PV sedinta ordinara 08.02.2024 aprobat in sedinta extraordinara din data de 28.02.2024

ROMÂNIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
CONSILIUL LOCAL

NR. 12 din 08.02.2024

PROCES VERBAL
privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa
din data de 08.02.2024

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.
Sedinta a fost convocata prin Dispoziţia primarului Nr. 18/2024 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.
Consilierii locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi .
Lucrarile sedintei sunt publice.
La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.
La sedinta participă de drept doamna Bugariu Simona Nicoleta , secretarul general al comunei Sarmizegetusa. De asemenea, la sedinta participa doamna contabil Socaciu Aurora Gina.
Secretarul general al comunei trece în revistă legislația în materie de incompatibilităti si conflict de interese, şi atrage atenţia consilierilor locali să nu ia parte la dezbateri şi la vot în situaţia în care s-ar putea afla în stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi şi totodată să anunţe la începutul şedinţei o astfel de situaţie. (art.228 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ )
Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.
În continuare doamna Bugariu Simona Nicoleta, în conformitate cu prevederile art. 138 alin.(15) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ prezintă procesul verbal al al sedintei ordinare din data de 31.01.2024.

Se supune la vot procesul verbal care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.

Procesul – verbal este aprobat cu urmatoarele voturi – TOTI PENTRU

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

1. Proiect de hotărâre nr. pentru P.H.C.L. nr. 3/2024 privind adoptarea bugetului comunei Sarmizegetusa pe anul 2024 si a estimarilor pe perioada 2025-2027

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu urmatoarele voturi TOTI PENTRU.

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

Se prezinta raportul primarului la proiectul de hot.nr. 3/2024 privind adoptarea bugetului comunei Sarmizegetusa pe anul 2024 si a estimarilor pe perioada 2025-2027.
Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.3/2024.(aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei II -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 3/2024 (aviz FAVORABIL)
Presedintele Comisiei III – Comisia pentru invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport activitati social-culturale, culte , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.3/2024 (aviz FAVORABIL).

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1-14 fiind votat astfel:
9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 7 din 08.02.2024 privind adoptarea bugetului comunei Sarmizegetusa pe anul 2024 si a estimarilor pe perioada 2025-2027.

Epuizandu-se ordinea de zi si intrebarile , presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

Presedinte de sedinta Secretar General U.A.T.
Popescu Petrisor Eugen Bugariu Simona Nicoleta

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proces verbal sedinta.