hcl 17/2022 Privind includerea in domeniu public al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara a investitiei „ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE PAUCINESTI SI ZEICANI, COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

 

R   O   M      N   I   A

JUDEŢUL  HUNEDOARA

 COMUNA   SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 17 din 29.03.2022

Privind includerea in domeniu public al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara a investitiei „ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE PAUCINESTI SI ZEICANI, COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”

 

 

Consiliul Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.03.2022

 

            Avand in vedere:

  • referatul de aprobare al primarului comunei Sarmizegetusa nr. 33 / 16.03.2022;
  • raportul de specialiate nr. 34/16.03.2022
  • avizele comisiilor de specialiate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr.49/29.03.2022, nr.52/29.03.2022 si nr.55/29.03.2022 ;
  • procesul – verbal de receptive la la terminarea lucrarilor nr.1440/07.07.2021 incheiat  ca urmare a finalizarii proiectului „ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE PAUCINESTI SI ZEICANI, COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”.
  • prevederile art. 27 alin. 1 din Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art.25 alin.3 din Legea nr. 51/2006  a serviciilor comunitare de utilităţi publice, republicată şi actualizată;
  • prevederile Legii nr.241/2006 a serviciului de alimentare cu apa si canalizare, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • prevederile HG nr.855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv-cadru si a statutului-cadru ale asociatiilor de dezvoltare intercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice
  • prevederile art.554 si ale art.858-863 din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicata;

            În temeiul dispoziţiilor art.129 alin.2 lit,c), art.135 ,139 alin. 1 si alin,3 lit.g), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2),art. 243 alin. (1),) art.286 din O.U.G. nr. 57/2019 privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,

 

HOTARASTE:

 

            Art. 1 Se aproba includerea in domeniul public al comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara, a bunurilor ce alcatuiesc proiectul de investitii „ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE PAUCINESTI SI ZEICANI, COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte din prezenta hotarare.

            Art.2 Se aproba predarea catre SC APA PROD SA Deva, operator regional inmatriculata la registrul comertului cu nr.J20/571/2001, CUI RO14071095, a bunurilor, echipamente si constructii aferente sistemului de alimentare cu apa si canalizaredin cadrul proiectului de investitii„ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE IN LOCALITATILE PAUCINESTI SI ZEICANI, COMUNA SARMIZEGETUSA, JUDETUL HUNEDOARA”, avand datele de identificare prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3 Predarea-primirea bunurile prevazute la art.1 se va face in baza unui act additional la Contractul de delegare al serviciilor publice de alimentare cu apa si canalizare nr.5400/05.05.2009, incheiat intre “ AQA PREST” Hunedoara , in ciliate de autoritate delegate si SC APA PROD SA Deva .

            Art.4 Terenul aferent retelei de alimentare cu  apa si canalizare identificat conform art.1 se da in folosinta gratuita operatorului regional SC APA PROD SA Deva.

            Art.5 Se imputerniceste primarul comunei Sarmizegetusa sa semneze toate documentele necesare predarii.

            Art.6 Inventarul bunurilor care apartin domeniului public al comunei Sarmizegetusa se va actualize in mod corespunzator.

            Art. 7 Primarul comunei Sarmizegetusa prin aparatul de specialiate , va duce la indeplinire prezenta hotarare;

Art. 8 Prezenta hotărâre poate fi contestată la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios administrativ şi fiscal, în termenul şi condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004 privind contenciosul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

            Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică, în conditiile legii: Institutiei Prefectului Judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, SC APA PROD SA Deva, “ AQA PREST” Hunedoara   si se publica conform legii prin grija secretarului general al comunei se site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro.

 

Sarmizegetusa, 29.03.2022

 

 

 

     PRESEDINTE DE SEDINTA                                     CONTRASEMNEAZA

            Obrejan Marius Ciprian                                   SECRETAR GENERAL

                                                                                     Bugariu Simona – Nicoleta

 

 

 

 

Cvorum necesar pentru adoptare: majoritatea calificata

Adoptata prin vot deschis.

Consilieri în funcţie 9, Consilieri prezenţi: 9, voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri: 0.

 

 

 

Posted in HCL adoptate.