pv sedinta ordinara 28.01.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMĂRIA

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

                                                E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

          NR.8 din 28.01.2022

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din data de   28.01.2022

 

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.

    Sedinta a fost convocata  prin Dispoziţia primarului Nr. 29 / 21.01.2022 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consilierii  locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi precum si procesul – verbal al sedintei extraordinare din data de 07.01.2022 .

            Lucrarile sedintei sunt publice.            

       La lucrările şedinţei participă un număr de 8 consilieri din totalul de 9 in functie. Lipseste domnul consilier Ciorogariu Florin.

            La sedinta participa d-na Socaciu Aurora Gina persoana care inlocuieste secretarul comunei cand acesta se afla in concediu, conform fisei postului aprobata prin dispozitia primarului nr.98/2021.

 

       Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 07.01.2022 care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.

Procesul – verbal este aprobat cu unanimitate de voturi pentru.

 

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 3/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pt 3 luni

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 4/2022   nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Sarmizegetusa 

 

                                                                                               Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

3.Proiect de hotărâre nr. 5/2022 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 6/2022 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai persoanelor cu handicap pentru trim.IV al anului 2021

                                                                                                       Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

5.Proiect de hotărâre nr. 7/2021 Privind aprobarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna  Sarmizegetusa  pentru  anul scolar 2022 – 2023

 

                                                                                               Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

6.Proiect de hotărâre nr. 8 /2022 Executia bugetara pe trim IV al anului 2021

 

 Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

7.Proiect de hotărâre nr. 9/2022 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localitatilor aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA si aprobarea incheierii actului aditional nr.9 la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE nr. 5400/05.05.2009

 

                                                                                                                         Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

Se supune la vot ordinea de zi

Se aproba cu unanimitate de voturi pentru.

 

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.

 

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

    Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 3/2022 privind alegerea presedintelui de sedinta pt 3 luni

Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.3/2022.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 3/2022 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.3/2022  .

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 8 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.2 din 28.01.2022.

 

La punctul 2 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 4/2022  privind nominalizarea consilierilor locali, care să facă parte din comisia pentru evaluarea activităţii secretarului general al unităţii administrativ-teritoriale Comuna Sarmizegetusa 

Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.4/2022.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 4/2022 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.4/2022  .

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 8; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 3 din 28.01.2022.

 

La punctul 3 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 5/2022 Privind analiza stadiului de inscriere a datelor in registrul agricol pentru trimestrul IV al anului 2021 si astabilirii masurilor pentru eficientizarea acestei activitati

 

Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.5/2022.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 5/2022 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.5/2022  .

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 8 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.4 din 28.01.2022.

 

La punctul 4 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 6/2022 Pentru aprobarea Raportului privind activitatea desfasurata de asistentii persoanli ai  persoanelor cu handicap  pentru trim.IV al anului 2021

Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.6/2022.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 6/2022 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.6/2022  .

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 8 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 5 din 28.01.2022.

 

         La punctul 5 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate de primar prezinta  raportul la proiectul de hot.nr. 7/2022 Privind aprobarea  retelei scolare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat in comuna  Sarmizegetusa  pentru  anul scolar 2022 – 2023

Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.7/2022.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 7/2022 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.7/2022  .

            Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 8 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.6 din 28.01.2022.

 

         La punctul 6 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate de primar prezinta  raportul la proiectul de hot. nr. 8 /2022 Executia bugetara pe trim IV al anului 2021.           

        Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.8/2022.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 8/2022 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.8/2022  .

            Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 7 ; voturi impotriva 1; abtineri 0.

D- na Consilier Obrejan Pamela voteaza impotriva.Nu este de acord cu cheltuielile facute cu achizitionarea Daciei Duster si cele care reflecta consumul de carburanti.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.7 din 28.01.2022.

 

           La punctul 7 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate de primar prezinta  raportul la proiectul de hot.nr.9/2022 privind aprobarea modificarii Regulamentului serviciului public de alimentare cu apă şi de canalizare a localitatilor aflate în aria de operare a S.C. APA PROD S.A. DEVA si aprobarea incheierii actului aditional nr.9 la CONTRACTUL DE DELEGARE A GESTIUNII SERVICIILOR PUBLICE DE ALIMENTARE CU APĂ ȘI DE CANALIZARE nr. 5400/05.05.2009

 

 Secretarul Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.9/2022.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 9/2022 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.9/2022  .

 

 

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru____ ; voturi impotriva _____; abtineri _____.

 

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.8 din 28.01.2022.

 

 

Epuizandu-se ordinea de zi, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

 

 

                    Presedinte de sedinta                                                     Secretar General U.A.T.

                 Hibais Iulian Gabriel                                                      Bugariu Simona Nicoleta

Posted in HCL adoptate.