PV SEDINTA ORDINARA 28.02.2022

ROMÂNIA

JUDEŢUL HUNEDOARA

COMUNA SARMIZEGETUSA

PRIMĂRIA

337415, Sarmizegetusa, nr. 4,Tel./fax 0254 / 776510 / 776552;

                                                E-mail: primariasarmizegetusa@yahoo.com

 

  1. 16 din 28.02.2022

PROCES VERBAL

privind lucrările şedinţei ordinare a Consiliului Local al Comunei Sarmizegetusa

din data de   28.02.2022

 

Procesul verbal contine sinteza dezbaterilor din sedinta consiliului local precum si modul in care si-a exercitat votul fiecare consilier.

    Sedinta a fost convocata  prin Dispoziţia primarului Nr. 37 / 18.02.2022 cu respectarea prevederilor art. 134 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Consilierii  locali au primit pe email invitatia la sedinta, proiectele de hotarari si materialele inscrise pe ordinea de zi precum si procesul – verbal al sedintei extraordinare din data de 04.02.2022 .

            Lucrarile sedintei sunt publice.            

       La lucrările şedinţei participă un număr de 9 consilieri din totalul de 9 in functie.                              

       Se supune la vot procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 04.02.2022 care a fost pus la dispoziţia consilierilor pentru a fi analizat.

Procesul – verbal este aprobat cu unanimitate de voturi pentru.

 

În continuare domnul preşedinte de şedinţă prezintă ordinea de zi a sedintei:

 

  1. 1 Proiect de hotărâre nr. 12/2022 Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara pentru anul 2022.

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

2.Proiect de hotărâre nr. 13/2022   privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

la nivelul comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara pe anul 2022

Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

3.Proiect de hotărâre nr. 14/2022 privind aprobarea  actualizarii statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa , judetul Hunedoara.

                                                                                                      Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

  1. Proiect de hotărâre nr. 15/2022 privind aprobarea Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa

                                                                                                         Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

 

 

 

             In conformitate cu prevederile art.135 alin.(8) se propune suplimentarea ordinii de zi cu un proiect :  Ph nr.16/2022  privind  aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa pentru Semestrul II al anului scolar 2021-2022

                                                        Iniţiator: primar Hibais Leontin Dorin

 

Se supune la vot ordinea de zi

Se aproba cu unanimitate de voturi pentru.

 

Nu exista consilieri care sa anunte ca se afla in stare de incompatibilitate ori conflict de interese cu privire la vreunul dintre proiectele de pe ordinea de zi, astfel se constata faptul ca nu exista situatii prevazute la art.228 alin.2 si 3 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrative.

 

Se trece la punctul 1 al ordinei de zi.

 

         Domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 12/2022 Privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale acordate la nivelul comunei Sarmizegetusa, judeţul Hunedoara pentru anul 2022.

 

Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.12/2022.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 12/2022 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.12/2022  .

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.12 din 28.02.2022.

 

La punctul 2 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 13/2022  privind aprobarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor

la nivelul comunei Sarmizegetusa,judetul Hunedoara pe anul 2022.

Presedintele Comisiei  pentru   activiti economico – financiare, amenajarea teritoriului si urbanism, agricultura (Comisia I),  prezinta avizul comisiei de specialitate al Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.13/2022.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 13/2022 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.13/2022  .

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 13 din 28.02.2022.

 

La punctul 3 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 14/2022 privind aprobarea  actualizarii statului de funcţii a aparatului de specialitate al primarului comunei Sarmizegetusa , judetul Hunedoara.

 

Presedintele Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.14/2022.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 14/2022 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.14/2022  .

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.14 din 28.02.2022.

 

La punctul 4 din ordinea de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate primar prezinta raportul la proiectul de hot.nr. 15/2022 privind aprobarea  Programului anual al achiziţiilor publice pentru anul 2022 la nivelul autoritatii contractante comuna Sarmizegetusa Presedintele

  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.15/2022.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 15/2022 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.15/2022  .

Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr. 15 din 28.02.2022.

 

         La punctul 5 suplimentarea ordinii de zi domnul Hibais Leontin Dorin ,in calitate de primar prezinta  raportul la proiectul de hot.nr. 16/2022 privind  aprobarea cuantumului si a numarului burselor scolare pentru elevii cuprinsi in  invatamantul  preuniversitar de stat  din comuna  Sarmizegetusa pentru Semestrul II al anului scolar 2021-2022

Presedintele  Comisiei I prezinta avizul comisiei de specialitae a Consiliului Local la proiectul de hotarare nr.16/2022.

Presedintele Comisiei II  -Comisia pentru administratie publica locala, juridica si disciplina,mediu si turism, munca si protectie sociala prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr. 16/2022 .

          Presedintele Comisiei III  – Comisia  pentru  invatamant, sanatate si familie , protectie copii, tineret si sport  activitati social-culturale, culte  , prezinta avizul comisiei la proiectul de hotarare nr.16/2022  .

            Se trece la dezbaterii:

Se supune la vot proiectul de hotarare , pe articole, fiind votat astfel: voturi pentru 9 ; voturi impotriva 0; abtineri 0.

Se adopta Hotararea Consiliului Local nr.16 din 28.02.2022.

 

         La Diverse:

Secretarul comunei aminteste consilierilor locali obligatia ce o au in conformitate cu art.225 alin.2 din OUG nr.57/2019 privind Codul administrativ, respectiv obligativitatea de a prezenta un raport anual de activitate, care este facut public prin grija secretarului general al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale.

De asemenea consilierii locali sunt informati cu privire la modul de completare a declaratiilor de avere, respective prin transmiterea electronic in sistemul e – DAI.Responsabil este doamna Socaciu Aurora Gina care va face demersurile necesare si informarea consilierilor cu privire la completarea acestora.

 

Epuizandu-se ordinea de zi, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

 

 

                    Presedinte de sedinta                                                     Secretar General U.A.T.

                 Obrejan Marius Ciprian                                                      Bugariu Simona Nicoleta

Posted in HCL adoptate.