PROCES VERBAL SEDINTA ORDINARA 29.06.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMĂRIA

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

                                                E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

  1. ­­­­40 din 30.06.2022

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din data de   29.06.2022

 

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.

            Sedinta a fost convocata  prin Dispoziţia primarului Nr. 88 / 2022 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consilierii  locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi precum si procesul – verbal al sedintei extraordinare din data de 11.06.2022 .

            Lucrarile sedintei sunt publice.            

       La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.

La sedinta participă de drept  doamna Bugariu Simona Nicoleta persoana care tine locul secretarului comunei Sarmizegetusa.

       În continuare se  dă cuvântul doamnei Bugariu Simona Nicoleta care în conformitate cu prevederile art. 138  alin.(15)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.                  

       Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 11.06.2022 care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.

Procesul – verbal este aprobat cu unanimitate de voturi pentru (8 pentru)

 

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 41/2022 privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Sarmizegetusa, aprobat prin HCL Sarmizegetusa 76/2019

 

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

        2.Proiect de hotărâre nr. 42/2022   Privind rectificarea a III a a bugetului local al comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara 

                                                                                                 Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

       3.Proiect de hotărâre nr. 43/2022  Privind aprobarea contractului de comodat pentru darea în folosință gratuită a imobilului înscris în CF 64062 .nr.cadastral 64062 Muzeului National de Istorie al Transilvaniei

 

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

       4.Proiect de hotărâre nr. 44/2022   privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa aprobat prin HCL Sarmizegetusa nr.15/2022

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

Se supune la vot ordinea de zi

Se aproba cu unanimitate de voturi pentru.

 

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.

 

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

 

         Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 41/2022 privind actualizarea Inventarului bunurilor imobile care alcătuiesc domeniul privat al comunei Sarmizegetusa, aprobat prin HCL Sarmizegetusa  nr. 76/2019.

Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.41/2022.(aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 41/2022  .(aviz favorabil)

         Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.41/2022 (aviz favorabil).

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.41 din 29.06.2022.

 

La punctul 2 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 42/2022  Privind rectificarea a III a a bugetului local al comnei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara .

Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.42/2022 .(aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 42/2022 .(aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.42/2022  .(aviz favorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 42 din 29.06.2022.

 

 

       La punctul 3 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 43/ 2022 Privind aprobarea contractului de comodat pentru darea în folosință gratuită a imobilului înscris în CF 64062 .nr.cadastral 64062 Muzeului National de Istorie al Transilvaniei.

Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.43/2022. (aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 43/2022  .(aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.43/2022  .(aviz favorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.43 din 29.06.2022.

     

 

            La punctul 4 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 44/2022 privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa aprobat prin HCL Sarmizegetusa nr.15/2022 privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa aprobat prin HCL Sarmizegetusa nr.15/2022

  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.44/2022 .(aviz favorabil)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 44/2022 .(aviz favorabil)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.44/2022  .(aviz favorabil)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 44 din 29.06.2022.

 

 

 

 

 

 

 

 

         La Diverse:

Doamna consilier local Obrejan Pamela Corina adreseaza domnului primar urmatoarele intrebari:

  1. Intrebare: Avand in vedere ca, data de 01 Iunie este zi libera,unde a fost autoutilitata primariei in aceasta zi si daca exista foaie de parcurs intocmita in acest sens  ?

Raspuns: Desigur ca exista foaie de parcurs iar deplasarea a fost cu siguranta in interes de serviciu.

 

  1. Intrebare: De ce sunt conditionati cetatenii comunei la eliberarea unor adeverinte, de plata impozitelor datorate bugetului local( in speta eliberarea unei adeverinte necesare schimbarii cartii de identitate)?

Raspuns: Nimeni nu este conditionat de plata impozitelor locale la eliberarea adeverintelor sau a altor documente.In speta, functionarul public din cadrul compartimentului impozite si taxe locale doar a amintit contribuabilului ca exista intarzieri la plata impozitului din anii precedenti si sa incerce sa achite evitand astfel procedura executarii silite.

 

 

Intrebare adresata secertarului comunei care este si coordonator UAT recensamant populatie

 

Intrebare: De ce angajatele primariei care sunt si recenzori teren , indeplinesc aceasta sarcina in timpul programului de lucru?

Raspuns: Nu am cunostinta de faptul ca recenzorii, care sunt si angajatele primariei s-au deplasat in timpul serviciului la domiciliul persoanelor pentru recenzare .

 

 

Epuizandu-se ordinea de zi si intrebarile , presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

 

 

                    Presedinte de sedinta                                                     Secretar General U.A.T.

                 Obrejan Pamela Corina                                                      Bugariu Simona Nicoleta

Posted in HCL adoptate.