HCL 44/29.06.2022 ACTUALIZARE PROGRAM ACHIZITII PUBLICE

            ROMÂNIA                                                                                                                                     JUDEŢUL HUNEDOARA

                                                                    COMUNA SARMIZEGETUSA

                                                                                    CONSILIUL LOCAL

337415, Sarmizegetusa, nr. 4, Tel./fax 0254 / 776510 / 776552; E-mail:primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

HOTARAREA NR.44 din 29.06.2022

                                   

privind actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa aprobat prin HCL Sarmizegetusa nr.15/2022

 

 

            Consiliul Local al comunei Sarmizegetusa,judeţul Hunedoara

                           Intrunit in sedinta ordinara din data de 29.06.2022

 

Având în vedere:

– referatul de aprobare inregistrat la nr. 85/23.06.2022 prin care se propune aprobarea   actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa si raportul compartimentului de resort nr.86/23.06.2022 la proiectul d ehotarare nr.44/2022

– HCL nr.15/2022 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

            -prevederile Legii nr. 98/2016 privind achizitiile publice, cu modificările şi completările ulterioare ;

-dispozitile art.12-15din H.G.nr.395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie/acordului –cadru din Legea 98/2016 privind achizitiile publice;

– prevederile Ordinului Presedintelui ANAP nr.281/2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale;

– avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local Sarmizegetusa nr.124/29.06.2022, nr.128/29.06.2022 si nr.132/29.06.2022.

 

            In baza  art. 129, alin. 1, alin. 2, lit. b, alin. 4 lit. e si art. 139, alin. 1 si 3, lit. c, coroboratcu art. 5, lit.cc, art.196, alin. 1, lit. a  si art. 243, alin.1, lit.a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 

 

 

HOTARASTE:

 

 

 

Art.1. Se aproba actualizarea Programului anual al achiziţiilor publice, pentru anul 2022, la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa, prin modificarea  anexei nr.1 la HCL 15/2022  Sectiunea “ Lucrari care se vor realiza prin licitatii” , pozitia 4 , astfel:

 

15

Lucrari de amenajare curte capela Sarmizegetusa

45212361-4

320.000 lei

Buget

 local

01.01.2022

31.12.2022

 

 

 

 

 

 

 

Art.2.Compartimentul achizitii publice si Compartimentul proiecte europene din cadrul aparatului de specialitate al primarului, va face toate demersurile prevazute de lege,pentru ducerea la indeplinire a hotararii.

 

Art.3.Prezenta hotarare poate fi contestata in termenul  legal la Tribunalul Hunedoara, Sectia Contencios Administrativ si Fiscal, in termenul si conditiile Legii nr.554/2004 a Contenciosului administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.4.Hotărârea  se comunica in conditiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara,  Primarului comunei Sarmizegetusa, Compartimentului achizitii publice, compartimentului contabiliate si se va afisa pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro.

 

 

                 Presedinte de sedinta                                                       Contrasemneaza

              Consilier local                                                                    Secretar General

            Obrejan Pamela Corina                                                 Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

CVORUM NECESAR PT.ADOPTARE –majoritate simpla – 5 voturi.

Adoptata prin vot deschis in sedinta  ordinara din 29.06.2022. Consilieri în funcţie 9,

Consilieri prezenţi: 9 . Voturi pentru: 9, impotrivă: 0, abţineri:0 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in HCL adoptate.