PH 12/2024 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a aunui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR

Proiect de hotărâre nr. 12 din 01.03.2024
privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a aunui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”

Primarul comunei Sarmizegetusas, judeţul Hunedoara, în temeiul art.136 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
Examinând referatul de aprobare nr. 23/01.03.2024 prin care se propune acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”, în scopul atribuirii contractului de delegare, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă a contractului de achizitie de servicii ,,Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hateg + 3 Centru, județul Hunedoara”, aflată în derulare, în scopul asigurării prestării serviciului în zona 2, a respectării prevederilor legale, a asigurării prestării serviciului la parametrii cantitativi şi calitativi prevăzuţi de norme şi documentele specifice si referatul compartimentului de resort nr.24 / 01.03.2024.
Având în vedere :
a)nota de fundamentare a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara nr. 419 din 27.02.2024 anexele la aceasta;
b)documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului “Sistem integrat de management al deșeurilor în județul Hunedoara”, aprobat prin hotărârea nr. 121/2013;
c)statutul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,, Sistem Integrat de Gestionare a Deşeurilor judetul Hunedoara”;
d)hotărârea consiliului local Sarmizegetusa privind asocierea Comunei Sarmizegetusa cu Județul Hunedoara și cu unele unități administrativ-teritoriale din Județul Hunedoara, în vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” Hunedoara;
e) avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Sarmizegetusa nr………

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2) lit.e), art. 6 lit. d), art. 7, art. 10 alin. (1), alin. (4)-(5) coroborat cu art. 8 alin. (3) lit. d¹) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale art. 1 alin. (2), art. 2 alin. (1), art. 13 alin. (1) lit. b), art. 26 alin. (7) din Legea nr. 101/2006 privind serviciul de salubrizare a localităţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitarede Utilităţi Publice nr. 82 din 9 martie 2015 privind aprobarea Regulamentului-cadru al serviciului de salubrizare a localităților, ale Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, cu modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice nr. 109 din 9 iulie 2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor, cu modificările şi completările ulterioare ale art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizionala in administraţia publica, cu modificarile şi completarile ulterioare și ale Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică;
În temeiul dispoziţiilor art.129 alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. q), art. 139 alin. (1), alin. (3), art. 140 alin. (1), art.196 alin. (1) lit. a), art. 197 alin. (1)-(2), alin. (4)-(5), art. 199 alin. (1)-(2), art. 243 alin. (1) lit.a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019, privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare,
HOTĂRĂŞTE:
Art. 1 Se aprobă acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întreprinde toate demersurile prevăzute de lege, de documentele aferente organizării şi funcţionării serviciului şi de contractul de delegare, pentru a întocmi/aproba/implementa, în condiţiile statutului şi a legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate şi aprobate de autorităţile de reglementare competente, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”, în scopul asigurării prestării serviciului, ca urmare a expirării perioadei contractului atribuit până la finalizarea procedurii de licitație deschisă a contractului de achizitie de servicii ,,Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hateg + 3 Centru, județul Hunedoara”, aflată în derulare.
Art. 2 Se aprobă acordarea unui mandat special reprezentantului unităţii administrativ-teritoriale comuna Sarmizegetusa, stabilit în condiţiile art. 132 Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului. nr. 57/2019 privind codul administrativ,cu modificările şi completările ulterioare, să voteze, în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor judetul Hunedoara, pentru aprobarea în cadrul acesteia, a strategiei de contractare și documentației de atribuire a contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”.
Art. 3 Se aprobă acordarea unui mandat Președintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara, să semneze în numele și pentru unitatea administrativ-teritorială comuna Sarmizegetusa, contractul având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”, pentru o durată ce se poate întinde cel mai mult până la finalizarea procedurii de licitație deschisă a contractului de achizitie de servicii ,,Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hateg + 3 Centru, județul Hunedoara”, aflată în derulare și a atribuirii, în condițiile legii a acestui contract.
Art. 4 Prezenta hotărâre poate fi contestată la instanţa competentă, în temenele şi condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.
Art. 5 Prezenta se afişează pe site-ul www.comuna-sarmizegetusa.ro si la panourile de afişaj şi se comunică, în condiţiile legii: Instituţiei Prefectului judeţului Hunedoara, Primarului comunei Sarmizegetusa, şi Asociației de Dezvoltare Intercomunitară, Sistemul Integrat de Gestionare a Deșeurilor județul Hunedoara.

Sarmizegetusa, 01.03.2024
INITIATOR,
PRIMAR,
Hibais Leontin Dorin

AVIZAT
SECRETAR GENERAL
Bugariu Simona Nicoleta

ROMANIA
JUDEŢUL HUNEDOARA
COMUNA SARMIZEGETUSA
PRIMAR
Nr. 23 din 01.03.2024

REFERAT DE APROBARE
a proiectului de hotărâre nr.12/2024 privind acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a aunui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”

Prin nota de fundamentare nr. 419 din 27.02.2024 și anexele la aceasta, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al deşeurilor” Hunedoara, solicita aprobarea strategiei de contractare și aprobarea documentației de atribuire a contractelor de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”. Asociatia solicita ca in baza art. 89 alin. (4) din codul administrativ consiliul local sa aprobe, printre altele, Strategia de contractare și documentația de atribuire care conține:
– Instrucțiunile pentru ofertanți;
– Caiet de sarcini;
– Proiectul de contract conținând clauzele contractuale obligatorii ;
– Formulare și modele de documente.
Arătăm că art. 89 alin. (4) din codul administrativ, pe care se intemeiaza in drept solicitarea asociatiei prevede ca prin excepţie de la prevederile art. 240 alin. (2)-(6), personalul de specialitate din cadrul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară sau al structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ori la nivelul structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, care exercită activităţile prevăzute la alin. 3 din acest act normativ ( alin. 3-unităţile administrativ-teritoriale cooperează pentru organizarea şi exercitarea unor activităţi în scopul realizării unor atribuţii stabilite prin lege autorităţilor administraţiei publice locale, cu precădere în domeniile ce privesc activităţile de control, audit, inspecţie, urbanism şi amenajarea teritoriului, cadastru, precum şi în orice alte domenii în care hotărăsc consiliile locale respective, pe principii de eficienţă, eficacitate şi economicitate, la nivelul asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară ai căror membri sunt sau la nivelul structurilor judeţene cu personalitate juridică ale structurilor asociative ori la nivelul structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale recunoscute ca fiind de utilitate publică, potrivit legii), fundamentează, contrasemnează sau avizează din punct de vedere tehnic, după caz, actele autorităţilor administraţiei publice locale din unităţile administrativ-teritoriale prevăzute la alin. (3).
Fata de aceste norme, apreciem că actele administrative la care se referă textul de lege citat mai sus sunt hotararile consiliului local, adoptate in domeniile prevăzute la acest articol, potrivit legislației specifice acestor domenii, în speta de fata Legea nr. 51/2006 și Legea nr. 101/2006, ceea ce nu face obiectul spetei de fata, noi considerând ca aplicabilitate imediată în speta, asa cum vom arata mai jos, are art. 10 alin. (4)-(5) coroborat cu art. 8 alin. (3) lit. d¹) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
In conformitate cu art. 3 din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice serviciile de utilităţi publice sunt în responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice locale sau, după caz, a asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, conform mandatelor acordate acestora prin hotărâri ale autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre. Serviciile de utilităţi publice se organizează şi se gestionează cu respectarea prevederilor legale, potrivit hotărârilor adoptate de autorităţile deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale, în funcţie de gradul de urbanizare, de importanţa economico-socială a localităţilor, de mărimea şi de gradul de dezvoltare ale acestora şi în raport cu infrastructura tehnico-edilitară existentă.
În organizarea, funcţionarea şi dezvoltarea serviciilor de utilităţi publice interesul general al colectivităţilor locale este prioritar si vizează satisfacerea cât mai completă a cerinţelor utilizatorilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-sociale la nivelul colectivităţilor locale, precum şi dezvoltarea durabilă a unităţilor administrativ-teritoriale.
Potrivit art. 3 din Legea 101/2006 serviciul public de salubrizare a localităţilor face parte din sfera serviciilor comunitare de utilităţi publice şi se desfăşoară sub controlul, conducerea sau coordonarea autorităţilor administraţiei publice locale ORI ale asociaţiilor de dezvoltare intercomunitară, în scopul salubrizării localităţilor. Serviciul public de salubrizare a localităţilor, se organizează pentru satisfacerea nevoilor comunităţilor locale ale unităţilor administrativ-teritoriale.
Situatiile in care autorităţile locale aprobă expres anumite acte legate de organizarea si functionarea serviciului sunt imperativ prevăzute de lege.
În conformitate cu prevederile art. 10 alin. (5) din Legea nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilităţi publice unităţile administrativ-teritoriale pot mandata asociaţiile de dezvoltare intercomunitară având ca scop serviciile de utilităţi publice, în condiţiile stabilite prin actul constitutiv şi statutul asociaţiei, să exercite, în numele şi pe seama lor, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d). Exercitarea atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. a), d¹), d²), i)-k), art. 9 alin. (2) lit. g), art. 27, art. 29 alin. (2) şi art. 30 alin. (5) este condiţionată de primirea în prealabil a unui mandat special din partea autorităţilor deliberative ale unităţilor administrativ-teritoriale membre ale asociaţiei.
Asadar, Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al deşeurilor” Hunedoara, în urma asocierii unitatilor administrative-teritoriale din judetul Hunedoara şi a aprobării documentelor ce stau la baza acestei asocieri, are obligatia să exercite, în numele şi pe seama autoritaţilor locale asociate, atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la la art. 8 alin. (3), art. 9 şi art. 22 alin. (3) şi (4), cu excepţia celor prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. b)-d), f)-h) şi art. 9 alin. (1) lit. d).
Printre excepţiile prevăzute de lege, pentru care se impune acordarea unui mandat special sunt atribuţiile, drepturile şi obligaţiile prevăzute la art. 8 alin. (3) lit. d¹), referitoare la aprobarea documentaţiei de atribuire, care va include obligatoriu proiectul contractului de delegare a gestiunii ce urmează a fi atribuit şi anexele obligatorii la acestea – în cazul gestiunii delegate.
Astfel, prin proiectul de hotarare ce are la baza prezentul referat se propune acordarea unui mandat special Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sistemul Integrat de Gestionare al Deşeurilor” pentru a întocmi/aproba/implementa, în condițiile legii, strategia de contractare și documentația de atribuire pentru organizarea procedurii de negociere fără publicare prealabilă a unui anunț de participare, pentru atribuirea contractului de achiziție de servicii având ca obiect „Prestarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 2 Hațeg, județul Hunedoara”, în scopul atribuirii contractului de delegare, până la finalizarea procedurii de licitație deschisă a contractului de achizitie de servicii ,,Delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hateg + 3 Centru, județul Hunedoara”, aflată în derulare, în scopul asigurării prestării serviciului în zona 2, a respectării prevederilor legale, a asigurării prestării serviciului la parametrii cantitativi şi calitativi prevăzuţi de norme şi documentele specifice.
Situatiile in care autorităţile locale aprobă expres anumite acte legate de organizarea si functionarea serviciului sunt prevăzute de lege, in speta de fata aprobarea fiind sub forma acordarii unui mandat special.
Fata de cele mentionate am rugamintea sa aprobati proiectul de hotarare in forma prezentata.
PRIMAR
Hibais Leontin Dorin

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proiecte PHCL.