hunedoara, având nr. 142/13.01.2023, înregistrată la Primăria Hațeg sub nr. 90/13.01.2023, prin care ne comunica incheierea procedurii “negociere fara publicare prealabila” si semnarea contractului de axchizitie avand ca obiect “Prestarea serviciului de salubrizare in zona de colectare 2 Hateg”
 • avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.____/____2023;

În temeiul dispozițiilor art. 8 alin. (3) lit. j), art. 10 alin. (12) – (15), art. 42 alin. (1) lit.c), art. 44 alin. (2) lit. d) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 6 alin. (1) lit. k)-k¹), lit. l¹)-l²), alin. (3), art. 8, art. 20 alin. (2) lit. a), art. 24 alin. (6) lit. b), art. 25 lit. a), și art. 26 alin. (1) lit. c), alin. (2)-(5¹), alin. (8), art. 28² alin. (3)-(4), art. 28³ alin. (4), art. 28⁴ alin. (1), alin. (3)-(4), art. 28⁵ alin. (2)-(4), art. 28¹° alin. (5)-(6), art. 28¹⁵ alin. (3)-(6), art. 28¹⁷ alin. (2)-(4), art. 28¹⁸ din Legea nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale aart. 17 și art. 60 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările și completările ulterioare; ale art. 30 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 454 lit. g) și art. 484 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului- cadru al serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare; ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice nr. 640/2022 privind aprobarea normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile de salubrizare, precum și de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deșeurilor și a taxelor de salubrizare, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 7 alin.4 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;

În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. b), lit. d), alin. (4) lit. c), alin. (7) lit. n), alin. (14), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 198 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019, privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,        

 

 

 

                                  HOTĂRĂŞTE:

 

            Art. 1. Se instituie taxa specială de salubrizare pentru utilizatorii casnici și non casnici din comuna Sarmizegetusa aferentă activităţilor de colectare şi transport, sortare, TMB şi depozitare, deşeuri municipale şi similare, după cum urmează:

 1. a) Utilizatori persoane fizice din mediul rural: 10 lei/lună/persoană.
 2. b) Utilizatori non-casnici (persoane juridice, agenţi economici şi instituţii publice):
 • taxa de salubrizare deşeuri reziduale 219,01 lei/mc;
 • taxa de salubrizare deşeuri reciclabile 61,92 lei/mc.

 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare aferentă activităţilor de colectare şi transport, sortare, TMB şi depozitare, deşeuri municipale și similare, pentru utilizatorii casnici şi non casnici, prevăzut în Anexa la prezenta hotărâre.

            Art. 3. Se mandatează primarul comunei Sarmizegetusa prin comparimentul impozite şi taxe locale din cadrul aparatului de specialitate al primarului, pentru a întreprinde toate demersurile prevăzute de lege, în vederea punerii în aplicare prevederile prezentei hotărâri.          

            Art. 4. Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Secţia Contencios Administrativ şi Fiscal, în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

            Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, Compartimentului impozite si taxe locale din cadrul Primăriei Sarmizegetusa şi se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local al comunei Sarmizegetusa si pe site.

 

Sarmizegetusa, 16.01.2023

 

 

              Initiator,                                                          Contrasemnează,

             Primar                                                   Secretarul general al comunei Sarmizegetusa

                                                                                                             

     Hibais Leontin Dorin                                                   Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR       

Nr. 17/16.01.2023

 

REFERAT  DE  APROBARE

la proiectul de hotărâre nr. 9/2023  privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Sarmizegetusa

 

 

            În urma Adresei nr. 142/13.01.2023 a Agenţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor Judeţul Hunedoara”, ni se comunică faptul că, începând din luna ianuarie 2023, colectarea deşeurilor din zona de colectare 2 Hateg se va realiza conform Contractului de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hateg fiind necesar aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare comuna Sarmizegetusa.

            Calculul taxei se face conform modelului atasat adresei mai sus mentionate si atasat prezentului raport.

Prin proiectul de hotărâre prezentat se propune instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici si non casnici de pe raza comunei Sarmizegetusa, beneficiari ai serviciului de salubritate, precum şi regulamentul de instituire şi administrarea a respectivei taxei de salubrizare la nivelul comunei Sarmizegetusa.

            Proiectul de hotărâre prezentat se întemeiază pe:

            – prevederile Contractul de prestare a serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hateg;

            – art. 28 alin. (3) lit. j), art.10 alin. (2) – (15) şi art. 42 alin. (1) lit. c) din Legea serviciilor comunitare de utilităţi publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

            – art. 6 alin. (1), lit. k1), art. 25 lit. a), art. 26 alin. (1) lit. b) şi alin. (2), art. 2815, art. 2816, art. 2817, art. 2819 din Legea serviciului de salubrizare a localităţilor nr.101/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

            – Ordinului ANRSC nr.640/2022 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile de salubrizare, precum şi de calculare a tarifelor/taxelor distincte pentru gestionarea deşeurilor şi a taxelor de salubrizare;

            – art. 30 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele locale, cu modificările şi completările ulterioare;

            – art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, cu modificările şi completările ulterioare;

            –  art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (4) lit. c) şi alin. (7) lit. n), art. 139, alin. (3) lit. c) şi art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

Având in vedere cele de mai sus, propunem spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

 

PRIMAR,

Hibais Leontin Dorin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNA SARMIZEGETUSA

Compartiment Impozite si taxe locale

Nr. 18/16.01.2023

 

RAPORT DE SPECIALITATE

la proiectul de hotărâre nr. 9/2023 privind instituirea taxei speciale de salubrizare şi aprobarea regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Sarmizegetusa

 

 

Conform prevederilor:

 • Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, art. 30: „(1)Pentru funcţionarea unor servicii publice locale, create în interesul persoanelor fizice şi juridice, consiliile locale (…), aprobă taxe speciale. (2) Cuantumul taxelor speciale se stabileşte anual, iar veniturile obţinute din acestea se utilizează integral pentru acoperirea cheltuielilor efectuate pentru înfiinţarea serviciilor publice de interes local, precum şi pentru finanţarea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a acestor servicii. (…) (6) Taxele speciale se fac venit la bugetul local şi se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice carebeneficiază de serviciile publice locale pentru care s-au instituit taxele respective”.

 

 • Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal,art. 454: ”Impozitele şi taxele locale sunt după cum urmează:
 1. a) impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri;
 2. b) impozitul pe teren şi taxa pe teren;
 3. c) impozitul pe mijloacele de transport;
 4. d) taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor;
 5. e) taxa pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate;
 6. f) impozitul pe spectacole;
 7. g) taxele speciale;
 8. h) alte taxe locale.”

și art.484 alin. (1)-(3):„(1)Pentru funcţionarea unor servicii publice locale create în interesul persoanelor fizice şi juridice, precum şi pentru promovarea turistică a localităţii, consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al MunicipiuluiBucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale.(2) Domeniile în care consiliile locale, judeţene şi Consiliul General al Municipiului Bucureşti, după caz, pot adopta taxe speciale pentru serviciile publice locale, precum şi cuantumul acestora se stabilesc în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare.(3) Taxele speciale se încasează numai de la persoanele fizice şi juridice care beneficiază de serviciile oferite de instituţia sau serviciul public de interes local, potrivit regulamentului de organizare şi funcţionare al acestora, sau de la cele care sunt obligate, potrivit legii, să efectueze prestaţii ce intră în sfera de activitate a acestui tip de serviciu.”

 

 • Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităţilor,republicată, cu modificările și completările ulterioare, art. 25-27:

„Art. 25 Finanţarea cheltuielilor de funcţionare, reabilitare şi dezvoltare a serviciului de salubrizare și a cheltuielilor de investiţii pentru realizarea infrastructurii aferente acestuia se face cu respectarea legislaţiei în vigoare privind finanţele publice locale, în ceea ce priveşte iniţierea, fundamentarea, promovarea şi aprobarea investiţiilor publice, a principiilor prevãzute la art. 43 alin. (2) din Legea nr. 51/2006 , precum şi a urmãtoarelor principii:

 1. a) recuperarea integralãde către operatori, prin tarife, taxe speciale sau, după caz, subvenţii de la bugetul local, a costurilor de operare şi a investiţiilor pentru înfiinţarea, reabilitarea şi dezvoltarea sistemelor de salubrizare;
 2. b) menţinerea echilibrului contractual.

Art. 26. (1) În funcţie de modalitatea de plată stabilită şi de natura activităţilor prestate, atât în cazul gestiunii directe, cât şi în cazul gestiunii delegate, pentru asigurarea finanţării serviciului de salubrizare, utilizatorii achită contravaloarea serviciului de salubrizare prin:

 1. a) tarife, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual, pe bază de contract de prestare a serviciului de salubrizare;
 2. b) taxe de salubrizare, în cazul prestaţiilor de care beneficiază individual fără contract;
 3. c) taxe şi impozite locale, în cazul prestaţiilor efectuate în beneficiul întregii comunităţi locale, pe căile publice şi/sau pe spaţiile din domeniul public şi privat al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale. Plata contravalorii prestaţiilor se face pe baza facturilor emise de către operator, la tarifele aprobate de autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale sau, după caz, de adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară şi fundamentate de operator, în conformitate cu normele metodologice elaborate şi aprobate de A.N.R.S.C.

  (2) Tarifele şi taxele de salubrizare pentru utilizatori se calculează şi se aprobă:

 1. a) în lei/persoană/lună, în cazul utilizatorilor casnici, persoane fizice şi asociaţii de proprietari/locatari;
 2. b) în lei/tonă şi în lei/mc, în cazul utilizatorilor noncasnici, persoane juridice, altele decât asociaţiile de proprietari.

(3) Autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia să implementeze instrumentul economic “plăteşte pentru cât arunci” în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) lit. h) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 92/2021, cu modificările şi completările ulterioare.

(4) În raporturile juridice/contractuale dintre autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, dintre asociaţiile de dezvoltare intercomunitară şi operatorii care desfăşoară activităţi de salubrizare pe fluxul deşeurilor municipale se aplică exclusiv tarife fundamentate în lei/tonă.

(5) Nivelul tarifelor ofertate/negociate în cadrul procedurilor de atribuire a contractelor de delegare a gestiunii se fundamentează pe elemente de cheltuieli, în baza fişelor de fundamentare pentru stabilirea tarifelor la activităţile specifice serviciului de salubrizare întocmite de către operatori, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, art. 89 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016. Autorităţile contractante au obligaţia să prevadă în caietul de sarcini faptul că tarifele ofertate trebuie să fie însoţite de fişele de fundamentare pe elemente de cheltuieli, în caz contrar oferta fiind considerată neconformă, în conformitate cu prevederile art. 137 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 395/2016, cu modificările şi completările ulterioare, sau, după caz, art. 89 alin. (3) lit. a) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii din Legea nr. 100/2016 privind concesiunile de lucrări şi concesiunile de servicii, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 867/2016, cu modificările şi completările ulterioare.

            (5^1) Autoritatea contractantă trebuie să se asigure că orice majorări ale tarifelor sau acoperirea parţială/totală a acestora prin taxă pentru anumite categorii de utilizatori finali, ulterior datei semnării contractului, vor respecta inclusiv legislaţia din domeniul achiziţiilor publice şi cea din domeniul ajutorului de stat, având în vedere faptul că o modificare semnificativă a contractului impune, conform legislaţiei privind achiziţiile publice, reatribuirea acestuia, şi măsura ar putea fi incidentă cu legislaţia din domeniul ajutorului de stat.

            (6) În cazul operatorilor care au încheiate contracte de delegare a gestiunii pentru care tarifele ofertate nu au avut la bază o fişă de fundamentare pe elemente de cheltuieli, prima ajustare a tarifelor se va face pe baza fişei de fundamentare, întocmită de către operator, având în vedere cheltuielile realizate în ultimele 12 luni, anterioare propunerii. Nivelul tarifului rezultat nu va depăşi nivelul tarifului actual, ajustat cu indicele de creştere a parametrului de ajustare.

            (7) Ajustarea ori modificarea ulterioară a tarifelor/taxelor prevăzute la alin. (6) se face de către autorităţile administraţiei publice locale, la solicitarea operatorilor, cu respectarea normelor metodologice elaborate de A.N.R.S.C.

            (8) Nivelul tarifelor şi taxelor de salubrizare se stabileşte astfel încât:

 1. a) să acopere costul efectiv al prestării serviciului de salubrizare;
 2. b) să acopere cel puţin sumele investite şi cheltuielile curente de întreţinere şi exploatare a serviciului de salubrizare;
 3. c) să încurajeze investiţiile de capital;
 4. d) să respecte şi să asigure autonomia financiară a operatorului.

Art. 27. (1) Aplicarea de către operatori de tarife neaprobate sau mai mari decât cele aprobate este interzisă, iar sumele încasate necuvenit se restituie către bugetele locale sau către utilizatorii de la care au fost încasate.

(2) Tarifele aprobate trebuie să conducă la atingerea următoarelor obiective:

 1. a) asigurarea prestării serviciului de salubrizare la nivelurile de calitate şi indicatorii de performanţă stabiliţi de către autorităţile administraţiei publice locale sau, după caz, de asociaţiile de dezvoltare intercomunitară prin caietul de sarcini, regulamentul serviciului şi prin contractele de delegare a gestiunii;
 2. b) realizarea unui raport calitate-cost cât mai bun pentru serviciul de salubrizare prestat pe perioada angajată şi asigurarea unui echilibru între riscurile şi beneficiile asumate de părţile contractante;
 3. c) asigurarea funcţionării eficiente a serviciului de salubrizare şi a exploatării bunurilor aparţinând domeniului public şi privat al unităţilor administrativ-teritoriale, afectate serviciului de salubrizare, precum şi asigurarea protecţiei mediului.

ART. 28. 

(1) Sursele de finanţare a lucrărilor de investiţii se asigură potrivit prevederilor art. 44 alin. (2) din Legea nr. 51/2006, republicată.

(2) Investiţiile realizate de operatori de drept privat din fonduri proprii pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea sistemului public de salubrizare se vor amortiza de către aceştia pe durata contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.

(3) Investiţiile în infrastructura specifică serviciilor de salubrizare care se realizează din fonduri proprii ale operatorilor de drept privat constituie bunuri de retur; bunurile astfel realizate rămân în proprietatea operatorilor pe toată durata contractului de delegare a gestiunii şi revin de drept, la expirarea contractului, gratuit şi libere de orice sarcini, unităţilor administrativ-teritoriale, fiind integrate domeniului public al acestora. În contractul de delegare a gestiunii se vor menţiona bunurile de retur, respectiv modul de repartiţie a categoriilor de bunuri realizate de operator până la încetarea, din orice cauză, a contractului de delegare a gestiunii serviciului de salubrizare.”

ART. 28^17 (1) În situaţia în care asociaţia de dezvoltare intercomunitară are calitatea de autoritate contractantă pentru toate activităţile desfăşurate de operatori sau pe fluxul deşeurilor municipale există mai multe autorităţi contractante, tarifele distincte aprobate de către adunarea generală a asociaţiei de dezvoltare intercomunitară, conform prevederilor art. 28^15 alin. (1) şi (2), intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data aprobării.

(2) În termen de 2 zile lucrătoare de la aprobarea tarifelor distincte, asociaţia de dezvoltare intercomunitară are obligaţia să transmită hotărârea de aprobare a tarifelor distincte către toate autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale membre sau, după caz, către autorităţile administraţiei publice implicate, în vederea aprobării respectivelor taxe.

(3) În situaţia de la alin. (2), taxele distincte şi taxa de salubrizare se calculează conform prevederilor art. 28^15 alin. (3) şi (4) şi se aprobă prin hotărâre a autorităţii deliberative a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe baza tarifelor distincte aprobate de asociaţia de dezvoltare intercomunitară, în termen de cel mult 30 de zile de la comunicarea hotărârii de aprobare a tarifelor distincte şi intră în vigoare începând cu data de întâi a lunii următoare adoptării hotărârii de aprobare a respectivelor taxe.

(4) În cazul în care autoritatea deliberativă a unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale nu aprobă taxa de salubrizare în termenul de 30 de zile prevăzut la alin. (3), operatorii au dreptul să factureze autorităţile administraţiei publice locale la nivelul tarifelor/tarifelor distincte aprobate de asociaţia de dezvoltare intercomunitară, iar diferenţa dintre sumele facturate de operator şi sumele aferente taxelor plătite de utilizatori se suportă de la bugetul local al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale în cauză.

ART. 28^18(1) Taxa de salubrizare poate fi ajustată sau modificată oricând pe parcursul anului.

(2) Autorităţile administraţiei publice locale au competenţe exclusive cu privire la elaborarea şi aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei de salubrizare pentru utilizatorii serviciului de salubrizare.”

*  O.U.G. nr. 92/2021, art. 17 alin. (5), lit. h), i) j) și k): ” (1) Autorităţile administraţiei publice locale ale unităţilor administrativ-teritoriale sau, după caz, subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor, respectiv asociaţiile de dezvoltare intercomunitară ale acestora, au următoarele obligaţii: (…)

 1. h) să implementeze, cu respectarea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, instrumentul Economic «plăteşte pentru cât arunci», bazat pe cel puţin unul dintre următoarele elemente:

(i) volum;

(ii) frecvenţă de colectare;

(iii) greutate;

(iv) saci de colectare personalizaţi;

 1. i) să stabilească şi să aprobepentru beneficiarii serviciului de salubrizare tarife distincte pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a), respectiv pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a) şi sancţiunile aplicabileîn cazul în care beneficiarul serviciului nu separă în mod corespunzător cele două fluxuri de deşeuri;
 2. j) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor prevăzute la lit. a) Contribuţia pentru Economia circulară prevăzută în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, numai pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare rezultate din aplicarea indicatorilor de performanţă prevăzuţi în contracte;
 3. k) să includă, începând cu data de 1 ianuarie 2019, în tarifele prevăzute la lit. f) pentru gestionarea deşeurilor, altele decât cele prevăzute la lit. a), contribuţia pentru Economia circulară prevăzută în Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările şi completările ulterioare, pentru deşeurile destinate a fi eliminate prin depozitare;”

și art. 22: ”(1) În conformitate cu principiul “poluatorul plăteşte”, costurile operaţiunilor de gestionare a deşeurilor se suportă de către producătorul de deşeuri sau, după caz, de deţinătorul actual ori anterior al deşeurilor.”

 

 • Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje, art. 16 alin. (1) și (4) lit. e): ”(1) Operatorii Economici sunt responsabili pentru preluarea şi valorificarea de la consumatori/utilizatori finali a ambalajelor/deşeurilor de ambalaje după cum urmează:
 1. operatorii Economici care introduc pe piaţa naţională produse ambalate, operatorii Economici care importă/ achiziţionează intracomunitar produse ambalate pentru utilizare/ consum propriu sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele primare, secundare şi terţiare folosite pentru ambalarea produselor lor, cu excepţia ambalajelor de desfacere care sunt folosite pentru ambalarea, la locul de vânzare, a produselor;
 2. operatorii Economici care supraambalează produse ambalate individual în vederea revânzării/redistribuirii sunt responsabili pentru deşeurile generate de ambalajele secundare şi terţiare pe care le introduc pe piaţa naţională;
 3. operatorii Economici care introduc pe piaţa naţională ambalaje de desfacere, inclusiv pungi de transport din plastic, sunt responsabili pentru deşeurile generate de respectivele ambalaje;
 4. operatorii Economici care dau spre închiriere, sub orice formă, cu titlu profesional, ambalaje sunt responsabili pentru respectivele ambalaje. (…)

(4) Operatorii Economici prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi: (…)

 1. e) să acopere, începând cu data de 1 ianuarie 2019, costurile pentru colectarea şi transportul, stocarea temporară, sortarea şi, după caz, pentru valorificarea deşeurilor de ambalaje gestionate prin serviciile de salubrizare stabilite potrivit prezentei legi;”

Pentru acoperirea costurilor operatorului cu activitatea de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor trebuie să contribuie toţi utilizatorii serviciului, contribuabili persoane fizice şi juridice.

În baza prevederilor legale enunţate, se impune necesar şi oportun instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici şi non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare, pentru fiecare imobil, după cum urmează:

 1. a) Utilizatori persoane fizice din mediul rural:10 lei/lună/persoană,
 2. b) Utilizatori non-casnici (agenţi economici şi instituţii publice):
 • taxa de salubrizare deşeuri reziduale 219,01lei/mc;
 • taxa de salubrizare deşeuri reciclabile 61,92 lei/mc.

Totodată este necesară întocmirea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Sarmizegetusa.

Ţinând cont de cele prezentate mai sus, considerăm că proiectul de hotărâre privind instituirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici şi non-casnici beneficiari ai serviciului de salubrizare şi aprobarea Regulamentului de instituire și administrare a taxei speciale de salubrizare în comuna Sarmizegetusaeste necesar, oportun şi legal, drept pentru care propunem aprobarea lui.  

Întocmit,

Ionutiu Andreia Tatiana

 

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte PHCL.