PH nr.20/2022 provind aprobarea regulamentului de buna gospodarire a comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

e-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

PROIECT DE  HOTARARE  NR. 20 /2022

 

             Privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara

 

 

Primarul comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara :

 

Avand in vedere :

– referatul de aprobare nr.39/25.03.2022 la Proiectul de hotarare nr.20/2022 privind aprobarea regulamentului de buna gospodarire a comunei Sarmizegetusa , judetul Hunedoara ;

– raportul secretarului nr.40/25.03.2022 la PH nr.20/2022 ;

– prevederile OG nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare

– prevederile Legii 101/2006 , republicata, privind serviciul de salubrizare, a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

– OG nr.92/2021 privind regimul deseurilor;

– OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

– Legea 52/2003 privind transparenta in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare

– art.25 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

           In temeiul dispoziţiilor art. 129 alin. (2), lit. b si alin.4 lit.e, art. 139 alin. (3), lit.e art. 196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(4), art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

PROPUNE :

 

Art.1 Se aproba planul  buna gospodarire a  Comuna Sarmizegetusa conform Anexei 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Se aproba Regulamentul  privind procedura de constatare si sanctionare a contraventiilor conform Anexei 2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Dispozitiile prezentei hotarari se completeaza cu prevederile OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiei.

Art.4 Constatarea si sanctionarea contraventiilor se va face , dupa caz, de catre primarul  comunei Sarmizegetusa si de catre persoanele imputernicite prin dispozitia primarului.

Art.5 Primarul comunei Sarmizegetusa si compartimentele de specialiate din cadrul primariei vor duc la indeplinire prevederile prezentei hotarari

Art.6 Orice alta dispozitie contrara isi inceteaza aplicabilitatea.

Art.7 Prezenta hotarare intra in vigoare in termen de 30 de zile de la publicarea pe site ul www.comunasarmizegetusa.ro si la avizierul primariei Sarmizegetusa , conform prevederilor art.4 alin.1 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art.8 Hotararea  poate fi contestata in  conditiile si termenele prevazute de Legea nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art.9 Prezenta se comunica in conditiile legii: Institutiei Prefectului, Judetul Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, si se afiseaza pe site-ul si la avizierul primariei.   

Sarmizegetusa,  25.03.2022

                 INITIATOR                                                                     AVIZAT

                        PRIMAR                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                   Hibais Leontin Dorin                                                 Bugariu Simona Nicoleta

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

                                                                                                            ANEXA NR.1 LA PH nr.20 / 2022

 

 

 

 

 

Planul de  intretinere, curatenie, infrumusetare si buna gospodarire a  Comuna Sarmizegetusa , judetul Hunedoara

 

 

 

CAP. I Dispozitii generale.

Art.1 Asigurarea si pastrarea curateniei si ordinii pe intreg teritoriul Comunei Sarmizegetusa  , buna gospodarire si infrumusetare cat si respectarea normelor de igiena si de mediu, constituie o obligatie fundamentala a autoritatilor administratiei publice locale, a institutiilor publice, agentilor economici si a altor persoane juridice precum si a cetatenilor.

Autoritatile si institutiile publice, precum si persoanele fizice si juridice au obligatia sa efectueze lucrarile de intretinere si curatenie a cladirilor si terenurilor aflate in proprietatea sau in folosinta lor, a anexelor acestora, a incintelor, imprejmuirilor, precum si a oricaror alte spatii utilizate de acestea….Persoanele fizice si juridice au obligatia sa asigure ingrijirea cladirilor si a terenurilor aflate in proprietatea sau in folosinta lor, a anexelor gospodaresti, curtilor, imprejmuirilor si sa pastreze ordinea si curatenia pe strazi, drumuri, in piete, parcuri si gradini, in celelalte locuri publice, precum si in mijloacele de transport in comun.

Art.2 Gestionarea deseurilor pe raza UAT Sarmizegetusa se efectueaza conform Hotararii Generale a a A.D.I. S.I.G.D. Județul Hunedoara, pe doua fractii umeda si uscata , deseurile municipale fiind gestionate cnform Contractului de delegare a gestiunii incheiat in conditiile legii.

Art.3 Colectarea deseurilor municipale se efectieaza saptamanal sau ori de cate ori este nevoie, anuntarea cetatenilor privind datele colectarii deseurilor municipal cat si colectarea celorlalte deseuri se face prin anunt public.

Deşeuri municipal sunt:

 1. deşeuri amestecate și deșeuri colectate separat din gospodării, inclusiv hârtia și cartonul, sticla, metalele, materialele plastice, biodeșeurile, lemnul, textilele, ambalajele, deșeurile de echipamente electrice și electronice, deșeurile de baterii și acumulatori și deșeurile voluminoase, inclusiv saltele și mobilă;
 2. deșeuri amestecate și deșeuri colectate separat din alte surse în cazul în care deșeurile respective sunt similare ca natură și compoziție cu deșeurile menajere;

Deșeurile municipale nu includ deșeurile de producție, agricultură, silvicultură, pescuit, fose

septice și rețeaua de canalizare și tratare, inclusiv nămolul de epurare, vehiculele scoase din uz și deșeurile provenite din activități de construcție și desființări.

Art.4 Organizarea, derularea si participarea la activitatile edilitar-gospodaresti, constituie o obligatie permanenta a consiliilor locale, a consiliilor judetene si a primarilor, a autoritatilor si institutiilor publice, a agentilor economici cu si fara personaliate juridica, precum sia cetatenilor.

 

 

 

 

 

 

CAP.II Obligatiile persaonelor fizice si juridice

 

A.Colectarea deseurilor municipale 

 

            Art.5 Persoanele fizice din Comuna Sarmizegetusa au urmatoarele obligatii :

a).sa incheie contracte cu operatorul de salubritate  care efectueaza ridicarea deseurilor de pe raza comunei sau sa plateasca taxa speciala instituita de consilul local prin hotarare, in functie de sitatie ;

b).sa colecteze desurile municipale separat , in recipienti sau in saci menajeri pusi la dispozitie de operatorul de salubritate, neamestecate cu alte tipuri de deseuri, precum deseurile biodegradabile( iarba, crengi, etc) , deseuri din constructii si demolari, deseuri electronice, deseuri de grajdi, animale moarte, etc ;

c), sa nu abandoneze sau sa arunce deseurile municipale pe spatiile verzi, strazi, trotuare, drumuri agricole, in locuri publice, campuri virane si in nici un alt loc nepermis ,sa nu incendieze deseurile ;

d).sa sesizeze organele competente din cadrul primariei Sarmizegetusanabandonarea deseurilor de catre persanele fizice sau juridice in locurile nepermise ;

 

            Art.6 Persaonele juridice din comuna Sarmizegetusa au urmatoarele obligatii :

a).sa incheie contracte cu operatorul de salubritate  care efectueaza ridicarea deseurilor de pe raza comunei sau sa plateasca taxa speciala instituita de consilul local prin hotarare, in functie de sitatie ;

b). sa se doteze cu recipienti speciali pentru colectarea deseurilor, pec el putin doua fractii ( umeda si uscata) sau pe 4 fractii( hartie si carton, metal, sticla si plastic) ;

c), sa amplaseza la iesirea din unitate recipienti pentru colectarea deseurilor, spere a fi utilizate de catre clienti

d).sa nu depoziteze, abandoneze sau sa arunce deseurile municipale si ambalajele pe spatiile verzi, caile de comunicatie (strazi, trotuare, drumuri agricole), in locuri publice, campuri virane si in alte locuri nepermise ,sa nu incendieze deseurile ;

    e). sa colecteze separat deseuri de ambalaje (hartie-carton, sticla, metal, plastic) pe care sa le evacueze prin unitati autorizate si sa nu amestece desseuri reciclabile si ambalaje  cu deseuri reziduale;

  f). sa sesizeze organelor competente din cadrul Primariei Sarmizegetusa, abandonarea sau aruncarea de eurilor de catre persoane fizice i juridice in locuri nepermise;

 

 1. Colectarea deseurilor biodegradabile din deseurile municipale

Art.7 Persoanele fizice si juridice de pe raza Comunei Sarmizegetusa   au urmatoarele obligatii:

 1. sa colecteze deseurile biodegradabile (vegetale) provenite din gradini, parcuri, in vederea compostarii si fermentarii Deseurile biodegradabile se vor depozita pe platforme individuale de compostare (locuri potrivite de pe proprietatea persoanelor fizice si juridice) sau pe cele stabilite de administratia publica locala;
 2. deseurile biodegradabile pot fi arse in conditiile prevazute de art.97 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordinul MAI 163/2007, respectiv se face in locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea propagarii focului la vecinatati, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii, precum i stingerea jarului dupa terminarea activitatii;
 3. sa depoziteze deseurile biodegradabile din campurile agricole pentru a se composta;
 4. sa nu abandoneze, sa nu depoziteze sau sa arunce deseurile biodegradabile pe spatiile verzi, caile de comunicatie (strazi, trotuare, drumuri agricole), in locuri publice, campuri virane si in alte locuri nepermise ,sa nu incendieze deseurile ;
 5. sa ia masurile necesare de reducere la minimum a cantitatilor de deseuri rezultate din activitatile existente;

 

 

 

 

 

 

 1. Colectarea deseurilor din constructii si demolari din deseurile municipale

 

Art.8 Persoanelefizice si juridice de pe raza Comunei Sarmizegetusa au urmatoarele obligatii:

 1. sa colecteze deseurile provenite din constructii si demolari, pe care le vor depozita in

locuri potrivite din proprietatea persoanelor fizice si juridice;

 1. deseurile din constructii si demolari, vor sta depozitate in locuri potrivite de pe proprietatea persoanelor fizice si juridice pe durata desfasurarii lucrarilor de constructii, dar nu mai mult de 30 de zile;
 2. deseurile din constructii si demolari, pot fi depozitate, temporar dar nu mai mult de 30 de zile, in fata curtii in asa fel incat sa asigure buna circulatie a autovehiculelor si a pietonilor si sa nu degradeze terenurile aferente, colmatarea santurilor sau drumurile publice;
 3. deseurile din constructiisi demolari, se vor depozita final in locuri stabilite de administratia publica locala, dupa o prealabila solicitare scrisa sau se va solicita de catre persoanele fizice sau juridice , operatorului de salubrizare ridicarea separate a acestora, contra cost, conform Regulamentului de salubrizare existent la nivelul comunei;
 4. sa nu abandoneze sau sa arunce deseurile provenite din constructii si demolari pe spatiile verzi, caile de comunicatie (strazi, trotuare, drumuri agricole), in locuri publice, campuri virane si in alte locuri nepermise ,sa nu incendieze deseurile ;

 

 1. Colectarea deseurilor de echipamente electrice si electronice ( DEEE) din deseurile municipale

 

Art.9 Persoanele fizice si juridice de pe raza comunei Sarmizegetusa au urmatoarele obligatii:

 1. sa colecteze deseurile de echipamente electrice si electronice (DEEE), fara a le amesteca cu alte tipuri de deseuri, care se vor depozita in locuri potrivite de pe proprietatea persoanelor fizice ssi juridice. Ridicarea acestora de la persoanele fizice si juridice, se va face cu titlu gratuit, in cadrul campaniilor de colectare organizate de administratia locala, trimestrial, prin unitati specializate;
 2. sa nu depoziteze, abandoneze sau sa arunce de echipamente electrice si electronice (DEEE) pe spatiile verzi, caile de comunicatie (strazi, trotuare, drumuri agricole), in locuri publice, campuri virane i in alte locuri nepermise ,sa nu incendieze deseurile ;

 

 1. Colectarea deseurilor de baterii si acumulatori si deseurile voluminoase, inclusiv saltele si mobila , din deseurile municipale

 

             Art.10 Persoanele fizice si juridice de pe raza comunei Sarmizegetusa au urmatoarele obligatii:

 

 1. de a colecta deseurile de baterii si acumulatori si deseuri voluminoase, inclusiv saltele si mobila, fara a le amesteca cu alte tipuri de deseuri, care se vor depozita in locuri potrivite de pe proprietatea persoanelor fizice si juridice;
 2. deseurile de baterii si acumulatori precum si deseurile voluminoase, inclusiv saltele i mobila, se vor depozita final, fara plata , in locuri stabilite de administratia publica locala, dupa o prealabila solicitare scrisa;

           c).sa nu depoziteze, abandoneze sau sa arunce deseurile de baterii si acumulatori precum  si deseurile voluminoase, inclusiv saltele si mobila pe spatiile verzi, caile de comunicatie (strazi, trotuare, drumuri agricole), in locuri publice, campuri virane si in alte locuri nepermise ,sa nu incendieze deseurile ;

 

 1. Colectarea gunoiului de grajd

 

            Art.11 Persoanele fizice si juridice de pe raza comunei Sarmizegetusa au urmatoarele obligatii:

 

 1. sa colecteze si sa depoziteze gunoiul de grajd, in spatii individuale de depozitare de pe proprietatea persoanelor fizice si juridice, pe platform special amenajate pentru stocarea si

 

fermentarea gunoiului de grajd , in conformitate cu legislatia specifica;

 1. sa le depoziteze in asa fel incat sa nu afecteze prin miros vecinatatile, sa nu polueze apele pluviale si sa elimine compostul pe camp ca ingrasamant natural;
 2. sa nu depoziteze, abandoneze sau sa arunce gunoiul de grajd pe spatiile verzi, caile de comunicatie (strazi, trotuare, drumuri agricole), campuri virane, malurile raului, canale

 

 1. Colectarea deseurilor periculoase din deseurile medicale

 

Art.12 Persoanele fizice si juridice de pe raza comunei Sarmizegetusa care isi administreaza singure tratamente injectabile la domiciliu si cadrele medicale care aplica tratamente la domiciliu sunt obligate sa colecteze deseurile periculoase rezultate in recipiente cu pereti rezistenti (cutii din carton, cutii din metal etc.), pe care le vor depune la cea mai apropiata unitate de asistenta medicala publica, care are obligatia de a le primi. Cabinetele medicale vor respecta legislatia specifica in domeniu. Se interzice depunerea deseurilor rezultate din ingrijiri medicale in containerele de colectare a deseurilor municipale si similare.

 

            Art.13  In conditiile legii in cadrul localitatii masuri ce se impugn urmatoarele masuri :

 

 1. a) masurile necesare pentru protectia sanatatii publice, cu sprijinul si sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;
 2. b) masuri corespunzatoare pentru conservarea si protectia mediului;
 3. c) prevenirea poluarii accidentale a mediului sau a surselor si cursurilor de apa, prin depozitarea necontrolata a deseurilor de catre agentii economici sau de catre cetateni;
 4. d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport si prelucrare a deseurilor si gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare in fiecare localitate;
 5. e) respectarea prevederilor legale si a documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism aprobate, precum si a normelor privind executarea constructiilor;
 6. f) curatenia strazilor, pietelor si a celorlalte locuri publice, indepartarea zapezii, a ghetii de pe strazi si trotuare;
 7. g) repararea si intretinerea strazilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curatarea si amenajarea santurilor, modernizarea drumurilor existente si realizarea unor drumuri comunale noi;
 8. h) finalizarea constructiilor incepute;
 9. i) intretinerea in buna stare a constructiilor existente, repararea si zugravirea periodica a acestora;
 10. j) organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igienizarea localitatilor;
 11. k) curatenia si salubrizarea digurilor si a malurilor, a cursurilor de apa, asanarea terenurilor insalubre si prevenirea poluarii apelor;”
 12. l) repararea, intretinerea si modernizarea retelei de distributie a apei;
 13. m) canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale;

 

 1. n) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, si intretinerea spatiilor verzi, a parcurilor, gradinilor publice, a terenurilor de sport si de joaca pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;
 2. o) pastrarea curateniei si respectarea normelor igienico-sanitare in unitatile de cultura si sport aflate in proprietatea unitatii administrativ-teritoriale sau in administrarea consiliului local;
 3. p) dezinsectia, dezinfectia si deratizarea localitatii;
 4. r) protectia mediului prin:

– urmarirea si resectarea legislatiei in vigoarede catre tori cetatenii, personae fizice si personae juridice;

-aprobarea priectelor si programelorpentru dezvoltarea infrastructurii localitatii

– promovarea unei atitudini corespunzatoare a comunotatii locale in legatura cu mportanta protectiei mediului

– protejarea spatiilor vrezi rurale

 

 

 

 

 

CAP.III Obligatiile si raspunderile institutiilor publice, ale agentilor
economici, ale altor persoane juridice, precum si ale cetatenilor

 

Art.14 Institutiilor publice si persoanelor fizice si juridice le revin urmatoarele obligatii:

 1. a) sa intretina in stare corespunzatoare cladirile pe care le au in proprietate, anexele gospodaresti, curtile si imprejmuirile acestora, precum si instalatiile aferente acestora, prin efectuarea lucrarilor de reparatii, amenajari si a altor lucrari specifice;
  b) sa asigure curatarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul strazii, tencuirea si zugravirea periodica a acestora, potrivit masurilor stabilite de consiliile locale;
     c) sa asigure repararea, spalarea geamurilor si a vitrinelor, inlocuirea celor sparte, intretinerea firmelor si a fatadelor imobilelor pe care le au in proprietate, inclusiv spalarea, curatarea si zugravirea periodica a acestora;
     d) sa asigure curatenia pe terenurile si locurile de depozitare aflate in proprietate, precum si pe caile de acces;
     e) sa asigure curatenia si igiena in imobilele si incintele detinute sub orice forma, inclusiv prin activitati de curatare, dezinsectie si deratizare, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
     f) sa depoziteze corespunzator reziduurile menajere, industriale, agricole, precum si materialele refolosibile, numai in locurile special amenajate sau autorizate de autoritatile administratiei publice locale;
     g) sa mentina curatenia trotuarelor, a partii carosabile, a locurilor publice si a locurilor de parcare pe care le folosesc;
     h) sa indeparteze zapada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor pe care le au in proprietate si de pe locurile de parcare pe care le folosesc, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;
     i) sa respecte masurile stabilite de lege si de reglementarile locale pentru asigurarea igienei publice si curateniei in localitati;
     j) sa asigure curatarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice;
     k) sa curete si sa intretina santurile, rigolele si podetele aferente proprietatii;
     l) sa finalizeze constructiile incepute, pe baza autorizatiilor eliberate de primari, in conditiile si in termenele stabilite de acestea;
     m) sa nu ocupe domeniul public cu vehicule in afara spatiilor marcate expres de administratorul domeniului public.
     (2) Asociatiile de proprietari vor prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligatiile ce revin proprietarilor, potrivit prevederilor prezentei hotarari si ale O.G.21/2002, si vor raspunde pentru realizarea acestora in fata autoritatilor administratiei publice locale.

 

Art.15 Persoanele care deţin în proprietate sau care exploatează proprietăţi forestiere au obligaţia să respecte întocmai H.G. nr. 923/2020
pentru aprobarea unor masuri tranzitorii necesare aplicarii unitare a normelor referitoare la provenienta, circulatia si  comercializarea materialelor lemnoase, la regimul spatiilor de depozitare a materialelor lemnoase si al instalatiilor de prelucrat lemn rotund, precum si a celor privind provenienta si circulatia materialelor lemnoase destinate consumului propriu al proprietarului, precum şi a unor măsuri de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European şi al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligaţiilor ce revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn si cu respectarea HG nr.845/2015 privind stabilirea unor obligati si sanctiuni ce revin operatorilor care introduc pentru prima data pe piata produse din lemn, in conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 995/2010 al Parlamentului European  si al Consiliului din 20 octombrie 2010 de stabilire a obligatiilor ce revin operatorilor care introduc pe piata lemn si produse din lemn

 

 

 

 

 

 

 

 

CAP.IV Sanctiuni

 

 

Art.16 (1) Se sanctioneaza in functie de gravitatea faptei, cu avertisment sau cu amenda contraventionala de la 500 lei la 1000 lei pentru urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice :

a)abandonarea/depozitarea/aruncarea pe domeniul public sau privat, a deseurilor din constructii ;

b). depozitarea direct pe platforme si nu in tomberoane a deseurilor de orice fel ;

c) neîntreţinerea curăţeniei şi igienei în locuinţe, în anexele gospodăreşti, în curţi şi în grădini şi pe alte terenuri pe care le deţin împiedicând prin aceasta convieţuirea în condiţii civilizate.

d) neefectuarea, potrivit legii, a lucrărilor de zugrăvire şi vopsire a părţilor exterioare ale clădirilor, neînlocuirea jgheaburilor şi burlanelor degradate, precum şi neefectuarea altor lucrări de reparaţii şi întreţinere la faţada imobilelor creând astfel un aspect inestetic zonei respective;

e) nefinalizarea construcţiilor începute, pe baza autorizaţiilor eliberate de primari în condiţiile şi în termenele stabilite de acestea;

f) nerepararea şi întreţinerea instalaţiilor aferente imobilelor;

g) nemenţinerea curăţeniei pe trotuarele din faţa gospodăriei sau a terenului pe care îl folosesc;

h) neîndepărtarea zăpezii şi a gheţii de pe trotuarele din faţa imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;

i) depozitarea pământului rezultat din curăţirea şanţului pe marginea carosabilă a străzii şi neaducerea la starea iniţială a căilor publice de acces;

j) neîntreţinerea permanentă a curăţeniei şanţurilor de scurgere a apei pluviale şi a podeţelor din faţa locuinţelor, respectiv terenurilor pe care le deţine sau administrează;

k) arderea de resturi vegetale  în curţi, pe străzi, pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului, cât şi pe terenuri proprietate privată;

l) necurăţirea zăpezii şi gheţii, imediat după depunere, de pe porţiunea de drum aparţinând domeniului public, din faţa imobilelor pe care le deţin sau le administrează. Zăpada sau gheaţa rezultată se depozitează astfel încât să nu se împiedice circulaţia rutieră. În cazul formării poleiului, pe trotuare vor fi presărate materiale antiderapante (de exemplu: nisip sau nisip cu sare în amestec);

m) utilizarea şanţurilor de scurgere din faţa clădirilor, precum şi din apropierea unor surse de apă, pentru evacuarea apelor menajere , dejecţiilor animaliere si a foselor septice;

n) neafişarea numărului de imobil de către proprietar

o) deteriorarea sau murdărirea în orice fel a clădirilor publice şi/sau a monumentelor amplasate în locuri publice;

p) depozitarea în şanţurile de scurgere, pe malurile acestora, pe podeţe şi tuburile de beton aferente a materialelor de construcţie sau deşeurilor de orice fel.

r) deteriorarea in orice fel a monumentelor istorice de pe raza comunei Sarmizegetusa

 

(2) Se sanctioneaza in functie de gravitatea faptei, cu avertisment sau cu amenda contraventionala de la 200 lei la 500 lei pentru urmatoarele fapte, savarsite pe zonele verzi din intravilanul comunei Sarmizegetusa de catre persaone fizice:

a) ruperea sau scoaterea din radacini a florilor, arborilor, distrugerea spatiilor verzi sub orice forma ;

b) urcarea pe monumente, statui, mutarea sau rasturnarea bancilor , a cosurilor de gunoi, aindicatoarelor ;

c) utilizarea dotarilor existente la locurile de joaca pentru copii , de persoane adulte ;

d) spalarea autovehiculeleor, de orice formasau a obiectelor de uz caznic(covoare, rufe) pe zonele verzi din comuna ;

e) utilizarea zonelor verzi pentru satisfacerea nevoilor fiziologice umane ;

f) deteriorarea, prin utilizarea sprayurilor sau a altor corpuri straine, a arborilor, cladirilor, etc ;

g) imprejmuirea, fara autorizatie, cu garduri improvizate de orice tip a zonelor verzi

h) maturarea si igienizarea trotuarelor , aleelor, aferente spatiilor verzi, care deranjeaza trecatorii prin praful creat ;

i) depozitarea deseurilor menajere, a ambalajelor rezultate din activitatea agentilor economici/comerciali la platformele de gunoi proprii parcarilor, parcurilor,a platformelor publice , precum si in cosurile de gunoi amplasate in parcuri, parcari, spatii verzi ;

j) distrugerea sau deteriorarea locurilor de joaca precum si a dotarilor existente pe spatiile verzi ;

k) distrugerea prin orice mijloace (inclusiv arderi) a vegetatiei lemnoase si ierboase din saptiile verzi ;

l) accesul cu animalele de companie in locurile de joaca destinate exclusiv copiilor si insotitorilor lor, , ori in zonele cu echipamente de joaca pentru copii ;

m) utilizarea zonelor verzi pentru satisfacerea nevoilor fiziologice ale animalelor de companie, fara ca stapanii acestora sa stranga si sa elimine in mod corespunzator, materialele fecale, imediat dupa aceasta ;

n) plimbarea prin, sau tranzitarea zonelor verzi cu caini periculosi ori agresivi, fara fara ca acestia sa fie tinuti in lesa si cu botnita ;excetie zonele de agrement pentru caini semnalizate ca atare ;

 

(3) Prevederile alin.1 se aplica, in functie de situatie si persaonelor juridice,(antreprenori, administratori, asociatii de proprietari, etc) amenda contraventionala fiind de la  2.000 lei  la  2.500 lei.

(4) Prevederile alin.2 se aplica, in functie de situatie si persaonelor juridice amenda contraventionala fiind de la  500  lei  la  1.000 lei.

 

(5) Constata rea contraventiilor si aplicarea amenzilor prevazute la alin. (1)si alin(2) se realizeaza, dupa             caz, de primar si de  persoane imputernicite de catre acesta, prin dispozitie.

 

Art.17 Atat persoanele fizice cat si reprezentantii persoanelor juridice, sunt obligati sa prezinte organelor de control documentele de identificare, iar in caz de refuz, pentru legitimarea contravenientului, agentul constatator poate apela la politie.

Art.18 (1) In cazul contraventiilor pentru care se prevede sanctiunea amenzii, agentul constatator, odata cu constatarea aplica si sanctiunea, iar daca este cazul, stabileste despagubirea facand mentiunile corespunzatoare in procesul-verbal intocmit. Procesul-verbal de constatare a contraventiei este titlu de creanta si instiintare de plata.

(2) Contravenientul poate achita, in termen de cel mult 15 zile de la data inmanarii sau

comunicarii procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute de actul normativ, agentul constatator facand mentiune despre aceasta posibilitate in procesul-verbal.

Art. 19 Contravenientii sunt obligati sa repare in natura sau prin echivalent banesc, toate prejudiciile material produse prin incalcarea prezentei hotarari si consemnate ca atare in procesul verbal de constatare si sanctionare al contraventiei.

         Art.20 Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor juridice și persoanelor fizice in conformitate cu legislația in vigoare, de autoritătile administratiei publice locale, se fac venit la bugetul local.

Art.21 Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei prin care s-a aplicat sanctiunea amenzii, se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. Plangerea impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se solutioneaza de catre Judecatoria Hateg.

 

CAP. IV DISPOZITII FINALE

Art.22 Dispozitiile prezentei hotarari se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modficarile si completarile ulterioare.

 

Sarmizegetusa,  25.03.2022

                 INITIATOR                                                                     AVIZAT

                        PRIMAR                                                        SECRETAR GENERAL UAT

                   Hibais Leontin Dorin                                                 Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

                                                                                                            ANEXA NR.2 LA PH nr.20 / 2022

 

 

 

Regulament cu privire la procedura de constatare si sanctionare a contraventiilor privind buna gospodarire a comunei Sarmizegetusa , judetu Hunedoara

 

 

 

 

Dispozitii generale

 

Art. 1. (1) Constituie contraventie fapta savarsita cu violenta, stabilita si sanctionata prin lege, ordonanta, hotarare a Gugernului Romaniei sau prin prezenta hotarare a consiliilor locale ale unitatilor administrative-teritoriale.

(2) Sanctiunile contraventionale principale ce se pot aplica sunt: a) avertismentul; b) amenda contraventionala.

(3) Sanctiunile contraventionale complementare ce se pot aplica sunt: a) confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii; b) suspendarea sau anularea, dupa caz, a avizului, acordului sau a autorizatiei de exercitare a unei activitati; c) inchiderea unitatii; d) masuri de executare silita asupra veniturilor si bunurilor mobile/imobile; e) suspendarea activitatii agentului economic; retragerea licentei sau a avizului pentru anumite operatiuni ori pentru activitati de comert exterior, temporar sau definitiv; f) desfiintarea lucrurilor si aducerea terenului in stare initiala.

 (4) Sanctiunile se stabilesc proportional cu gradul de pericol social al faptei savarsite. Pentru persoanele fizice /juridice aflate la prima abatere, daca fapta nu prezinta un grad de pericol ridicat se aplica avertisment scris, pentru cele aflate la a doua abatere, tinand cont si de gravitate se poate aplica minimul amenzii stabilit prin hotararea consiliului local si maximul amenzii 

Art. 2 (1)Pentru una si acceasi contraventie se aplica o sanctiune contraventionala principala si una sau mai multe santiuni complementare.

(2) In cazul in care contravenientul nu respecta obligatia de a inlatura obligatia creata prin savarsirea contraventiei, organul constatator poate aplica, in mod repetat, dupa fiecare somatie la care contravenientul nu se conformeaza, o noua amenda pentru contraventia savarsita.

(3) In cazul persoanelor juridice de drept public sau privat sanctiunea se aplica, dupa caz, organului de conducere al acestora, director, administrator, persoanei care a avut sarcina de a urmarii indeplinirea obligatiilor respective sau persoanei fizice care a savarsit efectiv fapta contraventionala, dupa caz.

Art. 3 Agentii constatatori imputerniciti prin Dispozitie a Primarului Comunei Sarmizegetusa au obligatia prezentarii legitimatiei de control (potrivit modelului prezentat in Anexa la dispozitie) sau Dispozitia Primarului prin care sunt imputerniciti, precum si actul de identitate.

 Art. 4 Conform art. 28, alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, in cazul aplicarii sanctiunii contraventionale cu amenda, contravenientul poate achita, in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii procesului-verbal, jumatate din minimul amenzii prevazute, agentul constatator urmand a face aceasta mentiune in cuprinsul procesului-verbal.

Art. 5 (1) Agentul constatator stabileste sanctiunea contraventionala principala si/sau complementara in procesul verbal de constatare a contraventiei.

(2) In afara sarcinilor prevazute la alin.(1), agentul constatator va stabili in cuprinsul aceluiasi proces-verbal atunci cand va fi cazul, in masura in care este posibil si valoarea pagubei produse prin contraventie, in conditiile legii.

(3) Dupa caz, agentul constatator are dreptul de a fotografia sau filma faptele care constituie contraventie, precizand in mod expres in procesul-verbal despre acest fapt, precum si data si ora sfarsirii faptei.

Art. 6 Procesul-verbal de constatare a contravenției va cuprinde în mod obligatoriu:

 • data și locul unde este încheiat;
 • numele, prenumele, calitatea și instituția din care face parte agentul constatator;
 • datele personale din actul de identitate, inclusiv codul numeric personal, ocupația și locul de muncă ale contravenientului;
 • descrierea faptei contravenționale cu indicarea datei, orei și locului în care a fost săvârșită, precum și arătarea tuturor împrejurărilor ce pot servi la aprecierea gravității faptei și la evaluarea eventualelor pagube pricinuite;
 • indicarea actului normativ prin care se stabilește și se sancționează contravenția;
 • indicarea societății de asigurări, în situația în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de circulație;
 • posibilitatea achitării în termen de 48 de ore a jumătate din minimul amenzii prevăzute de actul normativ, dacă acesta prevede o asemenea posibilitate;
 • termenul de exercitare a căii de atac și organul la care se depune plângerea;
 • seria și numărul pașaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării acestuia și statul emitent in cazul cetățenilor străini, persoane fără cetățenie sau cetățeni români cu domiciliul în străinătate;
 • în cazul în care contravenientul este minor procesul-verbal va cuprinde și numele, prenumele și domiciliul părinților sau ale altor reprezentanți ori ocrotitori legali ai acestuia;
 • în situația în care contravenientul este persoana juridică în procesul-verbal se vor face mențiuni cu privire la denumirea, sediul, numărul de înmatriculare în registrul comerțului și codul fiscal ale acesteia, precum și datele de identificare a persoanei caare o reprezintă.

În momentul încheierii procesului-verbal agentul constatator este obligat să aducă la cunoștință contravenientului dreptul de a face obiecțiuni cu privire la conținutul actului de constatare.

Obiecțiunile sunt consemnate distinct în procesul-verbal la rubrica “Alte mențiuni”, sub sancțiunea nulității procesului-verbal.

Dacă aceeași persoana a săvârșit mai multe contravenții sancțiunea se aplică pentru fiecare contravenție.

Aplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 6 luni de la data săvârșirii faptei. În cazul contravențiilor continue, termenul prevăzut mai sus curge de la data încetării săvârșirii faptei. Contravenția este continuă în situația în care încălcarea obligației legale durează în timp.

Executarea sancțiunilor contravenționale se prescrie dacă procesul-verbal de constatare a contravenției nu a fost comunicat contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancțiunii.

Lipsa mențiunilor privind numele, prenumele și calitatea agentului constatator, numele și prenumele contravenientului, iar în cazul persoanei juridice lipsa denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se constata și din oficiu.

În cazul în care prin actul normativ de stabilire și sancționare a contravențiilor nu se prevede altfel, agentul constatator, prin procesul-verbal de constatare, aplică și sancțiunea.

Dacă, potrivit actului normativ de stabilire și sancționare a contravenției, agentul constatator nu are dreptul să aplice și sancțiunea, procesul-verbal de constatare se trimite de îndată organului sau persoanei competente să aplice sancțiunea. În acest caz sancțiunea se aplică prin rezoluție scrisă pe procesul-verbal.

Sancțiunea se aplică în limitele prevăzute de actul normativ și trebuie să fie proporțională cu gradul de pericol social al faptei săvârșite, ținându-se seama de împrejurările în care a fost săvârșită fapta, de modul și mijloacele de săvârșire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum și de circumstanțele personale ale contravenientului și de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

În situația în care contravenientul a fost sancționat cu amendă, precum și dacă a fost obligat la despăgubiri, odată cu procesul-verbal, acestuia i se va comunica și înștiințarea de plată. În înștiințarea de plată se va face mențiunea cu privire la obligativitatea achitării amenzii la instituțiile abilitate să o încaseze, potrivit legislației în vigoare și, după caz, a despăgubirii, în termen de 15 zile de la comunicare, în caz contrar urmând să se procedeze la executarea silită.

Dacă agentul constatator aplică și sancțiunea, iar contravenientul este prezent la încheierea procesului-verbal, copia de pe acesta și înștiințarea de plată se înmânează contravenientului, făcându-se mențiune în acest sens în procesul-verbal. Contravenientul va semna de primire.

În cazul în care contravenientul nu este prezent sau, deși prezent, refuză să semneze procesul-verbal, comunicarea acestuia, precum și a înștiințării de plată se face de către agentul constatator în termen de cel mult două luni de la data încheierii.

Comunicarea procesului-verbal și a înștiințării de plată se face prin poștă, cu aviz de primire, sau prin afișare la domiciliul sau la sediul contravenientului. Operațiunea de afișare se consemnează într-un proces-verbal semnat de cel puțin un martor.

Punerea în executare a sancțiunii amenzii contravenționale se face astfel:

 • a) de către organul din care face parte agentul constatator, ori de câte ori nu se exercită calea de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contravenției în termenul prevăzut de lege;
 • b) de către instanța judecătorească, în celelalte cazuri;

În vederea executării amenzii, agentul constatator va comunica din oficiu procesul-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii, neatacat cu plângere în termenul legal, în termen de 30 de zile de la data expirării acestui termen, astfel:

 • a) pentru sumele care se fac venit integral la bugetele locale, organelor de specialitate ale unităților administrativ-teritoriale în a căror rază teritorială domiciliază contravenientul persoană fizică sau, după caz, își are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică;
 • b) pentru sumele care se fac venit integral la bugetul de stat, organelor de specialitate ale unităților subordonate Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrare Fiscală, în a căror rază teritorială își are domiciliul fiscal contravenientul persoană juridică.

Art. 7 (1) Impotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei si de aplicare a sanctiunii se poate face plangere in termen de 15 zile de la data inmanarii sau comunicarii acestuia. Plangerea se depune la judecatoria in a carei circumscriptie a fost savarsita contraventia.

(2) Partea vatamata poate face plangere numai in ceea ce priveste despagubirea, iar cel caruia ii apartin bunurile confiscate, altul decat contravenientul, numai in ceea ce priveste masura confiscarii;

(3) Pentru sanctionarea cu celeritate a cauzei, plangerea formulata se poate inainta deopotriva si organului din care face parte agentul constatator.

Art. 8 Procesul-verbal neatacat in termenul prevazut la art. 7, alin .(1), precum si hotararea judecatoreasca definitiva prin care s-a solutionat plangerea constituie titlu executoriu, fara vreo alta formalitate.

Art. 9 Contraventiile stabilite prin prezenta hotarare le sunt aplicabile prevederile O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 10 Pentru executarea silita a amenzilor contraventionale sun aplicabile prevederile Legii nr. 207/2015 privind Codul de Procedura Fiscala, cu modificarile ulterioare

Art.11 În cazul în care contravenientul persoană fizică nu a achitat amenda în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă a sancţiunii şi nu există posibilitatea executării silite, Compartimentul Impozite si Taxe Locale din cadrul primariei Sarmizegetusa va sesiza Judecătoria Hateg în vederea înlocuirii amenzii cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii, ţinându-se seama de partea din amendă care a fost achitată.

 

 Dispozitii finale :

Art. 12 Prezenta procedură se completează cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, cu modificările și completările ulterioar

 

Art. 13 Prezenta hotarare se aduce la cunostiinta publica prin afisarea la sediul Primariei comunei Sarmizegetusa si in locurile de afisaj public, precum si pe site-ul Primariei comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara.

 

Art.14 Anexele 1,2 si 3 fac parte integranta din prezentul Regulament

Anexa 1 Model PV constatare contraventie

Anexa 2 Rezolutie de aplicare a sanctiunii

Anexa 3 PV de indeplinire a procedurii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.1 la Regulamentul privind procedura de constatare si sanctionare a contraventiilor privind buna gospodarire a comunei Sarmizegetusa , judetu Hunedoara

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CUI:4633293

CONT TREZORERIE HATEG

 

 

P R O C E S – V E R B A L

de constatare şi sancţionare a contravenţiilor

 Nr………….,

încheiat azi, ………………(Z,L,A) in satul…………………..comuna Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

 1. Subsemnatul, ………….………………………………, în calitate de ……….…….……………, în urma controlului efectuat astăzi, …………………, ora…………, la……………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………. am constatat următoarele: ..…………………………………………………………………………………………………… ………………….……………………..……………………………………….……………………………… …………………….……………………..……………………………………….…………………………… …………………….……………………..……………………………………….…………………………… ……..………….……………………..……………………………………….………………………………… ………………….……………………..……………………………………….……………………………
 2. În conformitate cu prevederile HCL Sarmizegetusa nr……………..….., privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara, aceste fapte constituie contravenţii la normele legale privind ……………………………………………………………..…………………….….………..…….. .………….……………………..………………………………….…………………………………………… .……………………..……………………………………….…………………………………………………….. şi se sancţionează cu amenda contravenţională, astfel: a) conform art……..alin…….lit……, – de la ……….… lei până la ………………… lei; b) conform art……..alin…….lit……, – de la ……… lei până la ………………… lei; c) conform art……..alin…….lit……, – de la ……… lei până la ………………… lei;
 3. De săvârşirea abaterilor de mai sus se face răspunzător, după caz:
 4. a) persoana fizică dl (dna.), ……………..…………………….., cu domiciliul în …………………….……….….., sat ……………………………………………..str. ………………….…….…, nr. …., bl. …., sc. …., et. …., ap. …., judeţul ……………………………, sectorul ……………….., C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria .…… nr. ..……………….…, eliberat(ă)/emis (ă) de poliţia/statul ………………………………………..…………….. la data de ……….……………..…, în calitate de ……………………………………………………………….;
 5. b) persoana juridică ………………………………………….………., înmatriculată la registrul comerţului cu nr. ..……….…..….…., cod fiscal nr…………….…….., cu sediul în ……….…………………………………….……, sat …………………………………………………………………….., str. ……………..………….……………………………, nr. ….…., bl. ….…., sc. ….…., et. ….….,ap. ….…., judeţul …………………………….., sectorul .……………, reprezentată de dl (dna.) ………………………..…………………….., în calitate de/având funcţia de …..……………………………………, C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria ……. nr. ..……………, eliberat(ă)/emis de poliţia/statul …..………………………………. la data de ……….…………….…………..….
 6. Subsemnatul(a), ……………………………, posesor (posesoare) al/a buletinului/cărţii de identitate seria …… nr. ………….… eliberat(ă) de ..………………. la data de ………………., domiciliat (domiciliată) în ……………………………………..…, sat ……………………………….. str. ……………………, nr. …, bl. ….…., sc. ….…., et. ….…., ap. ….…., judeţul/sectorul …………………………………., C.N.P. I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, în calitate de martor, declar că numitul, ……………………….……………………………………….. nu este de faţă/refuză/nu poate să semneze procesul-verbal de constatare şi sancţionare a contravenţiilor.
 7. Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, în cuantum de………………….lei, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesuluiverbal, la casieria Primăriei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara, Trezorerie sau la alte instituţii bancare.
 8. a) Alte menţiuni ale organului constatator (contravenientul nu se află de faţă, refuză sau nu poate să semneze, motivele privind lipsa martorului etc.) ……………………………………………………………………………………………………… ………………….……………………..……………………………………….……………………………… ………………………………………………………………………………………………………
 9. b) Obiecţiuni ale contravenientului …..…………….…………………………………………………………………………………… ………………….……………………..……………………………………….……………………………… ……………………………………………………………………………………………………

 

 

                  Agent constatator,                                                                    Contravenient,

________________________________                                ______________________________

(numele şi prenumele, semnătura)                                                 (numele şi prenumele, semnătura)

 

 

Martor,

_____________________

(numele şi prenumele, semnătura)

 

 

 

 

 1. Potrivit prevederilor art. 31 şi 32 din Ordonanţa Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, împotriva prezentului procesverbal de constatare şi de sancţionare a contravenţiei se poate face plângere, în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria Hateg.

           Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 3 exemplare, conţinând rezoluţia de aplicare a sancţiunii şi „Înştiinţarea de plată” şi s-a înmânat/comunicat contravenientului un exemplar personal/prin afişare la domiciliu/cu scrisoare recomandată cu confirmare de primire nr. ……… din ……………….

 

 

            Agent constatator,                                                                    Contravenient,

________________________________                                ______________________________

(numele şi prenumele, semnătura)                                                 (numele şi prenumele, semnătura)

 

 

Martor,

_____________________

(numele şi prenumele, semnătura)

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la Regulamentul privind procedura de constatare si sanctionare a contraventiilor privind buna gospodarire a comunei Sarmizegetusa , judetu Hunedoara

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

 

 

Rezoluţie de aplicare a sancţiunii si Înştiinţare de plată

 

 

Ţinând seama de faptele săvârşite, constatate şi consemnate in process verbal nr……………………… din …………………………… în baza prevederilor HCL Sarmizegetusa nr……………………….., privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei şi având în vedere dispoziţiile art. 21 din Ordonanţa Guvernului României nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, subsemnatul, ………………………………….……………………………, în calitate de ………………………… ……………………….., aplic următoarea sanctiune:

¾ avertisment scris

¾ amenda în valoare de ……..……… lei (adică ……………………………………………….);  (în cifre) (în litere) pe care o va achita casieria Primăriei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara, Trezorerie sau la alte instituţii bancare în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, iar sumele încasate se fac integral venit la bugetul local;

Contravenientul poate achita jumătate din minimul amenzii, în cuantum de………………….lei, în termen de 15 zile de la data înmânării sau comunicării procesuluiverbal, la casieria Primăriei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara, Trezorerie sau la alte instituţii bancare. Contravenientul urmează să achite suma totală de ……..……..……….. lei la casieria Primăriei Seimeni, judeţul Constanța, Trezorerie sau la alte instituţii bancare în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, iar sumele încasate se fac integral venit la bugetul local;

Contravenientul are obligaţia să predea copia chitanţei, în termen de 15 zile de la data comunicării prezentului proces-verbal, la adresa Consiliului Local Sarmizegetusa, situată în sat Sarmizegetusa, comuna Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara.

Dacă contravenientul nu achită amenda în termen de 15 zile de la data înmânării/comunicării, se va proceda la executarea silită.

Impotriva procesuluimverbal se poate face plangere in termen de 15 zile d ela data inmanarii sau comunicarii acestuia , la judecatoria Hateg,

Prezentul pv de constatare a contraventiei contine ….pagini si s a intocmit in 3 exemplare,dintre care unul sa lasa la contravenient.

 

 

Agent constatator,                                                                    Contravenient,

   ________________________________                             ______________________________

     (numele şi prenumele, semnătura)                                                 (numele şi prenumele, semnătura)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexa nr.2 la Regulamentul privind procedura de constatare si sanctionare a contraventiilor privind buna gospodarire a comunei Sarmizegetusa , judetu Hunedoara

 

 

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

 

 

PROCES-VERBAL DE INDEPLINIRE A PROCEDURII

 

 

            Astazi __________________, subsemnatul (persoana desemnata pentru inmanarea proceselor-verbale de constatare a contraventiilor) _______________ din cadrul__________________________________, avand de inmanat procesul-verbal de constatare a contraventiei cu instiintarea de plata nr.______din ____________, m-am deplasat la domiciliul numitului ___________________________________din localitatea/sat ________________, str. ____________, nr.____, comuna _______________, judetul _____________________, gasind pe contravenient sau pe _____________________________ruda cu acesta, persoana care locuieste la aceasta adresa, administrator, portar, imputernicitul contravenientului, care-primind actul, a semnat in fata noastra.

 

               Semnatura primitorului si actul de identitate ______________________.

 

Alte mentiuni (inclusiv obiectiunile contravenientului ) ________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________

 

              Refuzand primirea (negasind nici o persoana), s-a afisat pe usa principala a locuintei contravenientului.

Nota : In caz de afisare, actul se va lipi numai la colturi si, dupa caz , cu instiintarea in fata . Procedura de inmanare/afisare a fost facuta in prezenta martorului asistent ______________________________________, posesor al ____, seria_____, nr.______, CNP_________________________, cu domiciliul stabil in _____________________________________________________________________________.

 

       Dupa inmanarea/afisarea procesului-verbal de constatare a contraventiei, procesul-verbal de indeplinire a procedurii de citare se va inmana organului emitent.

 

AGENT PROCEDURAL,                CONTRAVENIENT/PERS. CARE A PRIMIT           __________________                                                                     ____________________

           nume si prenume,semnatura                                                nume si prenume,semnatura

 

 

MARTOR ASISTENT,

_________________

nume si prenume,semnatura

 

 

 

 

 

ROMANIA

JUDETUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMAR

Nr. 39 din 25.03.2022 

 

 

 

 

REFERAT DE APROBARE

 

PH nr.20/2022 Privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara

 

 

 

 

Prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale, prin care se stabilesc obligaţiile şi răspunderile care revin autorităţilor administraţiei publice locale, instituţiilor publice, agenţilor economici şi cetăţenilor pentru buna gospodărire a localităţilor, pentru instaurarea unui climat de ordine şi curăţenie pe teritoriul acestora.

Potrivit acestui act normativ, asigurarea şi păstrarea curăţeniei şi ordinii pe teritoriul localităţilor, buna gospodărire a acestora şi respectarea normelor de igienă constituie o obligaţie fundamentală a autorităţilor administraţiei publice locale, a instituţiilor publice, agenţilor economici şi a altor persoane juridice, precum şi a cetăţenilor.

Potrivit art. 24 din ordonanţa mai sus menţionată, este necesară adoptarea unei hotărâri a consiliului local în condiţiile, care să prevadă faptele săvârşite de instituţiile publice, agenţii economici, alte persoane juridice, precum şi de cetăţeni, care constituie contravenţii în domeniul bunei gospodăriri a localităţilor urbane şi rurale precum şi sancţiunile ce se pot aplica pentru acestea.

Potrivit – OG nr.92/2021 privind regimul deseurilor si art.25 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin hotarari ale consiliului local se stabilesc si alte fapte contraventionale decat cele cuprinse in legislatia existent si cuantumul amenzilor alicabile acestore, in functie de situatie

 

Având în vedere obligaţiile şi răspunderile consiliilor locale şi ale primarilor, obligaţiile instituţiilor publice, ale agenţilor economici şi ale celorlalte persoane juridice, obligaţiile cetăţenilor, toate stabilite prin legislatia specifica, hotarari ale consiliilor locale , corroborate cu prevederile OG nr,2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor,  propun spre dezbatere următorul Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de bună gospodărire a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoaraa.

 

 

 

PRIMAR,

Hibais Leontin Dorin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDETUL  HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMARIA

Secretar General

Nr.40 din 25.03.2022 

 

 

 

RAPORT DE SPECIALITATE

 

 

 

       Examinând proiectul de Hotărâre nr. 1198 de aprobare a „Programului de măsuri  ce vizeaza îmbunatățirea activității de gospodărire și înfrumusețare a Comunei Sarmizegetusa , a obligațiilor si responsabilitatilor care revin institutiilor publice, agentilor economici,cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei Sarmizegetusa si respectarea conditiilor de mediu, precum si stabilirea sanctiunilor aplicabile institutiilor publice, agentilor economici, cetatenilor pentru buna gospodarire a comunei.

Având în vedere prevederile :

– prevederile OG nr.21/2002 privind gospodarirea localitatilor urbane si rurale, cu modificarile si completarile ulterioare

– prevederile Legii 101/2006 , republicata, privind serviciul de salubrizare, a localitatilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

– OG nr.92/2021 privind regimul deseurilor;

– OG nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare

– Legea 52/2003 privind transparenta in administratia publica, cu modificarile si completarile ulterioare

– art.25 din Legea nr.24/2007 privind reglementarea si administrarea spatiilor verzi din intravilanul localitatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

          Faţă de cele prezentate, propun spre dezbatere si aprobarea consiliului local  al comunei Sarmizegetusa Proiectul de Hotărâre nr. 20/2022 de aprobare a Regulamentului de bună gospodărire a comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara.

        Proiectul îndeplinește condițiile de fapt și de drept în vederea inițierii si propun adoptarea lor in forma prezentata de initiator.

 

 

Secretar general

Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in Proiecte PHCL.