PV SEDINTA ORDINARA 27.09.2023 aprobat in cadrul sedineti ordinare din data de 31.10.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

NR. 60 din 29.09.2023

PROCES VERBAL
privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din data de 27.09.2023

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.
Sedinta a fost convocata prin Dispoziţia primarului Nr. 100/2023 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Consilierii locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi .
Lucrarile sedintei sunt publice.
La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.
La sedinta participă de drept doamna Bugariu Simona Nicoleta , secretarul general al comunei Sarmizegetusa.

În continuare se dă cuvântul doamnei Bugariu Simona Nicoleta care în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prezintă procesul verbale al al sedintei ordinare din luna august 2023 si procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 13.09.2023.Procesele vervale au fost puse la dispozitia consilierilor locali pentru a fi analizate.

Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din data de 29.08.2023 care este aprobat cu urmatoarele voturi – TOTI PENTRU.

Se supune la vot procesul verbal al sedintei extraordinare din data de 13.09.2023 care este aprobat cu urmatoarele voturi – TOTI PENTRU

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

1.Proiect de hotărâre nr. 58/2023 Privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind: “Infiintare canalizare in localitatile Hobita-Gradiste, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa”
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

2.Proiect de hotărâre nr. 59/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Sarmizegetusa in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa pentru anul scolar 2023-2024
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

3.Proiect de hotărâre nr. 60/2023 privind aprobarea actualizarii Statutului si a Actului Constitutiv ale Asociației de dezvoltare intercomunitară ,, Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara”
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

In conformitate cu prevederile art.135 alin.(8) primarul comunei propune suplimentarea ordinii de zi cu 1 proiect :

• PROIECT H O T Ă R Â R E nr.61/ 2023 Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil teren situat pe teritoriul comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Se supune la vot ordinea de zi cu suplimentarea si se aproba cu urmatoarele voturi TOTI PENTRU.

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.

Se face o pauza pentru a se intocmi de catre comisiiile de specialitate ale consiliului local referatul la proiectul aprobat pentru suplimentarea ordinii de zi.

Se reia sedinta.Se trece la dezbaterea celor 4 proiecte .

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.58/2023 Privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind: “Infiintare canalizare in localitatile Hobita-Gradiste, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa”
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.58/2023.(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 58/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.58/2023 (aviz FAVORABIL).

Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel:
voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 56 din 27.09.2023 Privind prelungirea valabilitatii scrisorii de garantare de la FNGCIMM SA IFN in vederea garantarii obligatiilor de plata a avansului din fonduri nerambursabile pentru implementarea Proiectului privind: “Infiintare canalizare in localitatile Hobita-Gradiste, Sarmizegetusa, Breazova, comuna Sarmizegetusa”

La punctul 2 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.59/2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Sarmizegetusa in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa pentru anul scolar 2023-2024

Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.59/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.59/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.59/2023 .(aviz FAVORABIL)

Presedintele de sedinta invita consilierii locali sa faca propuneri.Se propune doamna consilier local Hibais Ileana Mirabela.Nu mai sunt alte propuneri.Toti consilierii sunt de accord sa fie numita doamna Hibais Ileana Mirabela reprezentantul consiliului local in consiliul de administratie al Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa.

Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 57 din 27.09.2023 privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Sarmizegetusa in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa pentru anul scolar 2023-2024

La punctul 3 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.60/2023 privind aprobarea actualizarii Statutului si a Actului Constitutiv ale Asociației de dezvoltare intercomunitară ,, Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara”

Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.60/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.60/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.60/2023 .(aviz FAVORABIL)

Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 58 din 27.09.2023 privind aprobarea actualizarii Statutului si a Actului Constitutiv ale Asociației de dezvoltare intercomunitară ,, Sistemul integrat de gestionare a deșeurilor județul Hunedoara”

La punctul 4 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.61/2023 Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil teren situat pe teritoriul comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara
Presedintele Comisiei pentru activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I), prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.61/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.61/2023 .(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.61/2023 .(aviz FAVORABIL)
Se trece la dezbaterii:
Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 59 din 27.09.2023 Privind aprobarea documentatiei de dezmembrare a unui imobil teren situat pe teritoriul comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara

Diverse

D-na consilier Obrejan Pamela Corina solicita prezenta directorului Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa pentru a discuta care este situatia actuala a gradinitei din Sarmizegetusa, de ce nu mai merg copiii acolo si au fost mutati intr-o sala din incinta Scolii Gimnaziale Sarmizegetusa.D-na director Tonca Argentina Loredana este sunata si si in scurt timp se prezinta in sala de sedinte a consiliului local.
D na consilier Obrejan Pamela Corina intreaba care este motivul pentru care copiii au fost mutati la scoala, avand in vedere faptul ca la sediul gradinitei s-au montat geamuri termopan noi, baia a fost renovata si de ce nu a fost intrebat consiliul local daca este de acord cu aceasta mutare a copiilor .
D na director Tonca Argentina face precizarea ca mutarea este temporara, ca a fost anuntat inspectoratul despre faptul ca in una din clasele scolii va functiona gradinita , ca este o procedura legala. De asemenea a mentionat faptul ca, nici in hotararea consiliului local gradinita nu este aprobata ca unitate distincta pentru ca nu are personalitate juridica, se aproba doar unitatea cu personalitate juridica, in cazul de fata Scoala Gimnaziala Sarmizegetusa.
D –na director mentioneaza faptul ca, mutarea copiilor s-a facut pentru siguranta acestora , pentru protejarea sanatatii, din cauza faptului ca, prin acoperis a tot plouat in sala de gradinita si a aparut foarte mult mucegai care emana un miros greu fiind foarte nociv pentru sanatate.
Domnul consilier Dramnescu Marian care are copil la gradinita si a avut si anul trecut spune ca, pe perioada cat copilul era acolo era tot timpul cu probleme respiratorii si la fel si ceilalti copii , fiind foarte putini pe parcursul anului care mergeau la gradinita din aceasta cauza, dar in acest an copilul nu s-a mai racit , in actuala sala de clasa mirosul este placut , nu mai este mucegai iar copii sunt prezentii in numar foarte mare. Din punctul sau de vedere este foarte bine ca nu au mai fost lasati copiii acolo.
D-nul consilier Obrejan Marius intreaba care este situatia transportului copiilor, de ce dimineata nu exista un cadru didactic in microbuz, cand copiii vin la scoala.
D na director spune ca nu exista nici o prevedere legala care sa impuna scolii sa fie prezent pe microbuz un cadru didactic, dar totusi , la terminarea orelor, pe microbuz exista un cadru didactic care i insoteste pe copii. Dimineata fiecare partinte isi urca copilul in microbuz de la locul stabilit pe fiecare sat iar microbuzul i aduce in curtea scolii de unde copii intra in clase. La terminarea orelor tot din curtea scolii copii sunt urcati si insotiti pana la locurile stabilite pentru coborare pe fiecare sat.
D – na consilier Obrejan Pamela intraba pe domnul primar daca lui i-a cerut scoala parerea cu privire la intentia de a muta copiii la scoala.
Domnul primar raspunde ca da, a stiut ca vor fi mutati copiii si ca s-a luat cea mai buna decizie de moment,provizorie, pana cand vor fi fonduri sa se reabiliteze gradinita si copiii sa poate sa se intoarca intr-un mediu sanatos.De asemenea mentioneaza si faptul ca directoarea scolii a discutat in prealabil cu parintii si acestia au afirmat ca e bine sa fie mutati la scoala doarece acolo nu se mai putea sta din cauza mirosului de mucegai.
D na consilier Obrejan Pamela spune ca totusi nu i se pare normal sa nu se gaseasca fonduri sa se reabiliteze gradinita incat copiii sa nu fi fost nevoiti sa fie dusi la scoala unde nu au anumite facilitati pe masura varstei lor.
D-na Director spune ca , scoala are trei intrari si ca baia este la fel ca cea de la gradinita, corpurile din baie nu erau mai mici nici la gradinita.
D-nul primar spune ca nu s-a facut nimic rau cu mutarea copiilor, ca nu intelege de ce se abordeaza acest fapt, mutarea copiilor, ca fiind ceva rau, ceva grav pentru copii, cand mutarea s-a facut tocmai pentru binele lor.
Dupa toate aceste discutii doamna consilier Obrejan Pamela face urmatoare a afirmatie „sunteti niste mincinosi ordinari” si paraseste in graba sala de sedinte a consiliului local.
D na consilier Hibais Ileana Mirabela i spune ca nu este frumos ce zice, sa isi masoare cuvintele.p
Consilierii ramasi la sedinta, 7 consilieri ( domnul consilier Ciorogariu Florin nu a participat puctul diverse) , afirma ca nu este frumos si civilizat sa ai o astfel de atitudine si sa vorbesti asa ( referindu-se la atitudinea d-nei consilier Obrejan Pamela).
Se mai discuta pe marginea acestui subiect, doamna director explica faptul ca s-a anuntat la inspectorat ca va fi provizoriu si considera ca aceasta este din punctul Scolii cea mai buna decizie, consilierii ramasi fiind de acord cu spusele doamnei director.

Epuizandu-se intrebarile , presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta Secretar General U.A.T.
Bojin Ovidiu Aurel Bugariu Simona Nicoleta

Posted in Anunturi publice, FĂRĂ CATEGORIE, Proces verbal sedinta.