PV SEDINTA ORDINARA 26.04.2024 aprobat innsedinta ordinara din data de 19.0632024

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

CONSILIUL LOCAL

 

  1. 28 din 26.04.2024

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din data de 26.04.2024

 

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.

            Sedinta a fost convocata  prin Dispoziţia primarului Nr. 35/2024 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consilierii  locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi .

          Lucrarile sedintei sunt publice.            

       La lucrările şedinţei participă un număr de 9  consilieri din totalul de 9 in functie.

La sedinta participă de drept  doamna Bugariu Simona Nicoleta , secretarul general al comunei Sarmizegetusa.

Lucrarile sedintei sunt conduse de catre presedintele de sedinta, domnul consilier Popescu Petrisor Eugen.

       În continuare doamna Bugariu Simona Nicoleta,  în conformitate cu prevederile art. 138  alin.(15)  din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ supune la vot procesul verbal al sedintei extraordinare din 28.03.2024 care a fost pus la dispozitia consilierilor locali pentru a fi studiat.                  

 

Procesul – verbal este aprobat cu 8 voturi PENTRU si 1 vot IMPOTRIVA

           ( voteaza impotriva doamna consilier Obrejan pamela Corina)

 

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

 

 

1 Proiect de hotărâre nr. 18/2024 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna Mai 2024

                                                                          Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 19/2024 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I  al anului 2024

                                                                           Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

3.Proiect de hotărâre nr. 20/2024 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2024 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

                                                                                  Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

4.Proiect de hotărâre nr. 21/2024 privind aprobarea documentelor suport  si a documentatiei pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate speciale

                                                                                Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

5.Proiect de hotărâre nr. 22/2024 privind aprobarea Regulamentul Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similare din Județului Hunedoara si a Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in cadrul Sistemului deManagement Integrat al Deseurilor  in judetul Hunedoara;

 

                                                                             Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

In conformitate cu prevederile art.135 alin.(8) primarul comunei propune suplimentarea ordinii de zi cu 3  proiecte :

  • PROIECT H O T Ă R  R E  nr.23/ 2024 privind aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului”REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022
  • PROIECT H O T Ă R Â R E  nr.24/ 2024 privind aprobarea ajustarii valorii lucrarilor din cadrul proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”  în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022
  • PROIECT H O T Ă R Â R E 25/ 2024 Privind  Rectificarea a 2-a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa pe anul 2024

 

        Secretarul general al comunei atrage atenţia consilierilor locali să nu ia parte la dezbateri şi la vot în situaţia în care s-ar putea afla în stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi şi totodată să anunţe la începutul şedinţei o astfel de situaţie.

 

 Niciunul dintre consilieri nu a declarat că s-ar afla într-o astfel de situație.

 

         Se supune la vot ordinea de zi si se aproba cu urmatoarele voturi TOTI PENTRU.    

 

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

 

         Domnul Hibais Leontin Dorin , in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 18/2024 .

 

          Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.18/2024.(aviz FAVORABIL)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 18/2024  .(aviz FAVORABIL)

         Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.18/2024 (aviz FAVORABIL).

                    Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1-3  fiind votat astfel:

9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri

 

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 9 voturi pentru ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri.

 

         Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 18 din 26.0.2024 Privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa, judetul Hunedoara , pe o perioada de 3 luni, incepand cu luna Mai 2024

 

         La punctul 2 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr.19/2024 .

       Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.19/2024 .(aviz FAVORABIL)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.19/2024 .(aviz NEFAVORABIL)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.19/2024  .(aviz NEFAVORABIL)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1- 5  fiind votat astfel:

 8 voturi pentru  ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel:  8 voturi pentru  ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri ( se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina)

 

         Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 19 din 26.04.2024 Privind aprobarea executiei bugetare pe trimestrul I  al anului 2024.

 

    La punctul 3 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 20/2024 .

 

       Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.20/2024 .(aviz FAVORABIL)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.20/2024 .(aviz FAVORABIL)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.20/2024  .(aviz FAVORABIL)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: art.1 – 7  fiind votat astfel: 8 voturi pentru  ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 8 voturi pentru  ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri .( Se abtine domnul consilier Braila Adrian Mircea).

 

         Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 20 din 26.04.2024 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul I al anului 2024 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

 

    La punctul 4 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 21/2024 .

 

       Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.21/2024 .(aviz FAVORABIL)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.21/2024 .(aviz FAVORABIL)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.21/2024  .(aviz FAVORABIL)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: fiind votat astfel: 9 voturi pentru  ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 9 voturi pentru  ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri .

 

         Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. din 21 din 26.04.2024 privind aprobarea documentelor suport  si a documentatiei pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect delegarea serviciului de salubrizare în zona de colectare 1 Brad + 2 Hațeg + 3 Centru, județul Hunedoara, precum și aprobarea acordării unor mandate special

 

         La punctul 5 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 22/2024 .

 

       Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.22/2024 .(aviz FAVORABIL)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.22/2024 .(aviz FAVORABIL)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.22/2024  .(aviz FAVORABIL)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: fiind votat astfel: 9 voturi pentru  ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 9 voturi pentru  ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri .

 

         Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. din 22 din 26.04.2024 privind aprobarea Regulamentul Serviciului de salubrizare privind deșeurile menajere și similare din Județului Hunedoara si a Anexei nr.3 la Studiul de oportunitate pentru delegarea Serviciului de salubrizare in cadrul Sistemului deManagement Integrat al Deseurilor  in judetul Hunedoara;

 

         La punctul 6 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 23/2024 .

 

       Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.23/2024 .(aviz FAVORABIL)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.23/2024 .(aviz FAVORABIL)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.23/2024  .(aviz FAVORABIL)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: fiind votat astfel: 8 voturi pentru  ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 8 voturi pentru  ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri .( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina).

 

 

      Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. din 23 din 26.04.2024 privind aprobarea majorării valorii de investiție a proiectului”REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

 

La punctul 7 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 24/2024 .

 

       Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.24/2024 .(aviz FAVORABIL)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.24/2024 .(aviz FAVORABIL)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.24/2024  .(aviz FAVORABIL)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: fiind votat astfel: 8 voturi pentru  ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 8 voturi pentru  ; 0 voturi impotriva; 1 abtineri .( Se abtine doamna consilier Obrejan Pamela Corina).

 

  Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. din 23 din 26.04.2024 privind aprobarea ajustarii valorii lucrarilor din cadrul proiectului “REABILITARE , MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN LOCALITATILE SARMIZEGETUSA, PAUCINESTI SI ZEICANI , JUDETUL HUNEDOARA”  în contextul prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2022

 

La punctul 8 din ordinea de zi , Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 25/2024 .

 

       Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.25/2024 .(aviz FAVORABIL)

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.25/2024 .(aviz FAVORABIL)

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.25/2024  .(aviz FAVORABIL)

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole: fiind votat astfel: 9 voturi pentru  ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri

Se supune la vot proiectul de hotărâre pe ansamblu, fiind votat astfel: 9 voturi pentru  ; 0 voturi impotriva; 0 abtineri

 

  Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. din 25 din 26.04.2024 privind Rectificarea a II a a bugetului local al comunei Sarmizegetusa pe anul 2024.

 

 

 Epuizandu-se ordinea de zi si intrebarile , presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

 

 

                  Presedinte de  sedinta                                      Secretar General U.A.T.

                 Popescu Petrisor Eugen                                     Bugariu Simona Nicoleta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posted in FĂRĂ CATEGORIE, Proces verbal sedinta.