PV SEDINTA EXTRAORDINARA 05.10.2023 aprobat in sedinta ordinara din data de 31.10.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMĂRIA
NR. 64 din 05.10.2023

PROCES VERBAL
privind lucrările şedinţei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din data de 05.10.2023

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.
Sedinta a fost convocata prin Dispoziţia primarului Nr. 105/2023 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Lucrarile sedintei sunt publice.
La lucrările şedinţei participă un număr de 8 consilieri din totalul de 9 in functie. Lipseste nemotivat domnul consilier Obrejan Marius Ciprian.
La sedinta participă de drept doamna Bugariu Simona Nicoleta secretarul general al comunei Sarmizegetusa.
În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

1. Proiect de hotarare nr. 62/2023 Privind aprobarea completarii inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Comunei Sarmizegetusa aprobat prin HCL nr.76/2019
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin
Se supune la vot ordinea de zi
Se aproba cu 8 voturi pentru, 0 impotriva, 0 abtineri.

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi.

Se constata ca , la proiectul nr.62/2023 exista raportul primarului si referatul compartimentului de resort.
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.62/2023.(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 62/2023 .( aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.62/2023. ( aviz FAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 8 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.
Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 60 din 05.10.2023.

Diverse
Domnul consilier Dramnescu Marian comunica faptul ca la Paucinesti la intersectia cu biserica nu functioneaza o lampa si trebuie schimbata.
Domnul consilier Hibais Iulian Gabriel inreaba care este situatia canalizarii din satele Paucinesti si Zeicani, cand se pot oamenii racorda.
Domnul primar spune ca, a fost la directorul SC APA PROD sa discute acest aspect , urmatorul pas fiind verificarea instalatiei de canalizare.

Epuizandu-se ordinea de zi, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta Secretar General U.A.T.
Bojin Ovidiu Aurel Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proces verbal sedinta.